Права и обавезе ученика

Права и обавезе ученика

Права ученика

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;

2. уважавање личности;

3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6. информације о његовим правима и обавезама;

7. учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;

8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права из тачке 1) -9) овог члана нису остварена;

11. остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом; 12. право на стипендију и кредит, у складу са посебним законом.

Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2. поштује школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;

3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6. благовремено правда изостанке;

7. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;

8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;

9. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија

Одговорност ученика

Ученик одговара за лакше повреде обавезе ученика, које су прописане Статутом школе, и за теже повреде, које су прописане Законом.

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕЦЕ -УНИЦЕФ