П Р А В И Л Н И К о ученичкој одговорности

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/117 – даље: Закон) и члана 156.Статута Основне школе „Коста Стаменковић“ Српски Милетић, , Школски одбор Основне школе „Коста Стаменковић“ Српски Милетић, на седници одржаној дана _________ године,  доноси

П Р А В И Л Н И К

о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Основне школе „Коста Стаменковић“ Српски Милетић

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе „ Коста Стаменковић“у Српском Милетићу           ( даље: Правилник ) уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.

Члан 2

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену статутом Школе, тежу повреду обавезе прописану Законом  и овим Правилником и за повреду забране прописане  чл. 110–112.  Закона  и  овим Правилником.

Члан 3

За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену намерно или крајњом непажњом, одговара његов родитељ, односно други законски заступник.

II   ОБАВЕЗЕ  И  ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ЗА ПОВРЕДУ ОБАВЕЗА

1. Обавезе ученика

Члан 4

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике; 

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија. 

У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. 

2. Васпитни рад са ученицима

Члан 5

Према ученику који не поштује односно повређује правила понашања установе, или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно према ученику који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће, уз учешће родитеља односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је неопходно сарађиваће и са установама социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.

3. Лакше повреде обавеза и васпитне мере

Члан 6 

Ученик одговара за лакше повреде . 

Лакше повреде обавеза ученика су: 

1) неоправдано изостајање из школе до25 часова;

2) ометање рада у одељењу;

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;

4) изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту;

5) непоштовање одлука надлежних органа школе;

6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у школи;

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи;

9) неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

10) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта;

12) долажење на наставу без потребне опреме и  прибора за час;

13) повреде других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика,  правила понашања, као и облачења, и друго

Члан 7

За лакшу повреду обавеза ученика, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, могу да се изрекну следеће васпитне мере:

1) опомена;

2) укор одељенског старешине;

3) укор одељенског већа.

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе.

Опомену и укор одељенског старешине изриче одељенски старешина.

Када лакшу повреду обавезе, учини  ученик, школа одмах, или најкасније наредног дана од учињене повреде обавештава родитеља/другог законског заступника ученика.

Услов за изрицање васпитне мере је претходно предузимање активности појачаног васпитног рада са учеником, из члана 5. овог правилника.

4. Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 8

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом. За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана Законом. 

Теже повреде обавеза ученика су: 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја пиротехничког средства или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврху преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 2. тач. 8) и 9) овог члана је обавезна поступност у изрицању мера.

Члан 9

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера: 

1) укор директора; 

2) укор наставничког већа. 

Када повреду обавезе, односно повреду забране учини  ученик, школа одмах, или најкасније наредног дана од учињене повреде обавештава родитеља/другог законског заступника ученика.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика. 

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се ученику у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Ученику се за повреду обавезе може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.

Васпитно–дисциплинска мера из става 1. овог члана може да се изрекну ученику само ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 5. овог Правилника.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 5. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере и обоставити поступак за изрицање васпитне-дисциплинске мере уколико су настале позитивне промене у понашању ученика.

Васпитно–дисциплинска мера из става 1. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно – дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Упоредо са изрицањем ових мера ученику школа одређује и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у просторијама или ван просторија школе, под надзором наставника, односно стручног срадника. Друштвено користан и хуманитарни рад се одређује ученику зависно од тежине повреде обавезе, психофизичке и здравствене способности ученика, узраста и других параметара, и о томе одмах обавештава родитељ или други законски заступник ученика.

5. Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 10 

У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторно поступање, којим се на посредан или непосредан, отворен или прикривен начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовинском стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Члан 11

У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника, или трећег лица у установи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља, односно другог законског заступника, или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија, која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику и одраслом, ученика и одраслог према запосленом, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом, запосленог према родитељу односно другом законском заступнику, ученика и одраслог према другом ученику или одраслом, којим се вређе углед, част или достојанство.

У установи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

Члан 12

Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана Законом. 

За учињену повреду забране (чл. 110-112. Закона) ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:

 1)  укор директора или укор наставничког већа;

  • премештај ученика од 5. до 8. разреда у другу основну школу, према одлуци наставничког већа, уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника ученика и уз сагласнот школе у коју ученик прелази.

6. Одговорност родитеља

Члан 13

Родитељ, односно други законски заступник ученика одговоран је:

1) за редовно похађање наставе;

2) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу;

3) да правда изостанке ученика најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави, одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

4) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

5) за повреду забране из чл. 110-112. Закона, учињену од стране ученика;

6) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона и члана 9. овог правилника;

7) да поштује правила Школе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

7. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

7.1. Васпитне мере и поступак изрицања

Члан 14

Васпитне мере изричу се за лакшу повреду обавеза ученика.

Васпитне мере су: опомена, укор одељењског старешине или укор Одељењског већа на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са Статутом Школе.

Члан 15

Васпитна мера опомена изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 5 часова у току школске године;

2. ометање рада у одељењу;

3. неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

4. долажење на наставу без потребне опреме и  прибора за час;

5. повреде других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика,  правила понашања, као и облачења, и друго.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 16

Васпитна мера укор одељењског старешине изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 10 часова у току школске године, од чега мање од 5 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе ;

2. непоштовање одлука надлежних органа школе;

3. недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;

5.необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 17

Васпитна мера укор Одељенског већа изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

2. изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту

3. оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у школи;

4. оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи;

5. нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта;

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа.

Васпитна мера укор Одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

7.2. Васпитно-дисциплинске мере и поступак изрицања

Члан 18

Васпитно-дисциплинске мере изричу се за тежу повреду обавезе из члана 83. Закона и члана 8. овог правилника и за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона.

За тежу повреду обавеза ученика изриче се васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор Наставничког већа, а за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона изриче се васпитно-дисциплинска мера – укор директора, укор Наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Мера из става 2. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83. став 1. Закона.

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Мера из става 2. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 19

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација односно орган;

2. уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

3. уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог.

4.  повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 20

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

2. поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

3. понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује, и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

4. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

5. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

6. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика;

7. повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 21

Васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у другу школу изриче се за повреду забране из чл. 110-112. Закона, ако је том повредом озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу врши се на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Одлуком о премештају ученика у другу школу, Наставничко веће Школе ће одредити појачан васпитни рад према ученику активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Решење о премештају ученика из става 2. овог члана доноси директор Школе када предузете неопходне активности не доведу до позитивне промене понашања ученика.

Члан 22

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада из става 1. овог члана, прописује министар.

8. Васпитно-дисциплински поступак

Члан 23

За теже повреде обавеза ученика из члана 83. Закона, члана 8. овог Правилника и за повреде забране из чл. 110-112. Закона Школа води васпитно-дисциплински поступак, о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Директор у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

8.1. Обавештавање о сазнању за учињену повреду обавезе

Члан 24

Закључак за утврђивање одговорности ученика подноси се у писаном облику и садржи податке о ученику (име и презиме ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, као и назначење одредби овог правилника, односно Закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.

Закључак се доставља родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

8.2. Доказна средства

Члан 25

Закључак обавезно мора да садржи доказна средства, и то:

– доказ да је ученик (против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак) учинио повреду обавезе ученика;

– доказ да је ученик повреду обавезе учинио у просторијама Школе или на другом месту где су се одвијале наставне и ваннаставне активности Школе;

– доказ да је ученик повреду обавезе ученика учинио према другом ученику или групи ученика, наставнику, запосленим Школе, родитељима или трећим лицима која су се затекла у просторијама Школе или другим просторијама у којима су боравили ученици Школе;

– доказ о присутним сведоцима;

– доказ да је учињена повреда предвиђена одредбама Закона, посебног закона и овог правилника;

– и други докази који су познати у моменту извршења повреде обавезе ученика.

8.3. Достављање позива

Члан 26

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, позива се писаним путем.

Уз позив родитељу, односно другом законском заступнику, обавезно се доставља и закључак за покретање васпитно-дисциплинског поступка.

Позив из става 1. и 2. овог члана мора бити благовремено уручен.

На расправу се позивају, када је то потребно, сведоци и вештаци.

8.4. Ток поступка

Члан 27

Поступак за утврђивање васпитно-дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води директор Школе.

Члан 28

Расправу отвара директор Школе.

Расправи присуствују: лице које је директор Школе решењем одредио да води записник; ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника; сведоци и сви остали учесници.

Пре почетка расправе директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица, што се констатује записнички.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Расправа почиње читањем закључка за покретање васпитно-дисциплинског поступка због повреде обавезе ученика.

После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из закључка и да изнесе своју одбрану.

После изјаве ученика приступа се саслушању свих присутних сведока и извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

8.5. Записник о вођењу васпитно-дисциплинског поступка

Члан 29

О току васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

У записник се уносе подаци који су неопходни за правоваљано доношење одлуке о одговорности ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак (подаци о ученику и подаци о свим учесницима и сведоцима позваним на расправу, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђен број неоправданих изостанака, утврђене доказе за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности, и др.).

Записник мора да буде уредан, прецизан, јасан и читљив и да садржи само податке о повреди обавезе ученика која је предмет расправе.

Записник се пре закључења мора прочитати лицима која учествују у васпитно-дисциплинском поступку, а саслушана лица имају права на примедбе на записник.

У већ потписаном записнику не сме се ништа додавати ни мењати.

У заглављу записника мора се назначити да расправу води директор Школе, име и презиме директора Школе, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно другог законског заступника, име браниоца уколико га ученик има, час почетка и завршетка расправе.

У записник се уноси и да ли је било приговора на ток поступка, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан закључак, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.

Искази ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.

9. Доношење одлуке у васпитно-дисциплинском поступаку

Члан 30.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка Школа може донети следећу одлуку:

1. обуставити поступак (решењем директора) када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, у складу са чланом 83. ст. 1 Закона, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;

2.  изрећи меру из члана 86. ст. 1. тач. 2) и 3) (1) (2) и члана 18. став 2. овог Правилника.

Члан 31

При изрицању васпитно-дисциплинске мере за учињену тежу повреду обавезе и за учињену повреду забране узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:

– тежина учињене повреде и њене последице,

– степен утврђене одговорности ученика,

– услови под којима је повреда учињена,

– раније понашање ученика и однос према обавезама у Школи,

– понашање после учињене повреде, тј. да ли је васпитни рад позитивно утицао на ученика;

– да ли ученик, с обзиром на узраст, може да схвати сврху изречене васпитно-дисциплинске мере и

– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.

Члан 32

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа с бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.

Члан 33

Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, лично или препорученом пошиљком са повратницом.

Члан 34

За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера, тј. уколико ученик једном радњом (чињењем или нечињењем) учини више повреда обавеза, ученику се изриче јединствена мера.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно изречена мера важи само до краја школске године у којој је изречена.

10. Застаревање покретања дисциплинског поступка

Члан 35

Дисциплински поступак против ученика је хитан.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

11. Смањење оцене из владања

Члан 36

Оцена из владања може се смањити ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера, а може се смањити и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера. 

За учињену лакшу повреду обавезе када се ученику изриче васпитна мера укора одељенског већа може се смањити оцена из владања на основу одлуке одељенског већа, при чему се цене све околности везане за повреду обавезе, као што су тежина повреде обавезе, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, узраст и друге околности од утицаја. 

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора, укора наставничког већа, премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, надлежни орган ће смањити оцену из владања ученику, ценећи у сваком конкретном случају степен одговорности ученика и друге релевантне околности наведене у ставу 2. овог члана. 

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде описна. 

Члан 37

Неоправдано изостајање ученика са наставе до 25 часова у току школске године представља лакшу повреду обевезе, за коју се ученику изриче васпитна мера, а може се и смањити оцена из владања у зависности од релевантних околности које се цене у сваком конкретном случају. 

Неоправдано изостајање ученика са наставе више од 25 часова представља тежу повреду обевезе, за коју се ученику смањује оцена из владања и изриче васпитно-дисциплинска мера, уз поштовање принципа поступности у изрицању мера.

Оцену из владања утврђује орган који је изрекао васпитно-дисциплинску меру, ценећи релевантне околности у сваком појединачном случају. 

Оцена из владања ученику се може смањити и због других тежих повреда обавеза и за повреде забране прописане Законом. При доношењу одлуке о оцени из владања цениће се сви параметри наведени у члану 36 . став 2. овог правилника. 

Владање ученика шестог, седмог и осмог разреда оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех. 

Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се на предлог одељенског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик покаже позитивне промене у свом понашању, прихвата одговорност за своје поступке или је до позитивних промена у понашању дошло кроз појачан васпитни рад са учеником после изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере. 

III ПРАВНА ЗАШТИТА

Члан 38

На изречену васпитну меру опомена, укор одељењског старешине и укор Одељењског већа, родитељ, односно законски заступник малолетног ученика нема право на правну заштиту.

Члан 39

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика из члана 83. ст. 3. Закона и члана 9. овог правилника или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

IV ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 40

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама води се евиденција.

Евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности и Статутом Школе.

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 41

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Члан 42

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Члан 43

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Члан 44

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

Члан 45

На решење директора Школе о материјалној одговорности ученика, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика може изјавити жалбу Школском одбору у року од 8 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46

На сва питања која нису уређена овим Правилником или су у супротности са законом, примењиваће се непосредно одредбе Закона, посебних закона, и других прописа који уређују ову област.

Члан 47

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 48

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика број ____ од _______________. године        

                                                     ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                       ____________________________