ПРАВИЛНИК о похвалама и наградама

На основу члана ___ Пословника о раду Школског одбора Основне школе „Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу , а у вези са чланом 156 Статута Основне школе“Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу , члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), члана 3. Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93), Школски одбор Основне школе“Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу, на седници одржаној дана ___________ године, донео је

ПРАВИЛНИК

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

Основне школе“Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се врсте похвала (диплома) и награда за изузетан општи успех ученика у учењу и владању, изузетан успех из појединог наставног предмета – изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог наставног предмета, односно наставне области и услови и начин додељивања похвала и диплома ученицима Основне школе“Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

У циљу подстицања ученика на постизање што бољих резултата у образовно-васпитном раду и слободним активностима, Школа награђује и похваљује ученике који постижу изузетне резултате у:

– реализацији и примени наставног програма,

– успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама,

– организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности,

– другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.

Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог правилника, у складу са Законом.

Члан 3.

Дипломе утврђене овим правилником додељују се ученику Школе на крају школовања у основној школи ако основно образовање и васпитање стекне према прописаном наставном плану и програму и у Законом прописаном року.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.

Ученику основне школе додељује се диплома или награда за изузетан општи успех, односно диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног постигнућа у било којој области рада Школе.

II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ

Члан 4.

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима и признање за освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.

Награде се додељују у виду:

– диплома,

– плакета,

– значака,

– материјалних награда (уџбеници, књиге, лектира, школски прибор и др.),

– новчаних награда,

– упућивања ученика на наградно путовање, зимовање, летовање, опоравак и сл.

Похвале и награде могу се дати и групи ученика за постигнути колективни успех, резултате рада и владање.

Одлуку о додели новчане награде и награде упућивање ученика на наградно путовање, зимовање, летовање, опоравак и сл., доноси Школски одбор, на предлог Наставничког већа и Ученичког парламента, на крају полугодишта, наставне године, као и поводом Дана Школе.

Члан 5.

Похвале могу бити за:

1) постигнут одличан успех и примерно владање;

2) изузетан општи успех у учењу и примерном владању (диплома „Вук Караџић”);

3) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима (посебне дипломе);

4) освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и међународним такмичењима и фестивалима;

5) Ученика генерације;

6) Спортисту генерације.

Похвале из става 1, тач. 2), 5) и 6) овог члана, додељују се ученицима завршног разреда.

Члан 6.

Похвале могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељењски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељењског старешине и Одељењског већа ученик добија за остварене резултате у учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности Школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписује се у ђачку књижицу.

Члан 7.

Похвале и награде ученицима, на предлог одељењског старешине и Одељењског већа, додељује Наставничко веће Школе.

Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић” и диплому за општеобразовне предмете или за наставне области.

1. Похвале за постигнут одличан успех и примерно владање

Члан 8.

Ученици Школе који на крају наставне године постигну општи успех одличан и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

2. Диплома „Вук Караџић”

Члан 9.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику основне школе ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године:

1) постигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање и

2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерног владања, добије и најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Диплома „Вук Караџић”, изузетно, може да се додели ученику основне школе који из објективних разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је, поред залагања, потребна и одговарајућа способност, као што су: музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање.

Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или више посебних диплома, под условима утврђеним овим правилником.

Члан 10.

Диплому „Вук Караџић” и посебну диплому додељује Школа ученику на предлог Одељењског већа.

Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим ученицима се додељује Диплома „Вук Караџић”, а којим посебна диплома.

3. Посебна диплома

Члан 11.

Посебна диплома додељује се ученику основне школе за наставни предмет који је изучаван најмање две школске године, ако:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године;

3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, посебна диплома додељује се ученику који, поред услова из тач. 1 и 2 овог члана, испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом.

Члан 12.

Ученику основне школе додељује се посебна диплома за следеће наставне предмете:

1) српски језик;

2) страни језик;

3) историја;

4) географија;

5) биологија;

6) математика,

7) физика,

8) хемија,

9) музичка култура;

10) ликовна култура;

11) физичко васпитање.

Члан 13.

Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или више посебних диплома, под условима утврђеним чланом 12.овог правилника.

Члан 14.

Диплома „Вук Караџић” и дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне области додељују се ученику јавно.

4. Похвала за освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и међународним такмичењима и фестивалима

Члан 15.

Похвала за освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и међународним такмичењима и фестивалима, додељује се ученику на крају школске године, приликом доделе ђачке књижице, односно сведочанства.

5. Ученик генерације

Члан 16.

Похвала „Ученик генерације” додељује се ученику завршног разреда на крају наставне године, под условом да је ученик:

1. постигао одличан успех најмање 4,50 и примерно владање од првог до завршног разреда;

2. да је у току школовања освојио једно од прва три места на школским ,општинским, окружним , републичким и међународним такмичењима и фестивалима;

3. да се у току школовања истицао ваннаставним активностима;

4. да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.

Похвала „Ученик генерације” додељује се једном ученику.

Ако су два или више ученика кандидати за ученика генерације, предност има кандидат који је освојио више диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, више награда на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и др.

Ученика генерације проглашава Наставничко веће на предлог одељењског старешине и Одељењског већа.

6. Спортиста генерације

Члан 17.

Похвала „Спортиста генерације” додељује се ученику завршног разреда на крају наставне године, под условом да ученик:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из физичког васпитања на крају сваке школске године;

3) у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима.

Члан 18.

Услови из претходних чланова овог правилника морају бити кумулативно испуњени.

Члан 19.

Похвале и награде ученицима додељују органи Школе.

Похвале и награде ученицима могу додељивати и установе, организације, заједнице, стручна удружења, као и друга правна и физичка лица.

Критеријуме за доделу похвала и награда из става 2. овог члана утврђују установе, организације, заједнице, стручна удружења, као и друга правна и физичка лица која додељују награду.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 25.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању ученика Основне школе“Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу , дел. број ___ од ________ . године.

Председник Школског одбора

_________________________