Самовредновање

 

ИЗВЕШТАЈ

о самовредновању свих области вредновања које су дефинисане стандардима квалитета рада устанoве

 

       ПРОЦЕНА  ОСТВАРЕНОСТИ  СТАНДАРДА  КВАЛИТЕТА

     

 

  Ниво
остварености
Област 1 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима. 4
1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. +
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. +
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма. +
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег плана рада школе. +
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада. +
1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. 2
1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен je акциони план школског развојног плана за текућу годину. +
1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи школског програма. +
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда.
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког разреда.
1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања. 4
1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. +
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. +
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму. +
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду. +
1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика. 4
1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу постојећих ресурса. +
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења. +
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу. +
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика и постојећих ресурса. +
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. +
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. /
Област 2 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. 4
2.1.1. Наставник јасно истиче циљевe учења. +
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. +
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. +
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. +
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. +
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 3
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. +
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. +
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. +
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. +
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 3
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. +
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. +
2.3.3.Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика. 
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама. +
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. +
2.4. Ученици стичу знања на часу. 3
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. +
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. +
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. +
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. +
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. +
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења.
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. +
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 3
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа. +
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. +
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима. +
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. +
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу). +
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 3
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. +
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. +
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. +
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. +
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 4
2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. +
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. +
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. +
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. +
2.7.5. Наставник  даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. +
Област 3 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди. 1
3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво образовних стандарда.
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво образовних стандарда.
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво образовних стандарда.
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. +
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту.
3.1.6. Резултати ученика на завршном испиту показују да је школа остварила резултате на нивоу просека Републике.
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 4
3.2.1. Школа примењујепоступке којима прати успешност ученика. +
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу школску годину. +
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. +
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану. +
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима. +
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску годину. +
Област 4 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 4
4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. +
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. +
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. +
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. +
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. +
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 3
4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. +
4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне године. +
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота. +
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. +
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. +
4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. 3
4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група. +
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. +
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за све ученике из осетљивих група. +
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама. +
Област 5 5. ЕТОС  
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи. 4
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. +
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. +
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције. +
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. +
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 4
5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. +
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада. +
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате. +
5.2.4. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех. +
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу. +
5.3. Школа је безбедна средина за све. 4
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. +
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. +
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници. +
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. +
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. +
5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 3
5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу. +
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима. +
5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови. +
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 4
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. +
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. +
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. +
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. +
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања припадности школи. +
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. +
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе. +
Област 6 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ  
6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени. 4
6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. +
6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања. +
6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа. +
6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. +
6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе. 4
6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. +
6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. +
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду. +
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. +
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. +
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. +
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 4
6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом настaвничког већа. +
6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова. +
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. +
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе. +
6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе. +
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. +
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 4
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе. +
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. +
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. +
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и потребама школе. +
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама. +
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа.*** +
6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 4
6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. +
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације. +
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. +
6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи. +
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада. +
6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом. +
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева. +
Област 7 7. РЕСУРСИ  
7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 4
7.1.1. У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика. +
7.1.2. Наставно особље има прописане квалификације. +
7.1.3. Број ненаставног особља у складу је са прописима. +
7.1.4. Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. +
7.1.5.Школа у своје активности укључује волонтере. +
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 3
7.2.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. +
7.22. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе. +
7.2.3. Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за унапређивањем наставе и учења. +
7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. +
7.2.5. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.
7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси        (простор, опрема и наставна средства). 3
7.3.1. Школа је физички безбедно место. +
7.3.2. Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове. +
7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са нормативом. +
7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима. +
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе.
7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 4
7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора. +
7.4.2. Наставна средства се користе према плану коришћења. +
7.4.3. Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. +
7.4.4. Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења. +

ОПИС

остварености стандарда квалитета рада школе на основу којег ће бити сачињен Развојни план школе за период 2016-2020

Тим за самовредновање:

1. Виолета вучковић, наставник

2. Томислав Стојковић,наставник

3. Владимир Поповић,наставник

4. Слободан Стијић,наставник

5. Ђокица Михајловић, школски одбор

5. Радмила стојановић, савет родитеља

6. Бојана Живковић, ученички парламент

Оствареност стандарда квалитета рада у областима:

1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА:

1.1 Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе.

Школски програм сачињен је на основу наставног плана и програма.

Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма.

Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег плана рада школе.

Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада:

 • Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • Програм професионалне оријентације
 • Програм здравствене превенције
 • Програм превенције малолетничке деликвенције
 • Програм заштите и унапређења животне средине и естетског уређења школе
 • Програм корективног-педагошког рада
 • Програм рада ученичког парламента
Ниво остварености стандарда:      4

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени 

У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног планирања за текућу годину.

У годишњем плану рада школе опративно су разрађени структурни елементи школског програма.

Програми наставних предмета нису у потпуности међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда.

Програми наставних предмета нису међусобно временски усклађени у оквиру сваког разреда. 

Слабости: Програми наставних предмета нису временски и садржајно усклађени.

Ниво остварености стандарда:      2

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања.

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима.

Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде.

У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму.

У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.

Ниво остварености стандарда:      4

1.4.Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика.

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу постојећих ресурса.

Наставници су прилагодили годишњни план рада школе специфичностима одељења.

У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу.

Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика и постојећих ресурса.

У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Ниво остварености стандарда:      4

2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Самовредновање ове области је извршено увидом у:

Школски програм рада

Годишњни план рада

Извештаје о реализацији  ГПРШ-а

документацију директора школе

документацију педагога  школе

документација, евиденција  Тима за самовредновање

Такође је обављен разговор са директором школе, наставницима, педагогом, ученицима, родитељима.

Од стране педагога и директора школе посећено је 24 часова. Неким од ових  часова  су  присуствовали  и  поједини чланови тима  за самовредновање кључне области Настава и учење.

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко – методичка решења на часу

Анализом чек листа за праћење наставе утврђено је да скоро сви наставници јасно истичу циљеве часа у виду информације о томе шта ће се учити на том часу и шта се очекује од ученика да науче.

Наставници најчешће дају ученицима упутства и објашњења која су јасна тј.проверавају да ли ученици разумеју како треба да реше задатак.

Углавном сви наставници на табли исписују кључне речи или појмове из теме која се обрађује. Они их истичу и усмено, објашњавајући их, дајући примере и сл.

Анализом угледних часова закључено је да већи број наставника користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

Већи број наставника води рачуна дидактичко-методичком принципу поступности у настави тј. поступно поставља све сложенија питања или задатке тако да на почетна питања највећи број ученика даје тачне одговоре.

    Ниво осварености стандарда:   4

2.2. Наставник  учи  ученике  различитим  техникама  учења  на  часу

 • Већи  број наставника учи ученике како да користе различите начине или приступе за решавање задатака тј. проблема.
 • Већина наставника учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим тј. подсећају ученике шта су раније научили како из свог предета тако и из осталих који су у корелацији са обрађиваним градивом.
 • Већина  наставника учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота.
 • Већи  број наставника учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.
 • Мали број наставника учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.

Слабости: мали број наставника учи ученике како да себи постављају циљеве у учењу.

  Ниво осварености стандарда:  3

2.3. Наставник   прилагођава  рад на часу  образовно – васпитним  потребама   ученика.

 • Велики број наставника прилагођава захтеве могућностима ученика припремајући задатке по нивоима.
 • Већи број наставника  прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.
 • Мањи  број наставника прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика (наставни листићи, задаци по нивоима, штампани материјал…)
 • Већи  број наставника посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама и са неким ученицима раде индивидуално док други ученици раде у групама.
 • Сви наставници примењују специфичне задатке или активности, материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у бразовању.

Слабости: Наставници у недовољној мери прилагођавају наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика, односно не омогућавају ученицима да користе помоћне материјале за учење.

Ниво осварености  стандарда:  3

2.4. Ученици  стичу   знања на часу.

 • Ученици су углавном заинтересовани за рад на часу, усмерени су на излагање наставника, у зависности од наставног предмета и наставне јединице одређени број ученика износи своје примере и коментаре.
 • Ученици активно учествују у раду на часу, извршавају постављене захтеве (израчунај, подвуци, напиши…), а питања постављају углавном ако им нешто није јасно; мали број ученика постаља питања да би задовољили радозналост у вези са темом која се обрађује на часу.
 • У већем броју случајева ученици успешно и самостално раде задатке на часу. Тај број варира у зависности од тога колико је градиво сложено, који је тип часа у питању и од предзнања ученика.
 • Већина ученика користи уџбенике, радне свеске, атласе, карте, фотографије …
 • Већина ученика користи повратну информацију да реши задатак или унапреди учење.
 • У мањем броју случајева ученици су у позицији да међусобно процењују тачност одговора или решења. Најчешће се то примењује у петоминутним проверама знања, раду у паровима, групном раду.
 • Велики број ученика уме да образложи како су дошли до решења под условом да су задаци примерени учениковим способностима.

         Слабости: недовољан број ученика је у ситуацији да међусобно процењује тачност одговора/решења.

Ниво  остварености стандарда  3

2.5. Наставник  ефикасно управља процесом учења на часу.

         Скоро сви наставници ефикасно структурирају, повезују делове часа и користе време на часу. Градиво је подељено на логичне целине и остварују се планиране активности на часу.

         На посећеним часовима скоро сви наставници на конструктиван начин успостављају и одржавају дисциплину у складу са договореним правилима.

         Наставници функционално користе постојећа наставна средства.

         Велики број наставника усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу).

         Мањи број наставника проверава да ли су постигнути циљеви часа усменим испитивањем знања. Понекад се провера врши писменим путем петминутним проверама, али наставници не изврше пребројавање тачних одговора који су показатељ усвојености градива него опет усменим путем проверавају прозивајући само неке ученике и на основу њиховог одговора стичу увид.

         Слабости:   недовољан број наставника адекватно проверава да је постигнут циљ часа.

Ниво  остварености стандарда: 3

 

2.6. Наставник  користи  поступке  вредновања  који  су у функцији даљег учења.

Сви наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању ученика. Радови ученика су оцењени, а наставници ученицима образлажу оцене и дају упутства за даљи рад.

         Већина наставника прилагођава захтеве могућностима ученика.

         Већина наставника похваљују напредак ученика.

         Већина наставника даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. Ученицима је јасно шта треба да науче и у чему треба да исправе грешку.

         Мањи број наставника учи ученике како да процењују свој напредак.

         Слабости: Мали број наставника у недовољној мери уче ученике како да процењују свој напредак тј. како да утврде критеријуме успешности у учењу.

Ниво  остварености стандарда: 3

2.7. Наставник  ствара  подстицајну  атмосферу  за  рад на  часу.

         Сви наставници показују поштовање према ученицима, обраћа им се по имену и гледа их док разговара са њима.

         Већина наставника показује да је разумео осећања ученика, а нарочито ако су она интензивна.

         Већина  наставника адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика.

         Већина наставника користи различите поступке за мотивисање ученика (похвалама подстиче ученике који су стидљиви)

         Већина наставника дају ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу.      

Ниво  остварености стандарда: 4

ЕВАЛУАЦИЈА

Утврђене слабости у току екстерног вредновања су указивале на неопходну обуку већег броја наставника по питању примена нових техника учења, активне наставе,  угледних часова, побољшању комуникације и сарадње на релацији наставник – ученик, као и флексибилности по питању раличитости ученика у погледу њихових знања, искуства и способности.

Током школске 2015/2016. године уочена су значајна побољшања у модернизацији наставног процеса код наставника. Већина наставника је прошла већи број обука и семинара. Реализација угледних часове на нивоу свих стручних већа дала је значајан допринос унапређењу наставе. Коришћење активних  и иновативних метода рада је све учесталија. После сваког угледног часа одржана је дискусија где су изнета запажања присутних, као и самог наставника који је изводио час уз  обавезно присуство и сугестије педагога и директора, што је у многоме допринело  унапређењу  наставног процеса.

ДОКАЗИ:

Сертификати са стручних усавршавања, Извештаји директора, педагога и чланова тима о посматраним часовима (чек  листе), Припреме и коментари о одржаним угледним часовима, остала документација (дневник  образовно васпитног  рада, припрема наставника, фотографије.)

Узимајући у обзир да је област НАСТАВА И УЧЕЊЕ  веома важна област, те ослањајући се на истакнуте кључне слабости и снаге из претходне школске године,  мере и активности на  унапређeњу наставног процеса биће детаљно разрађене Развојним планом школе за период  2016-2020. године.

3 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА :

3.1 Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди

На основу извештаја ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА- Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2015/2016.години остварени су следећи резултати:

 • Остварен је основни ниво образовних стандарда 86% из српског језика и 71% из математике
 • Остварен је средњи ниво образовних стандарда 36% из српског језика и 21% из математике
 • Остварен је напредни ниво образовних стандарда 7% из српског језика и 0% из математике
 • Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.
 • Школске оцене нису потпуно у складу са резултатима на завршном испиту.
 • Резултати ученика на завршном /матурском/националном испиту показују да је школа остварила резултате испод просека Републике.

Слабости: У наредној школској години неопходно је ускладити вредновање постигнућа ученика са њиховим реалним знањем. Већу пажњу посветити стандардима које треба постићи у раду са ученицима. Више оспособљавати и навикавати  ученике за тестирање.

   Ниво остварености стандарда:  1

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.

 • Школа примењује поступке којима прати успешност ученика – редовно се анализира успех ученика квартално и планирају мере за наредни период; прати се успех ученика на такмичењима….
 • Нема ученика који су напустили школовање протекле школске године.
 • Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
 • Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану.
 • Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима.
 • Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску годину.
Резултати ученика на завршном испиту Школске 2014/2015. Резултати ученика на завршном испиту Школске 2015/2016.
Квалификациони испит полагали су сви ученици 8. разреда, укупно њих 31  ,  што износи 100%.        -Просечан број бодова из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК је 10,18 што износи 50,9% од максималног броја бодова (20 бодова);        -Просечан број бодова из предмета МАТЕМАТИКА је 5,73 што износи 28,65% од максималног броја бодова (20 бодова).   *Квалификациони испит полагали су сви ученици 8. разреда, укупно њих  14.,  што износи 100%.        -Просечан број бодова из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК је 12,61 што износи 63,05% од максималног броја бодова (20 бодова);        -Просечан број бодова из предмета МАТЕМАТИКА је 5,11 што износи 25,55% од максималног броја бодова (20 бодова).  
Ниво остварености:      4

4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима

            Ученици се благовремено обавештавају о врстама подршке у учењу које пружа школа. На вратима свих кабинета истакнути су термини одржавања допунске и додатне наставе.

            Успех ученика анализира се редовно на ЧОС-у, квартално на седницама Одељенског већа. Након анализе успеха организује се допунска настава за ученике који имају недовољан или лошији успех из појединих наставних предмета, и додатна настава за ученике који остварују изузетне резултате у учењу, које наставници углавном припремају за такмичења. Предузимају се све потребне мере за побољшање успеха ученика.

            Родитељи се редовно обавештавају о успеху и напредовању ученика на родитељским састанцима. Родитељи ученика који раде по ИОП-у директно су укључени у планирање рада са њиховом децом. У школи постоји распоред индивидуалних разговора са родитељима. По потреби родитељи се и службено позивају у школу.

            Ученицима који имају тешкоћа у прилагођавању школском животу обезбеђена је подршка од стране организоване вршњачке групе, одељенског старешине, предметних наставника и педагога школе.

            У пружању подршке ученицима школа сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, МУП-ом, сеоском библиотеком.

Ниво оствареност  Стандарда: 4

Извори доказа

 • Дневници ОВ рада
 • Дневници осталих облика ОВ рада
 • Записници са седница Одељенских већа
 • Индивидуални образовни планови
 • Распоред индивидуалних разговора са родитељима
 • Евиденција сарадње са друштвеном средином

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

Ваннаставне активности у школи организују се према потребама и интересовањима ученика, а у складу са ресурсима школе. Током школске 2015/16 године одржано је ??? часова слободних активности.

Укљученост ученика у ваннаставне активности је већа него прошле школске године.

У оквиру програма здравственог васпитања радило се на стицању знања, формирању ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу половима, унапређивању хигијенских и радних услова у школи и елиминисању утицаја који штетно делују на здравље, остваривању активног односа и узајамне сарадње, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика.  Програмски садржаји остваривани су на часовима редовне наставе, слободних и ваннаставних активности, као и на часовима одељенског старешине млађих разреда.

Протекле школске године осмишљене активности поводом Дана школе имале су за циљ промовисање заштите човекове околине и одрживог развоја. Читав програм у вези прославе Дана школе бавио се очувањем човекове околине. Организована је и акција сакупљања старе хартије.

Ученици су током године били у прилици да на часовима редовне наставе упознају разна занимања и добију потребне информације, чак и у млађим разредима. Поред тога у школи су одржане промоције неколико средњих школа: Гимназија „Петро Кузмјак“-Руски Крстур, Гимназија и економска школа-Оџаци, Техничка школа-Оџаци.

Слабост: У школи се до сада нису организовали програми/активности за развијање социјалних вештина

Ниво остварености стандарда:   3

Извори доказа

 • Дневник ОВ рада
 • Дневник осталих облика ОВ рада
 • Извештај о начину остваривања програма заштите ученика од насиља
 • Извештај о раду директора
 • Књига дежурстава
 • Књига обавештења
 • Посматрање  активности у школи

4.3.  У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група

            Школа сваке године врши редован упис ученика. Не постоји потреба предузимања посебних активности за упис у школу ученика из осетљивих група.

            Школа предузима мере да сви ученици редовно похађају наставу (сарадња одељенских старешина и педагога са родитељима/старатељима). Анализа изостанака ученика врши се квартално на седницама Одељенског већа. Поред тога педагог месечно контролише ажурност правдања изостанака од стране одељенских старешина увидом у дневнике ОВ рада.

            У школи се остварује индивидуализација за све ученике из осетљивих група, односно за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, а није им потребан ИОП или њихови родитељи/старатељи нису пристали да им дете похађа наставу по индивидуалном образовном плану. За два ученика израђени су ИОП-и.

У школи се не организују компензаторни програми за подршку учењу за ученике из осетљивих група. Организују се компензаторне активности у виду додатне подршке  у образовању, индивидуализације у раду са ученицима, допунске наставе.

У школи функционише Тим за инклузивно образовање који оставрује сарадњу са Центром за социјални рад Оџаци, Домом Здравља Оџаци, ШОСО «Вук Караџић» Сомбор.

Слабости: У школи се не остварују компензаторни програми за подршку учењу за ученике из осетљивих група

Ниво остварености стандарда: 3

Извори доказа

 • Извештај о раду школе
 • Записници са састанака тима за инклузивно образовање
 • Посматрање активности у школи
 • Дневници ОВ рада
 • Педагошки профили ученика
 • Планиране мере индивидуализације
 • ИОП-и

5 ЕТОС

5.1 Регулисани су међуљудски односи у школи

Mеђуљудски односи  у школи  су регулисани. Норме којима се регулише понашање и одговорност дефинисане су Статутом школе, Годишњим планом рада, Правилима понашања ученика, родитеља и запослених, Кућним редом школе, као и осталим документима.

За дискриминаторско  понашање у школи предвиђене су мере и санкције. У школи је у већој мери видљивo међусобно уважавањe, као и потпуна доследност у поштовању дефинисаних норми понашања.

За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на школу

Ниво остварености стандарда:      4

Извори доказа

 • Школски развојни план
 • Годишњи извештај
 • Годишњи програм рада
 • Програми рада наставника
 • Програми рада стручних тела
 • Програми рада ментора/приправника
 • Дневник евиденције образовно-васпитног рада
 • Акта школе
 • Записници са Савета родитеља
 • Посматрање активности у школи

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

      Резултати ученика и наставника се промовишу преко огласне табле, књиге обавештења, извештаја и локалних медија. Резултати са такмичења су истакнути и саставни су део Извештаја о раду школе.

      Усаглашена висока очекивања ученика и наставника обезбеђују одговарајуће резултате рада.

       У школи се практикује јавно похваљивање и подела освојених диплома приликом прославе Дана школе. У школи се организују разноврсне ваннаставне активности кроз чији рад је свим ученицима омогућено учествовање, постизање успеха и лична промоција.

       Резултати ученика са сметњама у развоју промовишу се у холу школе, школској библиотеци и учионицама. Стручна већа су организовала низ манифестација и изложби у циљу унапређења деце са сметњама у развоју.

Ниво остварености стандарда:  4

Извори доказа

 • Годишњиизвештај
 • Годишњипрограмрада
 • Школскиразвојниплан
 • Програмираданаставника
 • Програми и извештајиваннаставнихактивности
 • Документацијашколе о такмичењима
 • Посматрањеактивности у школи
 • Програми организација ученика и ученичког парламента
 • Документација стручних сарадника о школским истраживањима

5.3. Школа је безбедна средина за све.

         Школа је  у потпуности безбедно и подстицајно окружење за учење и одрастање деце. У школи функционише мрежа за решавање проблема  насиља. Школа има веома добру сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом са циљем пружања стручне помоћи у решавању проблема и задовољавања  потреба ученика. Ученици и родитељи су укључени  у креирање и реализацију Програма заштите ученика.

У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници ( трибине, предавања, спортске активности, представа, ликовни и литерарни конкурс на ову тему и сл.).

У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.

Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са  Протоколом о заштитиученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

У оквиру дечје недеље организована су школска спортска такмичења на предлог ђачког парламента. На часовима одељенског старешине и састанцима ђачког парламента обрађиване су теме које подстичу и негују различитости и културу уважавања. На часовима српског језика реализована је писана вежба на тему вршњачког насиља. Организована је изложба ликовних радова ученика на тему ненасиља. Свако одељење дефинисало је правила понашања и последице кршења правила понашања. Продукти су били изложени у учионицама. На часовима одељенског старешине обрађиване су теме: Стоп насиљу, Како другачије, ненасилна комуникација. 

Ниво остварености Стандарда: 4

Извори доказа

 • Годишњи извештај
 • Годишњи програм рада
 • Школски развојни план
 • Програми рада наставника
 • Програми ваннаставних активности
 • Интерна акта школе
 • Извештаји руководства
 • Документација стручних сарадника
 • Посматрање активности у школи

5.4. Школски амбијент је пријатан за све.

      У Школи  се води рачуна о уређењу целокупног школског простора. Школски простор је уредан и пријатан. Хигијена, естетско уређење и ученички радови чине да је школски амбијент пријатан за све.

     Индивидуални разговори наставника са ученицима и родитељима обављају се у посебном простору и обезбеђена је потпуна приватност.

     Школски простор није прилагођен потребама деце са сметњама у развоју (приступна рампа на улазу у школу, прилагођени санитарни чворови,специјални ученички столови и столице и сл.)

Слабости: Школски простор није прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.

Ниво остварености Стандарда: 3

Извори доказа

 • Посматрање активности у школи

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима

      У школи је видљива сарадња на свим нивоима. Партнерство и сарадња управних, руководећих, стручних и саветодавних тела је у најбољем интересу ученика.

     Ученички парламент добија подршку за свој рад у школи, али није довољно укључен у живот и рад школе.

    Наставно особље благовремено разматра  и уважава  иницијативе ученика. Постоје активности ученика и наставника на нивоу школе чији је циљ јачање осећања припадности школи (културне, хуманитарне и спортске манифестације…).Школа негује различите облике појединачног учешћа родитеља у живот школе.

    Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним,спортским и другим институцијама које се баве децом и породицом.

    У школи се посвећује пажња извештавању и промоцији урађеног (Школски одбор, Савет родитеља). Савет родитеља је информисан о свим важним питањима и активностима школе.

Ниво остварено стистандарда: 4

Извори доказа

 • Годишњи извештаји
 • Годишњи план рада
 • Школски развојни план
 • План рада директора
 • Планови рада стручних тела
 • Извештаји руководилаца
 • Извештаји стручних тела
 • Извештаји савета родитеља
 • Извештаји ђачког парламента
 • Записници одељенских заједница
 • Пројектни планови
 • Програми рада ваннаставних активности

 6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

6.1 Планирање и програмиранње у школи међусобно су усклађени

         Планирање и програмирање у школи су потпуно међусобно усклађени. Самовредновање се плански и систематично спроводи. Развојни план школе донет је за период 2016-2020. године и у њему су дефинисане области унапређења са јасно и прецизно дефинисаним циљевима,активностима и носиоцима одговорности.

      Сачињен је Анекс развојног плана установе на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа ученика.  Обезбеђивање и распоређивање финансијских средстава је у складу са планом.

Ниво остварености  стандарда: 4

Извори доказа

 • Записиници са седница наставничког већа и школског одбора
 • Школски развојни план
 • Резултати самовредновања
 • Резултати тестирања
 • План за коришћење обезбеђених финансијских средстава

6.2. Директор ефективно и ефикасно остварује рад школе

      Директор ефикасно организује рад школе. У школи постоји јасна организациона структура, са прецизно дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

     Задужења запослених су равномерно распоређена, а стручна тела и тимови су формирани у складу са компетенцијама запослених.

     Проток информација у школи обезбеђен је преко извештаја стручних органа, огласне табле, књиге обавештења, родитељских састанака и Савета родитеља.

     Информације о важним  садржајима за живот  и рад школе достављају се благовремено свим актерима образовања.

Ниво остварености стандарда:   4

Извори доказа

 • Записиници са седница наставничког већа и школског одбора
 • Записиници са седница савета родитеља
 • Извештај о раду директора
 • Књига дежурстава
 • Књига обавештења
 • Посматрање  активности у школи

6.3.  Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе

      Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа и педагошког колегијума.

      Уз активно учешће у раду стручних тимова, благовремено укључује запослене у процес доношења одлука.

     Директор уважава предлоге ученика и родитеља за унапређење квалитета рада школе. Савет родитеља је укључен  у креирање и реализацију Програма подршке ученицима.

     Ученици, у оквиру рада Ученичког парламента, учествују у планирању  и реализацији различитих активности, са циљем решавања проблема и задовољавања својих потреба.

Ниво остварености стандарда:   4

Извори доказа

 • Програм рада директора
 • Извештај о раду школе
 • Записници са састанака стручних тела
 • Извештаји о раду стручних тимова
 • Књига дежурстава
 • Књига обавештења
 • Записници са састанака савета родитеља
 • Записници са седница школског одбора
 • Одлуке и решења директора
 • Посматрање активности у школи

6.4.  У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.

          Педагошко-инструктивни рад у школи (директор и стручна служба) обавља се систематски  и  у складу са планом и потребама.

         Посебна пажња посвећује се унапређењу наставе и  посети  часова. Стручна служба и стручни органи школе редовно прате и анализирају успех и владање ученика, а Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе.

        На основу резултата праћења и вредновања квалитета рада наставника, предузимају се мере унапређивања наставе и учења.Унапређење рада наставника реализује се у оквиру семинара, великог броја угледних,огледних часова и предавања стручне службе.

Нивоостварености стандарда: 4

 Извори доказа

 • Извештај о посетама, часовима и активностима
 • Извештај о раду директора
 • Записници са седница стручних органа и тела
 • Извештај о успеху и владању ученика
 • Одлуке и решења директора
 • Извештај о раду стручних сарадника
 • План рада тима за самовредновање
 • Извештаји о резултатима самовредновања
 • Записници са седница стручних органа

6.5.  Лидерско деловање директора омогућава развој школе.

      Директор је посвећен послу, сарађује са партнерима, подстиче размену мишљења и гради атмосферу међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика.

     Планира свој професионални развој, иницира иновације и промене у смислу унапређења квалитета рада.

     Развија сарадњу са релевантним установама и организацијама и подржава учествовање школе у различитим  активностима и манифестацијама.

     Својим радом и професионалним односом даје пример ученицима и запосленима

Ниво остварености стандарда: 4

Извори доказа

 • Записници са седница стручних тела
 • Програм рада директора
 • Извештај о раду директора
 • Записник са седница школског одбора
 • Документација о учешћу у пројектима и другим активности
 • Портфолио директора
 • Посматрање  активности у школи

7  РЕСУРСИ

7.1. У школи су  обезбеђени потребни људски ресурси.

 • У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика што се може видети увидом у персонаслну документацију
 • Сви наставници, осим  1 наставника   имају прописане квалификације
 • Број ненаставног особља је у складу са прописима (ценус образац).
 • Квалификације ненаставног су у складу са Правилником о степену стручне спреме.
 • У своје активности школа укључује волонтере-приправнике.
Ниво осварености  Стандарда:   4

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

 • Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање.
 • Сви планирани семинари, а у складу са годишњим планом стр. усавршавања и могућности школе   су  реализовани.
 • Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа  воде записнике о раду стручних органа, а у циљу са потребама за унапређењем наставе и учења.

–     Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао

–     Запослени слабије примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали

Слабости: Приликом посете часовима није евидентирана примена новостечених знања

Ниво осварености  Стандарда:  3

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално технички ресурси (простор, опрема и наставна средства)

 • Школа је физички безбедно место –доказ у извештајима тимова за заштиту ученика, као и стручно педагошким надзором.
 • Школски простор  задовољава у потпуности здравствено –хигијенске услове.
 • У школи постоји простор за рад у складу са нормативима
 • Школски простор је опремљен у складу са прописима
 • Школа је опремљена скромним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе

Слабости: Школа је слабије опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе

Ниво  остварености Стандарда: 3

7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално

 • Простор се користи према плану коришћења школског простора
 • Наставна средства се користе према плану коришћења
 • Наставна средства се користе у циљу постизања квалитетне наставе
 • Материјално технички ресурси који се користе ван школе, а у функцији остварења циљева наставе и учења су: сеоски спортски стадион, сеоска библиотека, сеоски Дом културе, радионица задруге,
Ниво  остварености стандарда:  4

                                                             Тим за самовредновање рада школе