ПРАВИЛНИК о заштити

На основу чл. 99, 108. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), члана 156. Ста­ту­та Основне школе “Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу (у даљем тексту: Школа), Школски одбор Школе на седници одржаној 28.03. 2018. године једногласно, донео је

ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ОШ“Коста Стаменковић“

Српски Милетић

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Шко­ле и начин њиховог спровођења.

Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу с ближим условима, об­ли­цима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, ко­је прописује министар надлежан за послове образовања.

Члан 2.

Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:

1) у школској згради и школском дворишту;

2) на путу између куће и Школе;

3) ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образов­но-вас­питног рада или других активности које организује Школа.

Члан 3.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

1) поступака других лица,

2) болести и повреда,

3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

Члан 4.

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.

Члан 5.

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе (у даљем тексту: директор),  запослени у Школи (у даљем тексту: запослени), ученици, родитељи, односно старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 6.

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, секретару Школе (у даљем тексту: секретар), дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла  да угрози заш­титу и безбедност  ученика.

Члан 7.

Посебна обавеза директора је да повремено, а најмање 2 пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбед­но­с­ти ученика.

Провера из става 1. овог члана врши се без најаве.

Члан 8.

Ради спровођења мера утврђених Правилником, Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна.

Члан 9.

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика.

Члан 10.

На остваривање заштите и безбедности ученика у издвојеним одељењима Шко­ле сходно се примењују одредбе Правилника и одредбе других општих аката Шко­ле чија је примена важна за ту материју.

II. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ И
ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

1. Заштита и безбедност од поступака других  лица

Члан 11.

Заштита и безбедност ученика од поступака других лица обухвата заштиту и безбедност од:

1) дискриминације;

2) насиља, злостављања и занемаривања;

3) понашања које вређа углед, част или достојанство;

4) страначког организовања и деловања.

Члан 12.

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање од­ре­даба Правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дис­криминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Поред тога, остваривању заштите и безбедности ученика од поступака других лица служе и одредбе одредбе чл. 13. и 14. Правилника.

Члан 13.

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана само глав­на улазна врата и само једна капија на школском дворишту – она која гравитира глав­ном улазу у школску зграду.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су до­мар Школе (у даљем тексту: домар), директор, секретар.

Пре почетка наставе, домар откључава капију на школском дворишту и главна улазна врата, проверава стање школских просторија, о томе обавештава директора или секретара и предузима друге неопходне мере.

Друга улазна врата на школској згради откључавају се по потреби.

Члан 14.

Када се у Школи не изводи настава нити друге активности, све капије на школ­ском дворишту и сва улазна врата на школској згради су  закључана.

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање капије и  улаза на крају радног времена задужен је домар, а у његовом од­суству – друго лице, по овлашћењу директора или помоћника директора. 

2. Заштита и безбедност од болести и повреда

Члан 15.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа:

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика;

3) поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здрав­ства;

4) према својим могућностима обезбеђује коришћење школског намештаја, на­ставних и других средстава који су безбедни  за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;

5) према својим могућностима примењује стандарде и нормативе који се од­но­се на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;

6) обезбеђује надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;

7) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава његовог родитеља;

8) родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора, по­моћ­ника директора, наставника или стручног сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обавезује да таквог ученика одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на наставу и друге активности које организује Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји;

Члан 16.

Ученика чије здравствено стање, према налазу надлежног лекара, представља опасност за остале ученике и запослена лица, родитељи не смеју слати на наставу нити на друге активности у организацији Школе.

3. Заштита и безбедност од пожара, поплаве, електричне струје,
удара  грома и других опасних појава

Члан 17.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од пожара, Школа је обавез­на да се придржава Закона о заштити од пожара, пратећих прописа и свог општег акта о тој материји.

Члан 18.

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и/или изливања фекалија, домар проверава исправност водоводних и канализационих инсталација  и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек­тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на водоводним и/или ка­нализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 19.

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар прове­ра­ва исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уоче­них промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек­то­ра или секретара о уоченим променама на електричним ин­ста­лацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 20.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и/или здравље ученика.

Члан 21.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно про­верава исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, ди­рек­тора или секретара о уоченим променама на громобранским ин­сталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској згради.

Члан 22.

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 17. до 21. Правилника.

III. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ

Члан 23.

Директор, помоћник директора и запослени прате стање саобраћајне сигна­ли­зације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигна­ли­зацији обавести директора, помоћника директора или секретара, који ће ради ре­шавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

Члан 24.

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања без­бед­ности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајаца“, сема­фора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

Члан 25.

Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до Школе и обратно, директор, по­моћник директора и запослени из реда наставног особља:

1) опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до Школе или об­рат­но, ако се небезбедно понаша;

2) о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењ­ског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере.

IV. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Члан 26.

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке  друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сход­но се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згра­ди Школе и школском дворишту.

Поред одредаба из става 1. овог члана, на остваривање заштите и безбедности уче­ника ван зграде Школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-вас­пит­ног рада и других активности које организује Школа, примењују се и одредбе чл. 27. и 28. Правилника.

1. Заштита и безбедност ученика за време извођења излета, екскурзија,
наставе у природи и сличних активности

Члан 27.

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзија, наставе у природи и сличних активности  с ученицима, Школа ће посебну пажњу посветити његовој ос­по­соб­љености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности ко­ја се организује.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика од­но­си се нарочито на:

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту  у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обез­бе­ђена медицинска помоћ и тако даље);

4) квалитет исхране ученика.

2. Заштита и безбедност ученика за време извођења практичне наставе
и праксе

Члан 28.

Школа посебну пажњу посвећује условима за остваривање и заштиту ученика за вре­ме извођења практичне наставе и професионалне праксе, при чему се посебно мисли на:

1) закључивање уговора о извођењу практичне наставе и професионалне прак­се са привред­ним друштвом, установом или другом организацијом која за то у потпуности испуњава безбедносне услове;

2) потпуно и прецизно уговорно дефинисање обавеза и одговорности органи­за­ције у којој се изводи настава у вези са остваривањем  заштите и безбедности ученика;

3) честе контакте директора, помоћника директора, наставника и стручних са­рад­ника са организацијом у којој се изводи настава и обилажење ученика за време из­во­ђења наставе, без најаве, ради провере остварености  њихове заштите и безбедности.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа,   заведен под бројем 449/2010, од 16.12.2010. године.

Члан 30.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

__________________________