Правилник

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

На основу члана 24. ст. 1 – 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), чл. 119. став 1. тачка 1) и 126. став 4. тачка 19) Закона о ос­но­вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, брoj 88/17 и 10/2019 ), чл. 30-32. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, брoj 113/17) и Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17 и 6/18), директор Основне школе „Koста Стаменковић“ у Српском Милетићу , дана 01.09.2022. године донео је

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ОШ“Коста Стаменковић“

Српски Милетић

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ“Коста Стаменковић“

Српски Милетић ( у даљем тексту Школа)  , утврђују се:

1) организациони делови Послодавца;

2) групе радних места код Послодавца;

3) опис послова;

4) број извршилаца на радним местима;

5) услови за пријем у радни однос;

6) друга питања у вези с пословима

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА

Члан 2.

Главни организациони део је матична школа

ОШ“Коста Стаменковић“Српски Милетић, Светог Саве 25.

Основна школа нема издвојена одељења.

Члан 3.

Организација рада у Школи уређена је Правилником о унутрашњој организацији рада Школе.

III. OРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

1. Групе радних места

Члан 4.

У Школи постоје следеће групе радних места:

1. руководећа радна места;

2. радна места у образовању и васпитању – наставно особље;

3. пратећи и помоћно-технички послови:

1) правни послови,

2) финансијски и рачуноводствени послови,

3) послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите,

4) послови услужних делатности

5) остали послови подршке

1.1. Руководећа радна места

Члан 5.

Руководеће радно место у Школи је радно место директор школе.

1.2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

Члан 6.

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се од­носе на образовно-васпитни рад у школи.

Наставно особље, у смислу одредаба Правилника, чине наставници и  стручни сарадници.

Члан 7.

Наставник изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи.

Стручни сарадник обавља стручне послове на унапређивању образовно-вас­питног рада у школи.

  1. Пратећи и помоћно-технички послови
  1. Правни, кадровски и административни послови

Члан 8.

Правне послове  обавља:

  1. секретар школе

1.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

Члан 9.

            Финансијске и рачуноводствене послове обавља:

  1. дипломирани економиста за финансијско –  рачуноводствене послове

1.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

Члан 10.

            Послове инвестиционог и техничког одржавања обављају:

  1. домар/мајстор одржавања

1.3.4. Послови услужних делатности

Члан 11.

            Послове услужних делатности  обавља:

            1) сервирка

1.3.5. Остали послови подршке

Члан 12.

Остале послове подршке обављају:

  1. чистачице

2. Број извршилаца и опис послова

2.1. Руководећа радна места

Члан 13.

Директор обавља  послове руковођења радом и друге послове, у складу са законом, Статутом  и Правилником.

Члан 14.

Послове директора обавља 1 извршилац.

Директор:

1) руководи радом, заступа и представља школу;

2) планира и распоређује послове осталих запослене ;

3) даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности ;

4) доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;

5) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених;

6) врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки  и израђује предлог буџетских средстава за рад;

7) располаже средствима  у складу са законом;

8) спроводи донете одлуке и опште акте;

9) координира рад ;

10) израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређења рада из своје области;

11) планира, организује и контролише рад запослених ;

12) планира и прати стручно усавршавање запослених код Послодавца и спроводи поступак за стицање њихових звања, у складу са законом;

13) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим установама и удружењима и другим заинтересованим лицима и институцијама;

14) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа

15) обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Послодавца и уговором о међусобним правима и обавезама.

2.2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

Члан 15.

У школи постоје следећа радна места у образовању и васпитању:

1) наставник;

2) стручни сарадник;

Члан 16.

Код Послодавца постоје следећа радна места наставника:

1) наставник разредне наставе;

2) наставник у продуженом боравку;

3) наставник предметне наставе;

Члан 17.

У оквиру радног места наставника разредне наставе постоји:

1) наставник разредне наставе;

Члан 18.

У оквиру радног места наставника предметне наставе постоје:

1) наставник предметне наставе;

2) наставник предметне наставе са одељењским старешинством.

Члан 19.

У школи постоје следећа радна места стручних сарадника:

1) педагог

2) библиотекар

Наставник разредне наставе

Члан  20.

Послове наставника разредне наставе обавља 4 извршиоца.

 Наставник разредне наставе:

1) планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у складу са планом и програмом Послодавца;

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

3) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

4) прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

5) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за додатну подршку ученику и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

6) учествуjе у спровођењу испита;

7) обавља послове ментора приправнику;

8) води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

9) обавља послове одељењског старешине;

10) учествуjе у раду тимова и органа Послодавца;

11) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

12) ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленима код Послодавца и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

13) дежура према утврђеном распореду;

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Наставник у продуженом боравку

Члан  21.

Послове наставника у продуженом боравку обавља 2 извршилаца.

 Наставник у продуженом боравку:

1) остварује садржаје образовно-васпитног рада у продуженом боравку;

2) води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и подстиче ученике на самосталан рад;

3) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

4) планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад и активира ученике у слободном времену раднотехничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и другим активностима;

5) брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика, васпитава их и чува;

6) прати развој ученика и резултате у учењу;

7) подстиче ученике на постизање бољих резултата;

8) ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са породицама ученика;

9) води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију;

10) учествује у раду тимова и органа Послодавца, члан је тима за пружање додатне подршке детету и ученику;

11) дежура према утврђеном распореду;

12) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

13) стручно се усавршава;

14) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Наставник предметне наставе

Члан 22.

Послове наставника предметне наставе обавља 9,75 извршилаца.

Наставник предметне наставе:

1) планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у складу са планом и програмом Послодавца;

2) остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

3) остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за израду ИОП-а и тима за додатну подршку ученику;

5) ради у испитним комисијама;

6) обавља послове ментора приправнику;

7) води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

8) обавља послове одељењског старешине;

9) ради у тимовима и органима Послодавца;

10) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, односно старатељима, запосленима код Послодавца, спољним сарадницма, стручним и другим институцијама;

12) припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

13) дежура према утврђеном распореду;

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) обавља и друге послове по налогу директора и  у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Стручни сарадник – педагог

Члан 23.

Послове стручног сарадника- педагога обавља 1 извршилац.

Стручни сарадник – педагог:

1) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-васпитног рада;

2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-васпитног рада;

3) прати, анализира и подстиче целовит развој ученика;

4) пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова образовно-васпитног рада;

5) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима код Послодавца;

6) пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима/педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој наставника;

7) подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање код Послодавца;

8) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

9) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

10) организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

11) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном подршком ученику;

12) ради у стручним тимовима и органима Послодавца;

13) води прописану евиденцију и педагошку документацију;

14) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

15) координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

16) врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

17) учествује у структуирању одељења код Послодавца, на основу процењених индивидуалних карактеристика ученика;

18) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

19) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

20) реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад Послодавца;

21) иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу Послодавца;

22) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

23) стручно се усавршава;

24) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Стручни сарадник – библиотекар

Члан 24.

Послове стручног сарадника-библиотекара обавља 0,5 извршилац.

Стручни сарадник – библиотекар

1) води пословање библиотеке,

2) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;

3) сарађује са наставницима и стручним сарадницима;

4) руководи у раду библиотечке секције;

5) ради на издавању књига, приручника, аудио и видео записа и нотних издања;

6) учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности

7) води фото, музичку, видео и другу архиву ;

8) сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;

9) предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује;

10) учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;

11) учествује у раду тимова и органа

12) води педагошку документацију и евиденцију;

13) учествује у изради прописаних докумената

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

2.3. Пратећи и помоћно-технички послови

2.3.1. Правни, кадровски и административни послови

Секретар

Члан 25.

Послове секретара Послодавца обавља 0,5  извршилац.

 Секретар:

1) стара се о законитом раду Послодавца, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду Послодавца;

2) обавља управне послове код Послодавца;

3) израђује опште и појединачне правне акте Послодавца;

4) обавља правне и друге послове за потребе Послодавца;

5) израђује уговоре које закључује Послодавац;

6) обавља правне послове у вези са статусним променама код Послодавца;

7) обавља правне послове у вези са уписом ученика и одраслих;

8) обавља правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом Послодавца;

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора Послодавца;

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Послодавца;

11) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са радом Послодавца и запосленим лицима и о томе информише органе Послодавца и запослене;

12) стручно се усавршава;

13) обавља и друге послове по налогу директора и у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

2.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

Дипломирани економиста за финансијско –  рачуноводствене послове

Члан 26.

Послове руководиоца финансијско- рачуноводствених послова код Послодавца обавља 0,5 извршилац.

Руководилац финансијско –  рачуноводствених послова :

1) организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;

2) развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из области свог рада;

3) координира израду и припрему финансијских извештаја;

4) сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;

5) доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;

6) прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

7) контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;

8) пројектује приливе и одливе новчаних средстава;

9) координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем;

10) руководи припремом и израдом завршног рачуна;

11) контролише формирање документације за пренос новчаних средстава.

12) прати законске и  друге прописе и друге правне акте који се односе на по­сло­ве које обавља;

13) стручно се усавршава;

14) обавља и друге послове по налогу директора  у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

2.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

Домар/мајстор одржавања

Члан 27.

Послове домара/мајстора одржавања обавља  1 извршиоц.

Домар:

1) обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

2)обављамеханичарске/електричарске/водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/ молерске/аутомеханичарске , послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

3) припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

4) обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

5) пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

6) прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

7) рукује постројењима у котларници;

8) обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

9) води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

10) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

2.3.4. Послови услужних делатности

Сервирка

Члан 28.

Послове сервирке код Послодавца обављају 0,45 извршиоца.

Сервирка:

1) припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;

2) одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

3) преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

4) води евиденције о требовању и утрошку робе;

5) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

2.3.5. Остали послови подршке

Чистачица

Члан 29.

            Послове чистачице код Послодавца обављају 4,55 извршилаца.

Чистачица:

1) одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

2) одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

3) приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

4) прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;

5) обавља и друге послове по налогу директора и у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

3.Услови за избор директора

Члан 30.

За директора Послодавца може бити изабрано лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос код Послодавца, испуњава следеће услове:

Стручна спрема/ образовањеВисоко образовање: – на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), за наставника одговарајуће врсте школе, педагога или психолога; – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника одговарајуће врсте школе, педагога или психолога; изузетно: – на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем за наставника одговарајуће врсте школе –ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем.  
Додатна знања / испити/радно искуство/компетенције– дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); – обука и положен испит за директора установе (лиценца);   – осам, односно 10 година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, зависно од степена стручне спреме, у складу са прописима којима се уређује област образовања и васпитања.– знање рада на рачунару – знање страног језика, – професионални углед;   – најмање осам односно 10 година радног искуства у образовању, од чега пет година на руководећим радним местима. 

4. Услови за пријем у радни однос код Послодавца

4.1. Општи услови за пријем у радни однос

Члан 31.

У радни однос код Послодавца може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и то ако:

1) има одговарајуће образовање;

2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;

5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

4.2. Услови за пријем у радни однос на радним местима у образовању и васпитању – наставно особље

Члан 32.

За обављање послова наставника разредне наставе, наставника у продуженом боравку и наставника предметне наставе у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовањеВисоко образовање: – на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије);     – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: – на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Додатна знања / испити / радно искуство– дозвола за рад – лиценца (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

Члан 33.

За обављање послова стручног сарадника у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема/ образовањеВисоко образовање: – на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања/испити / радно искуство-дозвола за рад – лиценца (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

Члан 34.

Ближи услови у погледу врсте и степена образовања наставника, стручног сарадника, прописани су подзаконским актом министра надлежног за послове образовања.

4.3. Услови за пријем у радни однос – пратећи и помоћно-технички послови

4.3.1. Правни, кадровски и административни послови

Члан 35.

За обављање послова секретара у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовањеВисоко образовање: – на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), из области правних наука; – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука.
Додатна знања / испити / радно искуство– дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

4.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

Члан 36.

За обављање послова дипломирани економиста за финансијско –  рачуноводствене послове може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовањеВисоко образовање: – на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;   – на основним студајама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

4.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

Члан 37.

За обављање послова домара/мајстора одржавања може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање– средње образовање
Додатна знања / испити / радно искуство– положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

4.3.4. Послови услужних делатности

Члан 38.

За обављање послова сервирке може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање– средње образовање ; изузетно: – основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

4.3.5. Остали послови подршке

Члан 39.

За обављање послова чистачице може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, има основно образовање.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 40.

Директор актом у писаном облику одређује лице које обавља послове безбед­ности и здравља на раду (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).

Лице за безбедност и здравље на раду мора имати положен стручни испит о практичној оспособљености, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на раду

Члан 41.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито:

1) спроводи поступак процене ризика;

2) врши контролу и даје савете Послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заш­ти­ту на раду;

3) учествује у опремању и уређивању радног места, ради обезбеђивања безбед­них и здравих услова рада;

4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

5) организује превентивне и периодичне прегледе и провере опреме за рад;

6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са по­већаним ризиком;

7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код Послодавца;

8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;

10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;

11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;

12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;

13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писаном облику извести Послодавца и представнике запослених за безбедност и здравље на раду о забрани ра­да из става 1. тачка 11) овог члана.

Ако Послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада.

                                                         Члан 42.

Одлуком Министарства просвете , науке и технолошког развоја о увођењу различитих модела програма и активности у једносменској организацији рада основне школе у школској 2022/2023 години и решењем Министарства просвете , науке и технолошког развоја о пројекту обогаћен једносменски рад ОШ“Коста Стаменковић“ је у овиру школске 2022/2023 године одобрен Једносменски обогаћен рад – 90%.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Запослени који не испуњава услов за пријем у радни однос у погледу врсте и степена образовања, утврђен Правилником, а радни однос код Послодавца је засновао према условима утврђеним у акту који је важио до ступања на снагу Правилника, има право да настави рад код Послодавца, уколико то није супротно закону.

Члан 44.

Лице које не испуњава услов за пријем у радни однос у погледу врсте и степена образовања, утврђен у Правилнику, може бити примљено у радни однос код Послодавца под условом да има статус „затеченог запосленог“, у складу са законом.

Члан 45.

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ“Коста Стаменковић“, за 2021/2022  годину од 01.09.2021.године

Члан 46.

Правилник се сматра донетим и истиче се на огласну таблу Послодавца тек пошто Школски одбор на њега да сагласност.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца.

Директор Послодавца

_____________________