Школски акти

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА ” КОСТА  СТАМЕНКОВИЋ”

СРПСКИ  МИЛЕТИЋ

Светог Саве 25

25244 Српски Милетић

тел 025/ 5764188

тел/факс 025/ 5764-608

e-mail: ossrpskimiletic@gmail.com

Септембар, 2021.  Директор школе:  Милић Руселена

                                                                                         

С А Д Р Ж А Ј

2.УВОД 4
   2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 4
3. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 5
   3.1. МАТИЧНА ШКОЛА 5
   3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 6
   3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима 6
   3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА РАДА 7
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 7
   4.1. НАСТАВНИ КАДАР (стручно заступљена настава)7
   4.2. НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)9
   4.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР9
5. ОРГАНИЗАЦИЈА    ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ   РАДА ШКОЛЕ 10
   5.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 10
      5.1.1. Матична школа  10
      5.1.2. Продужени боравак 10
      5.1.3. Кретање броја ученика10
   5.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 11
          ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 11
   5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  14
   5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И           СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 16
   5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 16
   5.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ16
6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ18
   6.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА18
      6.1.1.План рада Наставничког већа18
      6.1.2.План рада Одељењских већа 23
      6.1.3.План рада стручних већа25
               План рада стручног већа за разредну наставу25
               План рада стручног већа продуженог боравка26
               План рада стручног већа наставника друштвених наука27
               План рада стручног већа наставника природних  наука28
               План рада стручног већа наставника уметности и вештина29
     6.1.4.План рада стручних актива и тимова30
        6.1.4.а. Актив за развој школског програма 30
        6.1.4.б. Актива за развојно планирање 31
        6.1.4.ц. Тим за самовредновање 32
        6.1.4.д. Тим за инклузивно образовање 33
        6.1.4.е. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 34
        6.1.4.ф. Тим за професионалну оријентацију 35
     6.1.5.Педагошки колегијум38
     6.1.6.План рада стручних сарадника39
          6.1.6.1. План рада педагога39
          6.1.6.2. План рада библиотекара52
 6.2. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 55
    6.2.1.План рада директора школе 55
    6.2.2. План рада секретара школе 58
6.3. ПЛАН РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА 58
    6.3.1.План рада Школског одбора58
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 60
8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 61
  8.1.ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ61
     8.1.1.План рада одељењских старешина  у првом циклусу61
     8.1.2.  План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у првом циклусу62
  8.2. ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ62
     8.2.1. План рада одељењских старешина  у другом циклусу63
     8.2.2. План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у другом циклусу      64
 
 
  8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА                                        64
  8.4. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  64
  8.5. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА …………………………………………………………………..    66
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА    67
  9.1.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА..  67
       9.1.1.Акциони план превентивних активности за спречавање насиља    67
       9.1.2. Акциони план интервентних активности за спречавање насиља  69
 9.2. ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  73
 9.3. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 74 
 9.4.ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ    77 
  9.5. ПЛАН  ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ  78 
  9.6. ПЛАН  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА     79
10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  80
  10.1.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА  81
  10.2.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 81
  
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  81
  11.1. ПЛАН  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА  81
      11.1.1.  План рада Савета родитеља 82
      11.1.2.  Родитељски састанци 84
  11.2. ПЛАН  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  85
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  86
13.ПЛАН  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 88
  13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  89
  13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ  89
14. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА за школску 2021/2022 90
15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  97
  
15.1. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 97

2. УВОД

            Годишњи план рада урађен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, бр.88/2017), важећих подзаконских аката, наставних планова и програма, школског календара, норматива, основа програма рада, упутстава и услова рада школе као и потреба ученика и родитеља.

            Приликом доношења Годишњег плана рада, пошло се од улоге сваког облика активности (настава, слободне активности, друштвено-користан рад, организација ученика). За целокупан развој ученика предвиђен је њихов допринос у остваривању циљева васпитања и образовања. Да би се ово постигло донети су планови рада који су базирани на избору таквих програмских задатака који омогућавају постизање што више циљева и задатака васпитања и образовања, као и избору одговарајућих садржаја, облика, метода и средстава рада који су најподеснији за њихову организацију.

            Након критичке анализе и евалуације рада школе, извучени су конструктивни  предлози на основу којих ће се у наредном периоду планирати рад. Предлози су постали саставни део Годишњег плана рада за наредну школску годину и оперативно ће се разрађивати на конкретне задатке и акције.

            Годишњим планом рада је обезбеђена синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Утврђена је организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређени носиоци тих активности, омогућено је унапређивање образовног рада,  обезбеђено праћење остваривања цињева и задатака као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

            План је усвојен у законском року и достављен Министарству просвете.

2.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА :

 1. Закон о основном образовању
 2. Закон о основама система образовања и васпитања
 3. Правилници о наставном плану и програму основног образовања и васпитања са изменама и допунама
 4. Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе на територији Аутономне Покрајине Војводине
 5. Правилник о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника у основној школи

6. Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава

7. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника стручних сарадника у основној школи

8. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

9.Правилник о програму рада стручних сарадника

10. Правилник о критеријумима и стандардима финансирања установа основног образовања

11Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

12.Правилник о оцењивању ученика

13.Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе

14.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи

15.Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

16.Правилник о екскурзијама

17.Статут Основне школе„ Коста Стаменковић” у Српском Милетићу

18.Правилник о безбедности и здрављу на раду

19.Правилник о систематизацији радних места

20.Правила понашања у школи

21.Правилник о дисциплинској и материјалној одгорности запослених

22.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

23.Правилник о административном пословању школе

24.Пословник о раду Школског одбора  Пословник о раду Савета родитеља  и Пословник о раду Наставничког већа

25.Правилник о унутрашњој организацији рада школе

26.Акт о процени ризика на радном месту и радној околини

27.Школски развојни план ОШ „Коста Стаменковић ” за период 2021/2025. године.

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА     

            3.1 МАТИЧНА ШКОЛА   

Основна Школа „Коста Стаменковић “

Улица: Светог Саве 25

25244 Српски Милетић

Директор: тел 025/5 764188

Секретар школе: тел/факс 025/ 5764-608

Електронска адреса: ossrpskimiletic@gmail.com

Просторни услови рада:

Продужени боравак се реализује у посебној згради у дворишту школе.

Учионица је подељена на два дела. У једном  делу налазе се наставни материјали и намештај : столице, клупе,табла, разни постери на зидовима који прате наставни план и програм продуженог боравка, тако да су услови за израду домаћих задатака, вежбање и даље учење у потпуности задовољени.

           Други део учионице има: компјутер,играчке, друштвене игре тако да време предвиђено за одмор деца могу користити на најбољи могући начин.Хигијена је на високом нивоу.

Настава информатике изводи се у једној учионици- информатичка учионица- дигитална учионица. Рачунари су умрежени, а настава се изводи по принципу један рачунар-један ученик.

Интернет се користи у овом кабинету.

Школа располаже са једном фискултурном салом. Сала задовољава услове погодне за гимнастику и елементарне игре са и без лопте. Континуирано смо у  изналажењу могућности за боље опремање сале јер тежимо да деци омогућимо бољи физички развој и здравствени живот.

           Терен је обележен и предвиђен за тимске спортове.Терен је бетонски и налази се у школском дворишту.

Библиотека ОШ„Коста Стаменковић“ смештена је на првом спрату школске зграде. Библиотека располаже са 11198 уписаних књига у књизи инвентара.

Задовољава потребе како ученика тако и учитељског и наставног кадра који ради у нашој школи, а све у интересу бољег извођења наставе.

Ђачка кухиња се налази у приземљу зграде и користи се за дистрибуцију ужине која се добија од локалних пекара. Због епидемилошке ситуације, нема припреме хране у кухињи

Санитарна инспекција редовно контролише исправност рада кухиње, узимајући узорке хране, брисеве радних површина, посуђа и руку куварице.

Наставничка канцеларија-зборница

Зборница се налази на горњем спрату.Опремљена је рачунаром, штампачем, интернетом, потребним намештајем, копирапаратом,  телевизором, апаратом за воду.

             Остале канцеларије :  канцеларије педагога, канцеларија за додатну подршку,  канцеларија директора , секретара и рачуноводства се такође налазе на горњем спрату тако да су сви једни другима у близини, што доприноси бољој комуникацији и унапређењу рада, а опет у корист деце. Школа има у свом поседу просторију за помоћне раднике, котларницу, просторију архиве.

У овом тренутку школа располаже са:

 • школским двориштем које у већем делу има равне зелене површине, али и доста бетонских површина. У школском дворишту се налази летња учионица, фонтана, а иза школске зграде кошаркашки и фудбалски терен за извођење наставе физичког васпитања., паркнг за аутомобиле,стазе, тротоари. У дворишту је засађено зимзелено дрвећеи друге саднице ниског раста, као и неке трајније.Двориште има клупе које деци користе за време одмора, а канте за смеће су поред сваке клупе тако да се васпитни рад спроводи и у школском дворишту чувајући своју животну средину.

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  

              3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима

                Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. У великом делу школе простор и опрема су у добром стању. Школа располаже са  довољним бројем савремених наставних средстава. Скоро сваки кабинет има рачунар или лап топ, учионице нижих разреда имају и видео бимове, као и кабинет историје, биологије и информатике. Док остали могу узимати покретни видео бим , који се налзи у библиотеци.

               Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних актива , током школске године извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која се буду добијала из различитих извора.

3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО  ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

 • Набавка наставних средстава, учила и стручне литературе
 • Набавка књига за школску библиoтеке
ВремеМестоНачинНосиоци
2020.-2021.Српски МилетићУ складу са Законом о јавним набавкамаОпштина Оџаци
 Српски МилетићУ складу са Законом о јавним набавкамаОпштина Оџаци
 Српски МилетићУ складу са Законом о јавним набавкамаШкола
 Српски МилетићПутем понуда, а на расположивих основу средставаОпштина Оџаци
 Српски МилетићПутем понуда, а на  расположивих основу средставаШкола
 Српски МилетићУ складу са Законом о јавним набавкамаШкола
 Српски МилетићПутем понуда, а на основу расположивих средстава Министрство просвете.

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

              4.1. НАСТАВНИ КАДАР (стручно заступљена настава)

  
Презиме и име настаеникаВрста стручне спремеПредмети који предаје%ангажовања у школи 
Спасић ЉиљаПр. раз. наст.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК110 
Илић РадицаНас.раз.настПРОДУЖЕНИ БОРАВАК105 
Вучковић ВиолетаПр.раз.наст.РАЗРЕДНА НАСТАВА110 
Стаменковић АнаПр.раз.наст.РАЗРЕДНА НАСТАВА110 
Бошко АралицаПр.раз.наст.РАЗРЕДНА НАСТАВА110 
Павловић СнежанаНас.раз.наст.РАЗРЕДНА НАСТАВА110 
Ћелић НиколаПр.физ.култ.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ20 
Бојанић ДраганПр. физ. култ.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ15 
Давор МомчиловићПр. физ. култ.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ40 
Стојковић ЉиљанаПр.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА20 
Мироницки ДраганПр. информ.ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  50 
Миленковић АлександраПр. географијеГЕОГРАФИЈА45 
Машуловић СветланаПр.хемијеХЕМИЈА30 
Николић МладенПр.раз.наст.МАТЕМАТИКА88.88 
     
Стојсављевић  ГорданаПроф. историјеИСТОРИЈА65 
Крсмановић ИванаПроф. руског ј.РУСКИ ЈЕЗИК55.55 
Момчиловић ИванаПр.грчког ј.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК40 
Поповић ВладимирПр. лик. култ.ЛИКОВНА КУЛТУРА35 
Тричковић ДушанкаПроф. срп. јез.СРПСКИ ЈЕЗИК116.66 
Маринковић Драганапроф.техникеТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ45 
Машуловић СветланаПроф. биолог.БИОЛОГИЈА50 
Тодоровић ДанијелаПр.разр. наставеВЕРОНАУКА95 
Крстић Госпођинкафилолог за енглески језикЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК55.55 
               .   

4.2. НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)

Презиме и име настаеникаВрста стручне спремеПредмети који предаје%ангажовања у школи
Николић МладенПр.разредне наставеМАТЕМАТИКА88.88
Коцић ЈеленаПр.разредне наставеМатематика и физика62.22
Гергељ ВалентинаСССНЕМАЧКИ ЈЕЗИК11,11
    

4.3. ВАННАСТАВНИ  КАДАР

Штулић СоњаСекретар школеВисока СС50
Влајнић МарјанаПедагогВисока СС100
Милић РуселенаДиректорВисока СС100
Вујадиновић Петрлић ЈасминаРуководилац рачуноводстваВисока СС50
    
Чубрило НиколаЛожачСредња СС100
Златановић Милоратка  чистачицаОсновна школа100
Голубовић ВалентинаЧистачицаОсновна школа100
Јовановић ДраганаЧистачицаОсновна школа100
Перишић ЈасминачистачицаОсновна школа100
Јасна СтојиљковићСервирка + чистачицаОсновна школа100
ИзвршиоциОсноена школаIII степен стручностиIV степен стручностиVI степен стручностиVII степен стручностиМаги-старУкупно
Библиотекар    0,5 0,5
Директор школе    1 1
Домар 1    1
Предметна настава         8,42 2
Продужени боравак         11 2
Разредна настава   13 4
Рачуновођа          0,5 0,5
Секретар    0,5 0,5
Сервирка    0,45     0,48
Спремачица4,55     4,52
Стручни сарадник    1 1

5.     ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

 • БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

                         5.1.1. МАТИЧНА ШКОЛА

РазредБрој одељепаБрој ученика
I120
 II116
III116
IV114
V123
VI123
VII125
VIII 225
  УКУПНО 9162

                    5.1.2.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Број групаБрој ученика
1. група15
2. група16
Укупно 2 групе31
 • КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА

Укупно бројно стање ученика 10 година уназад

Школска годинаУкупан број ученика у школи
2010/2011228
2011/2012220
2012/2013230
2013/2014225
2014/2015212
2015/2016201
2016/2017212
2017/2018206
2018/2019200
2019/2020191
2020/2021 2021/2022170 162

                   5.1.4 .РИТАМ  РАДА  ШКОЛЕ

 • Распоред звоњења у матичној школи
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА  
ЧасПочетак часаКрај часаОдмор
1.8.008.455 минута
2.8.509.3515 минута
3.9.5010.3515 минута
4.10.5011.355 минута
5.11.4012.255 минута
6.12.3013.155 минута
7.13.2014.05       15 минута
 • Распоред смена

Часови редовне наставе у преподневној смени почињу у 8 сати.

Допунска и додатна настава,  слободне и спортске активности, одвијају се након редовне наставе, као и пројект Обогаћен једносменски рад

Продужени боравак организован је од 8 до 14 сати.

Школска библиотека ради од 8 до 11ч.

Администрација ради од 7 до 14 сати сваки други дан.

Педагог ради од 730 до 1330 сати.
Школска кухиња  6 до 13 сати.
Помоћно и техничко особље ради наизменично у две смене (од 6 до 13 и од 13 до20 сати). Домар ради од 6 до 14

Директор школе  од 7 до 14 сати

 • Дан школе се обележава у октобру, свечаном приредбом и награђивањем најуспешнијих ученика.
 • ЛИСТА  ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

       У школи је организована изборна настава, и то:                    

Предмет  РазредиБрој ученика
Веронаука  I, II, III, , IV ,V, VI, VII,  VIII121
Грађанско васпитање  V, VI, VII, VIII41
Руски језик  VI, VII, VIII73
Немачки језикV23
ИнформатикаV, VI, VII, VIII  48
Свакодневни живот у прошлости  V,VI, VIII71
Сликање и вајањеVII25
Дигитални свет                                               I,II36
Пројектна настава  III,IV30

5.1.6.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Презиме и име наставникаПредмет који предајеРазред и одељење у коме  предајеОд. старешНачин заснивања радног односаНедељни фонд часова
1.  Аралица Бошко    Разредна настава11Неодређено20
2.Вучковић  Виолета    Разредна настава21Неодређено20
3.Павловић Снежана  Разредна настава31Неодређено20   
4.  Стаменковић Ана  Разредна настава41Неодређено20 
5.Љиљана Спасић  Продужени боравак2 Неодређено20
6.Радица Илић  Продужени боравак1 Неодређено20
7.     Коцић ЈеленаМатематика  5   Одређено4  
8.Александар МостарскиМузичка култура5,6,7,8 Неодређено2    
9.Младен НиколићМатематика6,7,8-1,8-27Одређено16  
10.Душанка Тричковић  српски језик5,6,7,8-1,8-2 Неодређено18  
11.Данијела ТодоровићПравославни катихизис1,2,3,4,5,6,7,8-1,8-25Одређено8
12.Коцић Јелена  физика6,7,8-1,8-2 Одређено8          
13.Крсмановић Ивана  Руски језик6,7,8 Неодређено10
14.Никола ЋелићФизичко васпитање5,6 Неодређено  4
15.Давор Момчиловић  Физичко васпитање5,6,86Неодређено8
16.Владимир Поповић  Ликовна култура5,6,7,8-1,8-2 Неодређено6
17.Гордана Стојсављевић  Историја5,6,7,8-1,8-2 Неодређено11
18.Александра МиленковићГеографија5,6,7,8-1,8-2 Неодређено9
19.Светлана Машуловић  Биологија5,6,7,8-1,8-2 Неодређено14
  20. Љиљана СтојковићТехника и технологија8-1,8-2 Неодређено  2
 
21.Светлана МашуловићХемија7,8-1,8-2 Неодређено6
22.Драгана МаринковићТехничко образовање5, 6, 7 Неодређено8
23.  Ивана МомчиловићЕнглески језзик1,2,3,48-2Неодређено8
24.  Валентина ГергељНемачки језик5 Одређено2
25.  Драган МироницкиИнформатика5,6,7,8-1,8-28-1Неодређено6
2.Госпођинка КрстићЕнглески језик5,6,7,8-1,8-2 Неодређено10
   
  
27.Драган Бојанић  Физичко васпитање7 Одређено3

Остала задужења:

Стручно веће за језике

-Душанка Тричковић

-Госпођинка Крстић

-Ивана Момчиловић

-Крсмановић Ивана

-Валентина Гергељ

 1. Стручно веће  за друштвене науке

 -Гордана Стојсављевић

 -Александра Миленковић

 • Стручно веће за природне науке:

-Светлана Машуловић

-Јелена Коцић

-Младен Николић

 • Стручно веће за вештине:

Драгана Маринковић

Љиљана Стојковић

Владимир Поповић

-Давор Момчиловић

-Никола Ћелић

-Драган Бојанић

 • Стручни актив за развојно планирање:

Данијела Тодоровић

Снежана Павловић

Марјана Влајнић

Руселена Милић

 • Стручни актив за развој школског програма

-Љиљана Спасић

-Владимир Поповић

-Марјана Влајнић

-Руселена Милић

 • Стручни актив разредне наставе

-Ана Стаменковић

-Љиљана Спасић

-Радица Илић

-Снежана Павловић

-Виолета Вучковић

-Бошко Аралица

 • Тим за инклузивно образовање

-Ивана Момчиловић

-Госпођинка Крстић

-Драган Мироницки

-Снежана Павловић

 • Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Марјана Влајнић

Руселена Милић

Соња Штулић

Никола Чубрило

Александра Миленковић-записничар

Давор Момчиловић

Недина Филиповић -члан СР

Марина Илић-члан -члан ШО

Ема Аризановић члан УП

 • Тим за самовредновање

Виолета Вучковић

Бошко Аралица

Душанка Тричковић

Светлана Машуловић

Ана Ђорђевић члан СР

Ена  Соколовић-чланУП

 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

-Јелена Коцић

-Ивана Крсмановић

-Младен Николић

-Руселена Милић

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Љиљана Стојковић

Ана Стаменковић

-Драгана Маринковић

-Марјана Влајнић

 1. Тим за професионални развој

-Гордана Стојсављевић

-Младен Николић

-Руселена Милић

-Радица Илић

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И  СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

         5.1.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Актиености Време реализацијеНосиоци реализације
Приредба за пријем првакаСептембарОдељењско веће заIV разред
Акција Саобраћајне полиције за ученике I разредаСептембарОдељењско веће за I разред и Саобраћајна полиција
Пројекат „ Безбедно детињство” – Упознајмо полицију и Спречимо вршњачко насиљеТоком године Предавање 1 месечноСтручно веће за IV иVIразред и Министарство унутрашњих послова
Обележавање Дечје недељеОктобарДечји савез
Јесењи кросОктобарСтручно веће за физичко васпитање
Посета сајму књига у БеоградуОктобарДиректор школе
Прослава Дана школе посета прославе дана школе у Лесковцу ОктобарДиректор школе, наставници задужени за културну и јавну делатност
Обележавање Светског дана дететаНовембарДечји савез
Обележавање Дана толеранцијеНовембарДечји савез
Лeкција сакупљања књига од ученикаДецембарБиблиотекар, Стручно веће за српски језик
Прослава Нове годинеДецембарДиректор школе
Хуманитарна акција – Друг другуЈануарНаставници задужени за хумани- тарну активност и Црвени крст
Прослава СавинданаЈануарНаставници задужени за културну и јавну делатност
Игре на снегуЈануарОдељењско веће за IV разред
Школска такмичењаФебруарСтручна већа
Школска такмичењаМартСтручна већа
Сарадња са другим школама, посета школи у OџацимаМартНаставници задужени за културну и јавну делатност
Пролећни кросАприлСтручно веће за физичко васпитање
Ускршњи вашарАприлЂачка задруга
Културна активност: представе или приредбеМајНаставници задужени за културну и јавну делатност
Прикупљање секундарних сировина  ( папир)МајЂачка задруга,
Презентација средњих школаМајОдељењско веће за VIII разред, средње школе
Припремна настава за ученике VIII разредаМајСтручна већа за српски језик и математику
Прослава мале матуре за ученике VIII разредаМајОдељењско веће за VIII разред
Награђивање најуспешнијих ученикаМајДиректор школе, помоћници директора, наставници задужени за културну и јавну делатност
Поправни испити за ученике VIII разредаЈунКомисије за полагање поправних испита
Завршни испит за ученике VIII разредаЈунДиректор школе
Обележавање Видовдана – подела ђачких књижицаЈунОдељењска већа
Екскурзија за раднике школеЈунСиндикат, директор школе
Набавка наставних средставаАвгустПредседници стручних већа, директор, секретар
Поправни испитиАвгустКомисије за полагање поправних испита

6.ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

           6.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА

                    6.1.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Време реализацијеАктиености/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
Август– Припремљеност објекта – Организација припремне наставе и поправних испита – Организација почетка школске године: формирање одељења, подела одељењских старешинстава V разреда, организација дежурства у школи – Организација исхране у школи   – Доношење одлуке о подели предмета и одељења, остала задужења у 40 – то часовној радној недељи   -Усвајање распореда часова и распореда смена за школску 2021./2022. год.   -Утврђивање броја група за изборне предмете   -Кадровска решења   – Самовредновање школе – шта смо урадили прошле школске године и израда акционог плана за ову школску годину   -Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским календаромИзвештај Подела задужења   Дискусија, договор, подела задужења     Договор   Дискусија, договор и подела задужења     Договор     Анализа     Извештај   Анализа, дискусија и договор дискусија и договорДиректор Директор   Педагог       Директор, тим   Директор       Директор                 Координатори тимова   Директор, чланови Наставничког већа
Септембар-Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској  2020./2021. години и извештаја директора    -Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2021./2022. год.   -Усвајање плана рада Педагошког колегијума, ,плана Тима за заштиту деце од насиља и плана Стручних  актива   -Упознавање чланова Наставничког већа са потребом идентификације ученика за које потребна израда ИОП-а   -Упознавање чланова Наставничког већа са програмом заштите деце/ученика од насиља; упознавање са обрасцем за бележење инцидентних ситуација и процедурама у инцидентним ситуацијама у оквиру програма за заштиту деце од насиља  Дискусија и договор       Дискусија и договор     Дискусија и договор       Разговор       Анализа, разговорДиректор, педагог школе     Директор     Чланови Наставничког Актива   Директор и чланови Тима за ИОП   Директор, Тим за заштиту ученика од насиља
Октобар-Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и секције   -Анализа опремљености школе наставним средствима према Нормативу и предлог за набавку нових   – Дежурство наставника и поштовање кућног редаДоговор     Извештај     Подела задужења  Пред. Стручних актива и одељењске старешине, педагог   Пред. Стручних актива   директор
Новембар  -Разматрање успеха и владања ученика на крају I класификационог периода и предлози мера за побољшање рада      Анализа, дискусија и договор  Директор,  наставничко актива
Децембар  -Утврђивање задужења у вези са прославом школске славе Свети Сава     -Реализација наставних и ваннаставних активности    Дискусија и договор   Извештај     Извештај  Директор, наставници   Одељењске старешине, педагог Одељењске старешине, педагог
Јануар  -Анализа рада и успеха ученика на крају I полугодишта и реализација фонда часова свих видова образовно-васпитног рада (сарадња са родитељима, коришћење наставних средстава, рад одељењског старешине)   -Анализа рада Стручних  актива   -Анализа рада Тима за насиље   -Вредновање рада школе – шта смо урадили     -Договор у вези са прославом школске славе Свети Сава       -Извештај директора школе о праћењу остваривања Годишњег програма рада и инструктивно-педагошког рада са наставницима      Анализа, дискусија и договор         Дискусија   Дискусија   Извештај, дискусија     Дискусија и договор       Извештај, анализа, дискусија  Директор Педагог, Одељењске старешине       Пред. Стручних  Актива, Одељењске старешине и наставници Чланови Тима   Координатори Тимова за самовредновање   Наставници задужени за културну и јавну делатност   Директор
Фебруар– Организација школских такмичења     -Доношење одлука о уџбеницима који ће се користити у школској 2022./2023.  год.Договор и подела задужења   Договор    Председници Стручних актива   Председници Стручних актива  
Март-Резултати свих планираних истраживања   -Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода и предлози за побољшање истог   -Организација Наставе у природи   -Афирмација школе и афирмација ученика кроз школска такмичења  Извештај     Дискусија и договор     Договор   Договор о пријему    Педагог Директор,  педагог   Педагог Директор,  педагог     Председници стручних  актива Директор  
Април-Реализација плана професионалне оријентације   -Учешће ученика на такмичењима и постигнути резултати   -Ефикасност додатне и допунске наставе – анализа   -Договор о прослави другарске (матурске) вечери, организовању приредбе за ученике који су постигли значајне резултате на такмичењима и прослави Дана Школе           -Припреме за израду Годишњег плана и програма за наредну школ. годину  Извештај     Анализа, дискусија     Анализа     Дискусија, договор подела задужења           Анализа и подела задужења  Педагог     Предметни наставници         Директор, Одељењске старешине VIII разреда, Пред. Стручних актива  и наставници задужени за културну и јавну делатност   Директор, педагог  
Мај-Извештај о раду и активностима библиотеке   -Договор о полагању матурског испита ученика VIII разреда – утврђивање задужења   -Анализа успеха и владања, ученика VIII разреда, на крају II полугодишта -Организовање припремне наставе и формирање комисија, за полагање поправних и разредних испита, за ученике VIII разредаИзвештај и дискусија   Договор и подела задужења     Анализа и извештај   Примена правилника и договорБиблиотекар     Директор, педагог,


  Педагог школе     Одељењске старешине VIII разреда  
Мај-Утврђивање задужења за прославу Дана Школе   -Извештај о реализованим екскурзијама и настави у природиДоговор и подела задужења   Анализа и договор ИзвештајДиректор, педагог     Директор и наставници задужени за културну и јавну делатност  
Јун  -Реализација плана уписа у I разред и договор о организовању приредбе за будуће прваке   -Анализа успеха и владања ученика од I -VII разреда на крају II полугодишта, упућивање ученика на поправне и разредне испите   -Доношење одлука о додели награда и похвала за постигнуте резултате за ученике од I -VII разреда   -Реализација плана и програма редовне наставе, допунске и додатне наставе и слободних активности   -Анализа рада Одељењских заједница   -Анализа рада Стручних актива     -Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника – анализа     -Самовредновање рада школе – шта смо урадили ове школске године     -Припреме за израду ГПРШ за школску 2022./2023 годину   -Предлог поделе часова, одељења и одељењских старешинстава за школску 2022./2023. годину   -Анализа рада часова Одељењског СтарешинеИзвештај и договор     Анализа и извештај       Дискусија и договор     Извештај       Дискусија     Дискусија     Извештај и дискусија     Извештај       Договор и задужења       Извештај       ДискусијаДиректор, секретар, педагог и учитељи      Педагог       Директор       Педагог       Педагог     Председници Стручних актива   Пред. Стручних актива, секретар, педагог   Координатори Тимова за самовредновање   Директор, педагог     Директор наставници     Педагог Одељењске старешине  
Праћење реализације програма Наставничког већа врши ће се помоћу извештаја, записника, разговора, непосредним увидом и инспекцијским прегледом.   Носиоци праћења су: директор , Школски одбор, надзорници и просветна инспекција.  

6.1.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

План рада одељенских већа млађих разреда

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXУсвајање плана и програма рада одељенског већа Планирање наставног градива Израда распореда писмених провера знања у I полугодишту Резултати иницијалних тестирања Текућа питањаседнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XАнализа успеха и владања ученика на крају I квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Организација допунске и додатне наставе Укљученост ученика у рад секција Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XIIАнализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта школске 2020./2021. године Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација наставних и ваннаставних садржаја Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Реализација програма сарадње са родитељима Административне обавезе наставника Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
IIIАнализа успеха и владање ученика на крају III квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
VIАнализа успеха и владања ученика на крају II полугодишта школске 2020./2021. године Реализација наставних и ваннаставних садржаја Административне обавезе наставника Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС

План рада одељенских већа старијих разреда

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXУсвајање плана и програма рада одељенског већа Планирање наставног градива Израда распореда писмених провера знања у I полугодишту Резултати иницијалних тестирања Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XАнализа успеха и владања ученика на крају I квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Организација допунске и додатне наставе Укљученост ученика у рад секција Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XIIАнализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта школске 2020./2021. године Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација наставних и ваннаставних садржаја Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Опредељивање ученика за учешће на такмичењима Реализација програма сарадње са родитељима Административне обавезе наставника Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
IIIАнализа успеха и владање ученика на крају III квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
VАнализа успеха и владања ученика VIII разреда Предлог ученика за ђака генерације Текућа питањаседнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
VIАнализа успеха и владања ученика на крају II полугодишта школске 2021./2022. године Реализација наставних и ваннаставних садржаја Административне обавезе наставника Текућа питања  седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС

6.1.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  РАЗРЕДНУ  НАСТАВУ

Председник стручног Актива Виолета Вучковић
Време реализацијеАктиености / ТемеНачин реализацијеНосиоци реализације и сарадници
Август-Усвајање и доношење Годишњег плана рада млађих разреда -Планирање извођења наставе у природи и једнодневних екскурзија  ДоговорОдељењско веће 4. разреда Стручно веће
Септембар-Анкетирање родитеља првог разреда         (изборни предмети )  АнкетаОдељењско веће 1. Разреда
Октобар-Организација активности у оквиру Дечје недеље -Организација Дана књиге -Стручно усавршавање  Посета Дому културе Изложба ПредавањеОдељењска већа 1.,2. и 3. разреда Одељењска већа
Новембар-Анализа реализације наставних садржаја, успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода  ИзвештајПредседници одељењских већа
Децембар-Прослава и уређење школског простора поводом Нове године -Договор о учешћу на семинарима -Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта  Договор Договор ИзвештајПредседници одељењских већа Председник стручног актива
Јануар-Прослава Савиндана  ДоговорОдељењско веће 2. раз.
Фебруар-Организовање такмичења из математике -Такмичење ученика у рецитовањуДоговор ДоговорОдељењско веће 3. и 4. разреда Председник стр. Већа
Март-Стручно усавршавање  ДоговорПредседник стручног већа
Април-Анализа васпитно-образовног рада на крају 3. класификационог периода -Ускршњи вашар –Извештај Договор  Председници одељењских већа Председник стручног већа  
Мај-Извођење једнодневних излета -Извођење наставе у природи  ИзвештајПредседници одељењских већа
Јун-Анализа успеха и дисциплине на крају – школске 2021./2022.год.  Извештај ДоговорПредседници одељењских већа Одељењско веће 4. разреда
Начин праћења реализације програма стручног већа: увидом у записник стручног већа Носилац праћења је председник стручног већа и директор школе.  

План рада стручног већа продуженог боравка

Време реализацијеАктивност/темеНачин реализацијеНосиоци реализације  и сарадници
СЕПТЕМБАРДоношење плана рада стручног већа за продужени боравакФормирање група и договор о радуДоговор о активностима у Дечјој недељиАктуелноседницаПредседник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку,Директор Педагог
ОКТОБАР1. Договор о активностима поводом Дана Школе 2.Реализација наставних садржаја 3.Упознавање са проблемима у настави 4.Проналажење начина како најуспешније радити домаће задатке 5.АктуелноседницаПредседник Стручног већа Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор, Педагог
ДЕЦЕМБАР /ЈАНУАРИзрада честитки и украса за Нову годину и БожићАнализа рада слободног времена и слободних активностиПрипрема приредбе за школску славу,Светог Саву; учешће ученика и задужења наставника са продуженог боравкаАнализа успеха ученика који долазе на продужени боравакАктуелноседницаПредседник Стручног већа Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор, Педагог
МАРТ1.Игре у школском дворишту 2.Друштвене игре-такмичење  3. Шетња-излет 4. АктуелноседницаПредседник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог
АПРИЛУлепшајмо околину (посадимо цвет)Обележавање празника-ВаскрсАктуелноседницаПредседник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог
ЈУНИзвештај о реализацији наставе у продуженом боравкуВођење документацијеСумирање резултата на крају другог полугодишта и размена искустваИзрада паноа на тему летоАктуелноседницаПредседник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог

План рада стручног већа наставника друштвених наука

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци  реализације
СЕПТЕМБАРИзрада плана и програма стручног већа за школску 2021./2022.Израда глобалних и оперативних планова у складу са школскм календаромМеђупредметна корелацијаПланирање термина контролних и писмених задатака и иницијалних тестоваОбележавање Европског дана језикаГодишњи и глобални планови наставникаСви чланови     Ивана Момчиловић
ОКТОБАРИзбор ученика који ће бити укључени у додатну наставу-Планирање посете културно-образовним установамаОбележавање Дечје недеље  Организовање такмичења, литерарни радови ученика  Сви чланови
НОВЕМБАРАнализа успеха на крају првог квартала и предлог мера за побољшање успехаОбележавање Дана права дететаИзложба радова, представаСви чланови    
ДЕЦЕМБАРПрипреме за обележавање и прослава Светог Саве и сарадња са тимом за културне активностиСтиже Нова годинаПригодни текстови представаСви чланови    
ЈАНУАРОрганизација школских такмичењаТестови за такмичењаСви чланови  
ФЕБРУАРАнализа упеха на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање успехаАнализа рада већа на крају првог полугодиштаАнализа резултата са школских такмичењаОбележавање Светског дана матерњег језикаИзложба радова, Пригодни текстовиСви чланови      
МАРТУтврђивање списка уџбеника за наредну школску годинуОбележавања Светског дана позориштаПосета позориштуСви чланови  
АПРИЛОбележавање Светског дана књиге     Ивана Момчиловић
ЈУНАнализа успеха ученика на крају другог полугодиштаИзвештај о раду ВећаЗаписници,извештајиСви чланови  

План рада стручног већа наставника природних  наука

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXМеђупредметна корелација за септембар и октобарСастанак чланова већаЧланови већа
Распоред писмених радова за септембар и октобарУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
Огледни часови за прво полугодиштеДоговор око тема и распореда огледних часоваПредметни наставници
Избор ученика за рад у додатној наставиСписак ученикаПредметни наставници
XIМеђупредметна корелација за новембар и децембарСастанак чланова већаЧланови већа
Распоред писмених радова за новембар и децембарУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
Анализа успеха ученика на крају првог кварталаПоређење успеха по предметимаПредметни наставници
Учешће на стручним семинаримаРазмена искустава стечених на семинаримаЧланови већа
IМеђупредметна корелација за јануар, фебруар и мартСастанак чланова већаЧланови већа
Распоред писмених радова за јануар, фебруар и мартУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
Анализа успеха ученика на крају првог полугодиштаПраћење напредовања ученикаПредметни наставници
Тимска наставаДоговор о припреми часаЧланови већа и остали предметни наставници
Огледни часови за друго полугодиштеДоговор око тема и распореда огледних часоваПредметни наставници
Припрема за школска и општинска такмичењаДоговор око учешћа ученика на школским и општинским такмичњимаЧланови већа и остали предметни наставници
IVМеђупредметна корелација за април и мајСастанак чланова већаЧланови већа
Распоред писмених радова за април и мајУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
Анализа успеха ученика на крају трећег кварталаПоређење успеха по предметимаПредметни наставници
Анализа резултата на такмичењимаРанг листеПредседник већа
VIМеђупредметна корелација за јунСастанак чланова већаЧланови већа
Распоред писмених радова за јунУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
Анализа успеха ученика на крају школске годинеУсаглашавање и израда распоредаЧланови већа
VIIIАнализа рада стручног већа за природне науке у току школске 2021./2022. годинеИзвештај о раду стручног већаЧланови већа

План рада стручног већа наставника уметности и вештина

Чланови Стручног већа наставника уметности и вештина:

 • Владимир Поповић                     професор  ликовне културе                                                                                                         
 • Никола Ћелић                             професор физичке културе                                 
 • Драгана Маринковић                 професор техничког образовања
 • Љиљана Стојковић                     професор техничког образовања
 • Давор Момчиловић                   професор физичке културе  
 • Драган Бојанић                          професор физичке културе                               

Председник стручног већа: Драгана Маринковић

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXКонституисање стручног већа, доношење програма радаГлобални планови радаЧланови стручног већа,
Доношење плана рада стручног већа
Договор о раду и сарадњи у оквиру стручног већа
Крос РТСа кроз Србију
XДејча недељаПлан рада слободних активности,Чланови стручног већа,
Промоција продуката ученика са сметњама у развоју
Организација рада слободних активности – Избор ученика који ће бити укључени у слободне активности, откривање талентоване деце
XIПланирање тимске наставеприпрема за извођење тимске наставеЧланови СВ, педагог, наставник техничког
Планирање израде наставних средстава и плаката
XIIПрипрема новогодишње представеОрганизација, припремеЧланови стручног већа,
Припреме за обележавање Светог Саве
Укључивање ученика са сметњама у развоју
Општинска спортска такмичења
IУчешће у обележавању Светог СавеУчешће у свечаностиЧланови стручног већа,
Континуиран развој креативности ученика (анализа)
Размена искустава са семинара
IVУскрс: украшавања школског хола, изложба дечијих радова ( посебно истичући радове ученика са сметњама у развоју)Организација догађајаВладимир Поповић,Драгана Маринковић Чланови стручног већа,
Припреме за прославу Дана школе
VУчешће у реализацији приредбе поводом Дана школеУчешће у свечаности, организација такмичењаЧланови стручног већа,
Спортска такмичења
Укључивање ученика са сметњама у развоју у активности у оквиру обележавања Дана школе
VIАнализа успеха ученика на крају другог полугодиштаАнализа Извештај о раду стручног већаЧланови стручног већа,
Анализа резултата ученика на смотрама и такмичењима
Израда извештаја о раду стручног већа
 • ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА

         6.1.4.а. Актив за развој школског програма

Време реализацијеАктиености/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
Август/ СептембарСарадња чланова актива при изради Школског програма ( у складу члана 73. Закона о основама система образовања и васпитања, Правилницима о изменама наставног плана и програма) Увид у израђене школске програме Договор о начину праћења реализације школског програма ( увидом у педаг. документацију, евиденцију записника стручних већа,анализу посећених часова)Дискусија Прављење извештаја УсаглашавањеЧланови стручног актива
Октобар– Увид у извештај Школске управе о прегледаним школским програмима и могућим корекцијамаУ складу са достављеним извештајемЧланови стручног актива
Јануар– Праћење реализације ШП и анализа на крају првог полугодиштаДоговор ПрипремаЧланови стручног актива
ЈунАнализа реализације ШП на крају другог полугодишта Праћење измена и допуна наставних планова и програма Сарадња чл. актива при изради Школског програмаДискусија ИзвештајЧланови стручног актива
На састанцима стручног актива, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен остварености програма по месецима и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења ће бити председник стручног актива и остали чланови.

        6.1.4.б. Актива за развојно планирање

Време реализацијеАктиености/темеНачин реализације:Носиоци реализације
Благовремено у току школске године, по потребиНабавка савремених наставних средстава и стручне литературеАнкетирање наставног особља, расписивање понуда и тендера, набавка средстава, монтажа и уградњаДиректор, стручни активи, секретар, стручна служба, библиотекар, домар
Током школске годинеСтручно усавршавање наставног особљаАнкетирање запослених, благовремено давање информација о планираним семинаримаДиректор, стручни активи, стручна служба, сви наставници
Друго полугодиштеСарадња са другим школамаСарадња са оџачким  основним и средњим школама као и са предшколском установомДиректор, наставно особље, стручна служба, ученици
До краја 2021. године Сагледавање постојећег стања и потребних радова, обезбеђивање финансијских средстава, набавка материјала, избор извођача радова, извођење радоваДиректор, секретар, помоћно особље, извођачи радова, Школски одбор
Континуирано, током школске годинеИнформисање родитеља и локалне самоуправе о активностима у школиПутем локалних медија и сајта пружати информације о збивањима у школи, календар активности изложити на огласној табли ,  Савет родитеља и Школски одбор извештавати о реализованим активностима, тражити подршку и учешће  Директор, секретар, стручна служба, наставници, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске годинеУкључивати родитеље и локалну самоуправу у организацију и реализацију ваннаставних активности у школиПозвати родитеље и представнике локалне самоуправе као сараднике и госте на разне школске активности, али и омогућити им да сами покрену неку активност у школиДиректор, секретар, стручна служба, наставници, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске годинеОсмислити активности у којима ће школа помагати локалној заједнициОрганизовати прославе и приредбе поводом одређених празника, организовати и подржати хуманитарне акције као и сакупљање секундарних сировинаСтручна служба, наставници, родитељи, ученици, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске годинеБогаћење садржаја ваннаставних активностиАнкетирање наставника и ученика, организовање излета и спортских сусрета, организовање окупљања и дружења запослених у школиСтручна служба, наставници, ученици
Континуирано, током школске годинеПобољшати безбедност и смањити насиље у школиУпознавање наставника, ученика и родитеља са допунама Правилника о васпитно-дисциплинским мерама и последицама кршења истих; промоција успешних и примерних ученика награђинањем као и путем паноа, разгласа, медија, истицањем на седницама стручних органа и приредбама, обука наставника на семинарима о спречавању насиља у школама, организовање спортских сусрета, такмичења, интензивирање рада спортских секција                Директор, секретар, стручна служба, наставници, Тим за заштиту ученика од насиља, координатор Ученичког парламента и сарадници локалне заједнице (МУП)
Континуирано, током школске годинеПобољшати безбедност ученика у школском двориштуМаркирати ризична места у школском дворишту и ризичне делове дана, осмислити додатне мере на ризичним местима (осветљење, видео надзор), утврдити ризичне групе ученика на основу учесталости записа из књиге дежурства и друге евиденције у школи  Директор,  секретар, стручна служба, наставници, Тим за заштиту ученика од насиља
* Начини праћења реализације програма : увидом у документацију Носиоци праћења:   директор      

6.1.4. Тим за самовредновање

Ове школске године тим за самовредновање вредноваће следеће три области:

 1. Настава и учење
 2. Образовна постигнућа

Чланови тима. Бошко Аралица, Виолета Вучковић, Светлана Машуловић, Душанка Тричковић, Ана Ђорђевић-члан СР, Ена Соколовић-члан УП

План рада тима за самовредновање

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXФормирање нових тимова, по одређеним областимаЗаписник са Наставничког већаНаставничко веће
IXУпознавање Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља са извештајем ТЗС за протеклу школску годинуЕвиденција тима, извештај са Н.В. и Ш. О.Координатор тима, педагог
IXИзрада глобалног плана и програма самовредновања рада школе за школску 2021/22.Евиденција тима, ГПРКоординатор тима
МесечноРеализација консултативних састанака координатора и представника тимоваЕвиденција тимаКоординатор
XII, VI, Анализа рада тима и реализованих активностиЕвиденција тима, извештаји о радуКоординатор, представници тимова
VIIIЕвалуација рада, реализације активности планираних за протеклу школску годину и подношење извештајаЕвиденција тима, педагошка евиденција и другоКоординатор тима Чланови ТЗС
VIIIУпознавање колектива са степеном реализације задатака-снагама и слабостима области вредновањаЕвиденција тима, извештаји о радуТЗС
VIIIИзрада акционих планова по кључним областимаЕвиденције тимоваТимови

    6.1.4. Тим за инклузивно образовање

Чланови тима за инклузивно образовање: Марјана Влајнић,   Ивана Момчиловић   , Госпођинка Крстић, Снежана Павловић, Драган Мироницки

План рада тима за инклузивно образовање 

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
IXКонституисање Стручног тима за инклузивно образовањеИзрада годишњег програма рада Стручног тима за инклузивно образовањеАнализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец– записник о одржаном састанку тима
– усвојен програм инклузивног образовања школе 
директор,
педагог,
чланови тима
XПрипрема анализе стања у школи с аспекта образовних, здравствених и социјалних потреба ученикаИндетификација ученика са посебним образовним, здравственим и социјалним потребамаПружање помоћи наставницима у изради педагошког профила ученикаПружање помоћи тимовима за ИОП у изради програма за сваког ученика– анализа стања у школи,
– индентификациони списак ученика
– усвојени ИОП-и од стране педагошког колегијума
– записници са састанака
чланови тима,
наставници,
педагог,
директор
XIПружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-а– анализе
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
XIIПрипрема анализе инклузивног образовања у школи у току првог полугодиштаЕвалуација ИОП-аПрипрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у првом полугодишту– анализе
– извештаји
– закључци
записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
I/IIИзрада ИОП-а за друго полугодиштеПружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-а– закључци
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
III/IVПружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-аПрипрема анализе рада тимова на реализацији  ИОП-а – примери добре праксе и тешкоће које се јављају у провођењу инклузије у трећем тромесечју– анализе
– закључци
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
VIПружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-аПрипрема анализе резултата реализације ИОП-а у другом полугодиштуПрипрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у току школске године– анализе
– закључци
– записници са састанака
– извештаји
чланови тима, наставници, педагог, директор

6.1.4.е. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

  Чланови Тима:Александра Миленковић, Давор Момчиловић, Марјана Влајнић, Руселена Милић, Соља Штулић, Никола Чубрило, Марина Илић-члан ШО, Надина Филиповић-члан СР, , Ема Аризановић-члан УП

План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
Септембар 2021Организовање  дежурства запосленихРаспоред дежурствадиректор и Тим за заштиту од насиља
Септембар, октобар  2021.Упознавање са дефинисаним правилима понашања и последицама  кршења правила понашањаЧОСТим за заштиту од насиља
Током годинеПодстицање и неговање различитости културе уважавања у оквиру наставних активностина часовима одељењске заједнице, верске наставе, састанцима Ученичког парламента и сл.  наставници, вероучитељ, одељењске стрешине
Новембар 2021.Организовање предавања на тему превенција насиљаЧОС, организована предавањаТим за заштиту од насиља, ученички парламент
Новембар 2021.Истраживања о врстама и учесталости насиља у школиАнкетаТим за заштиту од насиља
Новембар 2021.Организовање изложбе ликовних радова на тему ненасиљаизложбе ликовних радованаставник ликовне културе, учитељице
Новембар 2021.Писмени задатак из српког језика и књижевности на тему вршњачког насиља наставници српског језика и књижевности
У току школске годинеКоришћење наставних садржаја у превенцији насиљаУ оквиру наставних предметаНаставници
У току школске годинеШколска спортска такмичења / спортски дан посвећен безбедном и сигурном окружењу наставници физичког васпитања
У току школске годинеОрганизовање слободних активности према предлозима Ученичког парламента директор иТим за заштиту од насиља, Ученички парламент
У току школске годинеСтручно усавршавање на тему: Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави директор, наставници, Тим
У току школске годинеРад са ученицима који врше насиље Педагог
У току школске годинеОснаживање ученика који су посматрачи насиља да конструктивно реагују Педагогг, наставници, Тим
У току школске годинеСаветодавни рад са родитељима Педагог

6.1.4.ф. Тим за професионалну оријентацију

Чланови тима:Ивана Мочиловић, Драган Мироницки , Младен Николић

План рада Тима за професионалну оријентацију

Циљ и задациАктивностиСараднициНачинДинамикаРезултатиДокументација
Формирање школског тима за ПОВерификација тима за ПО на Наставничком већуДиректорГласање и одлучивањеДо 15.09.2021.У школи постоји тим за ПО верификован на Наставничком већу а чине га психолог и одељенске старешине 7. и 8. РазредаЗаписник са седнице Наставничког већа
Планирање рада и имплементација програма ПОТим за ПО бира модел имплементације и креира план реализације програма ПО у сарадњи са разредним већем 7. И 8. разредаТим за ПО Разредно веће 7. и 8. разредаИзрада плана реализације програмаСептембар 2021.Тим за ПО је изабрао модел имплементације програма ПО у складу са најбољим могућностима школе и креирао план реализације програма ПОПлан реализације програма
Оснаживање капацитета школе за ПОЧланови тима ПО који су похађали базичну обуку преносе искуства на остале чланове тима и наставнике 7. и 8. разреда  који ће учествовати у реализацији програмаТим за ПОрадионицеСептембар 2021.Чланови тима ПО који су похађали базичну обуку пренели су потребна знања и вештине осталим члановима тима програмаПриручник за ПО Материјали са обуке
Информисање и усвајање модела имплементације ПОТим за ПО информише Наставничко веће о обуци за ПО и договореном плану реализације програмаТим за ПО ДиректорПрезентације ИзлагањеСептембар 2021.Колектив школе упознат је са програмом ПО и сагласан је са планом реализације програмаПрограм ПО Записник са седнице Наставничког већа
Измене и допуне школских докуменатаИмплементација програма ПО у Развојни план, Школски програм и ГПРШТим за ПО директорРевизија документаСептембар 2021.Развојни план, Школски програм и ГПРШ садржи нови програм ПО као и план рада тима за ПО у виду анексаРазвојни план, Школски програм, ГПРШ, план реализације програма, план рада ОС
Обезбеђивање услова за реализацију програма (радионица) са ученицимаКреирање распореда реализација радионица са ученицимаТим за ПОПрограм рада ПОСептембар 2021.Постоји јасна процедура, улоге и одговорности за реализацију програма ПОПрограм ПО (распоред реализације радионица)
Реализација програма ПОРеализација програмом предвиђених радионица са ученицима 7. и 8. разредаТим за ПО Разредно веће 7. и 8. разредарадионицеОд септембра 2021.до маја 2022.Ученици 7. и 8. разреда прошли су кроз све програмом предвиђене радионице.Ученици 8. разреда способни су да донесу одлуку о школи и занимањуПортфолио ученика Продукти рада
 Реализација родитељског састанка за родитеље ученика 7. и 8. разредаТим за ПО одељенске старешинеПрезентација излагањеСептембар 2021. Децембар 2021 Април 2022.Родитељи ученика 7. и 8. разреда укључени су у реализацију програма ПО и стичу знања и вештине за подршку деци у избору занимања и школеСписак (потписи родитеља), продукти рада са радионица
 Организовање манифестација и акција из области ПО: Дан девојчица/дан дечака, сајам образовања, експерти у школи, посета средњим школама, посета НСЗ…Тим за ПОПосете, манифест.II полугод. школске 2021/2022годинеПромоција школе у области ПО Изградња мреже партнера кроз укључивање различитих учесникаСписак ученика присутних на манифестацијама, продукти, плакати, извештаји, фотографије
 Реализација реалиних сусрета кроз распитивање у предузећима/школама и испробавање праксеТим за ПОКонтакти са предузећима, посета, распитивањеII полугод. школске 2021/2022годинеПромоција школе у области реалних сусрета Изградња мреже партнера кроз укључивање различитих учесника Успостављање механизама и процедура за реалне сусретеСписак учесника, продукти, портфолио, извештај, фотографије
Успостављање сарадње са локалном мрежом БОШ и МОШСарадња са другим БОШ и МОШ у реализацији активности из програмаТим за ПО током године, по потребиПромоција школе и постигнућа кроз сарадњу са другим БОШ и МОШСписак учесника, продукти, извештај, фотографије
Успостављање сарадње са Региналним центром за СС и  Школском управомСарадња са Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању и Школском управом у реализацији активности из програма ПО    Тим за ПООбука, презентација, излагањетоком године Списак учесника, продукти, агенда, записници, сценарио, извештај, фотографије.  
Подршка у имлементацији програма ПОСарадња са водитељем /менторомТим за ПОМенторски састанци, Састанак, посетаТоком годинеТим сарађује са водитељем/ментором и заједнички успостављају систем квалитета реализације програма ПОЗаписници о посетама и састанцима
Сарадња са стручним органима школеПодршка програму на седницама стручних органа: Наставничко веће, разредна већа 7. И 8. Разреда, стручна већаТим за ПО директор председници стручних већаСатанак, презентација, излагање, разменаТоком годинеТим за ПО сарађује са стручним органима школе и заједнички успостављају систем и критеријуме квалитета реализације програма ПОЗаписници са седница стручних органа

 6.1.5.Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива. Педагошки колегијум се састаје једном месечно, а по потреби и чешће да би пратили, разматрали и доносили предлоге за:

 • унапређење квалитета образовања и васпитања,
 • остваривање циљева и стандарда постигнућа,
 • вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручних сарадника
 • праћење резултата рада ученика
 • доношење мера за јединствен и усклађен рад са ученицима и решавање других стручних питања образовно- васпитног рада.

План  рада педагошког колегијума

Време реализацијеАктиености/темеНачин реализације:Носиоци реализације
СЕПТЕМБАР– Формирање колегијума– Седница   Стручна дискусијаЧланови  ПК
ОКТОБАР  – Праћење израде ои доношење ИОП-а,– СедницаЧланови  ПК
НОВЕМБАР–  Формирање тимова наставника и ученика у оквиру реализације ШРП – Праћење  реализације ИОП-а  СедницаЧланови  ПК
ФЕБРУАР– Сагледавање стања у стручном усавршавању наставника и запослених – Анализа рада тимова самовредновањаСедница ПрезентацијаЧланови  ПК
МАРТ– Разматрање реализације акционих планова тимова за самовредновање и стручног актива за развојно планирањеСедница Сручна дискусија  Чланови  ПК, тим   за самовредновање Председник стручног Актива за развојно планорање
АПРИЛ– Анализа реализације ГПР и педагошко инструктивног увида и надзора – Праћење  реализације ИОП-а  Седница Сручна дискусија  Чланови  ПК
ЈУН– Анализа резултата такмичења и реализација ваннаставних активности -Праћење  реализације ИОП-а ;  Седница ПрезентацијаЧланови  ПК
АВГУСТ-План стручног усавршавања и унапређења рада у наредној школској години ;  Седница Израда и достављање податакаЧланови  ПК
Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума су, записници са састанака пеадагишког колегијума, а носиоци праћења је: директор.

       6.1.6.План рада стручних сарадника

              6.1.6.1. План рада педагога

             ЦИЉ

            Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

              ЗАДАЦИ    

 • Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
 • Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
 • Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању oбразовно-васпитног рада,  
 • Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање  ученика,
 • Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада,
 • Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
 • Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.

ОБЛАСТИ  РАДА

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Учествовање у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана установе,
Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма),
Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога,
Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,
Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама,
Планирање  набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци дидактичког материјала, наставних средстава,
Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене,
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада,
Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка ученика у природи,
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, медијског представљања и слично,
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског  старешине, секција,
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су упућени да понове разред.

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика,
Праћење реализације образовно-васпитног  рада,
Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада,
Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе,
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана,
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  наставника, стручног сарадника,
Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада,
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова),
Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика,
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха,
Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика. 

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада,
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне литературе),
Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних  стандарда,
Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења,
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци,
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и других облика образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,
Праћење начина вођења педагошке документације наставника,
Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика,  
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју),
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,
Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,
Пружање помоћи наставницима  у реализацији огледних и угледних часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима, 
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и секција,
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика,
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице,
 Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом,
Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу,
Пружање помоћи наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације.

IV РАД  СА  УЧЕНИЦИМА

Испитивање детета уписаног у основну школу, 
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости ученика),
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа,  промене статуса из редовног у ванредног ученика,
Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке,
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких организација,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању,
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,   
Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности,
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности стручних и невладиних организација,   
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена,
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота,
Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана,
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији,
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.

V.   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада,
Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним темама,
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (настава, секције, предавања, пројекти…) и партиципација у свим сегментима рада установе,
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији,
Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,
Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена  деце, односно ученика,
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци,
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету. 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

1.Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,
2.Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација,
3.Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,
4.Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава,
5.Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи,
6.Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција,
7.Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план,
8.Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

VII.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција),
Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, стручних актива за развојно планирање и развој школског програма,
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2.Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,
3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
4. Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању.

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2.Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,
3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
4.Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
5.Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању.

 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

Време реализацијеСадржај рада / активностиСарадници
С     Е     П     Т     Е     М     Б     А     РПреглед годишњих глобалних планова рада наставника 
Преглед оперативних планова рада за СЕПТЕМБАР 
Учествовање у изради Годишњег плана рада школеДиректор, стручни органи
Израда Извештаја о раду школеДиректор, стручни органи
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада ОС, секција, ИОП-адиректор
Израда годишњег и месечних планова рада педагога 
Преглед Дневника образовно-васпитног рада за школску 2020/2021.год. 
Израда статистичких извештаја за стање на крају школске 2020/2021. године и на почетку 2021./2022. 
Учешће у раду стручних органа школе.директор
Актив стручних сарадника 
Помоћ у  раду  тимова за самовредновање.Чланови тима за сам.
Учешће у изради новог Школског програма за период од 2021.-2025.Стр. актив за РШП
Састанак тима за инклузивно образовањеТим за ИО
О К  Т О Б А РПреглед оперативних планова рада за ОКТОБАР 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Учешће у организацији ”Дечје недеље”Стручна већа
Евидентирање ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у савладавању наставног градива.Наставници, тим за ИО
Евидентирање даровитих ученика са наведеним областима где се даровитост испољава.Наставници, тим за ИО
Израда педагошких профила, план индивидиализације за ученике са тешкоћама у савладавању наставног градиваНаставници, ОС, тим за ИО
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Учешће у раду стручних органа школе.директор
Анализа стања и увид у присутност насиља у установи.Тим за заштиту
Послови у оквиру тима за инклузивно образовањеТим за ИО
Реализација програма ПО – радионице за 7. и 8. разредТим за ПО
Н  О  В  Е  М  Б А  РПреглед оперативних планова рада за НОВЕМБАР 
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног првог наставног периода. 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода.ОС
Учешће у раду стручних органа школе.директор
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Упитник за ученике петог разреда – Адаптација ученика петог разреда при преласку са разредне на предметну наставу. 
Д     Е     Ц     Е     М     Б     А     РИстраживачки рад  (Инструмент – актив педагога)Актив стручних сарадника
Актив стручних сарадникаАктив СС
Праћење реализације Годишњег плана радаС. актив за РШП и ШРП
Реализација програма ПО – радионице за  8. разредТим за ПО
Предавање на тему: „Насиље, злостављање и занемаривање“Тим за заштиту ученика
Преглед оперативних планова рада за ДЕЦЕМБАР 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Евидентирање укључености ученика у допунски рад, додатну наставу и у рад слободних активности.ОС, Стручна већа
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-аТим за ИО
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта.ОС
Учешће у раду стручних органа школе.директор
Евалуација ИОП-а, координација тимоваТим за ИО
Учешће у организацији припремне наставе за полагање завршног испитаДиректор, наставници
Консултације са учеником петог разреда – грађанско васпитање 
Реализација програма ПО – радионице за  8. разред    Тим за ПО
                 Ј  А  Н  УА А  РПреглед оперативних планова рада за ЈАНУАР 
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног првог полугодишта. 
Полугодишња анализа васпитно-образовног радаДиректор
Попуњавање табеларног прегледа за крај првог полугодишта. 
Учешће у раду стручних органа школе.Директор
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Планирање и организација школских такмичења.Директор, наставниц
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Актив стручних сарадникаАктив СС
Праћење реализације Годишњег плана радаС. актив за РШП и ШРП
Реализација програма ПО – радионице за  8. разредТим за ПО
Ф     Е     Б     Р     У     А     РПреглед оперативних планова рада за ФЕБРУАР 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Анализа постигнутих резултата на школским такмичењима. 
Пријава ученика за Општинска такмичења. 
Ажурирање података и сређивање педагошке документације.Директор, стр. већа
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Реализација програма ПО – радионице за  7. разредТим за ПО
М     А     Р     ТПреглед оперативних планова рада за МАРТ 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Анализа успеха ученика на крају трећег наставног периода.ОС
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног трећег наставног периода. 
Учешће у раду стручних органа школе.Директор
Праћење резултата ученика на Општинским такмичењима. 
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Увид у рад слободних активности ученика (ГПРШ дир) 
Консултације са учеником петог разреда – грађанско васпитање 
Реализација програма ПО – радионице за  7. и 8. разредТим за ПО
Предавање за наставнике и запослене у школи на тему: Ефикасно реаговање у ситуацијама насиљаТим за заштиту уч.
А     П     Р     И     ЛПреглед оперативних планова рада за АПРИЛ 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Евалуација ИОП-а, координисање тимовимаТим за ИО
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Анализа постигнутог успеха на Општинским такмичењима. 
Извештај и анализа истраживачког рада у школи (ГПРШ) 
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Упис деце у први разред.секретар
Актив стручних сарадникаАктив СС
Праћење реализације припремне наставе за полагање завршног испитадиректор
Праћење реализације Годишњег плана радаСтр. актив за РШП
М     А     ЈПреглед оперативних планова рада за МАЈ 
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир) 
Помоћетимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни раддиректор
Испитивање зрелости деце за полазак у школу. 
Анализа тестирања деце за полазак у школу. Формирање одељења. 
Учешће у раду стручних органа школеодељенско веће осмог разреда
Ј     У     НПреглед оперативних планова рада за ЈУН 
Анализа успеха ученика VIII разреда на крају другог полугодишта. 
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта.ОС
Сређивање комплетне документације – крај другог полугодишта.Стручни органи
Евалуација ИОП-а, координисање тимовимаТим за ИО
Евалуација Програма заштите ученика од насиља (прегледом документацијем, резултатима истраживања)Тим за заштиту уч.
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе.Чланови тима за самовредновање
Актив стручних сарадникаАктив СС
Организација завршног испита (ГПРШ)директор
Послови оператера приликом уписа у средњу школу. 
Праћење реализације Годишњег плана радаСтр. актив за РШП
Извршити контролу рада на завршавању и сређивању педагошке и школске документације (ГПРШ дир)директор
Анализа примене Програма превентивних активностиТим за заштиту
Ј  У  ЛПослови око полагања завршног испита и уписа у средњу школу.  Директор,
Послови оператера приликом уписа у средњу школу.   
А В У Г  У С ТОрганизација припремне наставе и полагања поправних и других испита.Директор, наставници
Анализа успеха ученика на крају школске године.ОС
Учешће у раду стручних органа школе.Директор, стручни органи
Израда извештаја о раду  школе за школску 2021./2022. годину.Директор, стручни органи
Учешће у изради концепције Годишњег плана рада школе за школску 2022./2023.годину.Директор, стручни органи
Извештај о самовредновању и израда акционих планова за наредни период – израда плана унапређења на основу уочених слабостиЧланови тима за самовредновање
ТОКОМ ГОДИНЕ / КОНТИНУИРАНОДидактичко-методичко усавршавање Осавремењавање наставног процесаДиректор, стручна већа
Учешће у раду актива за развој школског програмаСтр. Актив за РШП
Учешће у раду актива за развојно планирањеСтр. Актив за ШРП
Учешће у раду педагошког колегијумаДиректор
Учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља, ѕлостављања и занемаривањаТим за заштиту уч.
Рад са ученицима који врше насиљеТим за заштиту уч.
Саветодавни рад са родитељимаДиректор
Учешће у раду стручног тима за инклуизивно образовањеТим за ИО
Учешће у раду тима за професионалну оријентацијуТим за ПО
Учешће у раду ученичког парламента 
Праћење реализације слободних активности 

              6.1.6.2. План рада библиотекара

ЦИЉ

         Стручни сарадник – школски библиотекар, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.

                Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.

ЗАДАЦИ

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:

– развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,

– развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,

– стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,

– мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,

– сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,

– праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,

– пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,

– стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,

– обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,

– припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,

– вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),

– коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,

– заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.

ОБЛАСТИ РАДА

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,

4. Израда програма рада библиотечке секције,

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе,

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада,

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци,

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке,

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа.

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње,

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем,

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима,

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања,

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење,

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго).

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека,

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика.

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора,

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници,

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: “Месец књиге”, “Светски дан књиге”, “Дечија недеља”, “Дан писмености”, “Дан матерњег језика”, Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.),

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе,

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице,

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним установама),

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова,

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године,

4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари.

            ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА

Време реализацијеСадржај рада / активностиСарадници
СептембарСређивање картотеке ученика и наставника 
Писање опомена ученицима који нису вратили књиге 
Евиденција поклоњених књига и уношење у књигу инвентара 
Активности у раду са ученицимаУченици
Добродошлица првацимаУченици, наставници
Уређење паноаУченици, наставници
Уређење простора школске библиотекеУченици, наставници
Упознавање ученика са кућним редом библиотекеУченици, наставници
Израда дневне статистике 
Помоћ ученицима при избору књигаУченици
Сарадња са наставницима и планирање заједничких часоваУченици, наставници
Излагање дечијих радова и изложбиУченици, наставници
ОктобарСређивање књига на полицама 
Увођење и сигнирање новоприбављених књига 
Рад у тиму за културна активности у школиНаставници
Планирање и обележавање важних датума , годишњица и догађаја 
Израда дневне статистике 
Припремање материјала за тематске изложбеУченици, наставници
Планирање културних садражаја за ову школску годинуУченици, наставници
Увођење ученика у  сналажење при избору потребних информација за потребне реферате и саставе.наставници
Дечија недеља,активности и обележавањеУченици, наставници
Месец књиге, месец школских библиотека –обележавањеУченици, наставници
Естетско уређење библиотекеУченици, наставници
Посета сајму књига 
НовембарСређивање књига на полицама                                                
Сређивање ознака на полицама 
Инвентарисање књига 
Дечији радови у библиотеци-тематске изложбе 
Новогодишње поставке за изложбу и естецко уређење за Божић и Нову годину 
Прикупљање материјала за школски листУченици, наставници
Учешће у раду Наставничког већаУченици
Израда дневне статистике 
Издавање књига рад у библиотециУченици
Израда паноа са ученицима нижих разреда по темама 
Праћење рада друштва школских библиотекара 
Часови у библиотециУченици, наставници
ДецембарСређивање књига на полицама                                                
Сређивање ознака на полицама 
Инвентарисање књига 
Дечији радови у библиотеци-тематске изложбеУченици, наставници
Новогодишње поставке за изложбу и естетско уређење за Божић и Нову годинуУченици, наставници
Прикупљање материјала за школски листУченици, наставници
Учешће у раду Наставничког већа 
Израда дневне статистике 
Издавање књига рад у библиотеци 
Израда паноа са ученицима нижих разреда по темамаУченици, наставници
Праћење рада друштва школских библиотекара 
Часови у библиотециУченици, наставници
ЈануарИздавање књига рад у библиотеци 
Помоћ ученицима око избора књигаУченици
Планирање набавке књиганаставници
Часови лектире у библиотециУченици, наставници
Обележавање Дана Светог Саве изложба  радова и паноаУченици, наставници
ФебруарРад у тиму за културне активности у школи.наставници
Издавање књига рад у библиотеци 
Помоћ ученицима при избору књигаУченици
Сарадња са наставнициманаставници
Сређивање књига на полицама 
Дневна статистика попуњавање табеле 
Обележавање значајних датума 
Израда паноа са ученицимаУченици, наставници
Изложбе ликовних и литерарних радоваУченици, наставници
МартАктивности у раду са ученицимаУченици, наставници
Издавање књига рад у библиотеци 
Саветовање и помоћ ученицима код одабира литературе  за обраду тема при изради паноа или реферата.Ученици
Планирање заједничких часова са наставницима.Ученици, наставници
Стручно усавршавање библиотекара 
Изложба поводом 8. Марта – ликовни и литарарни радовиУченици, наставници
Дневна статистика 
Попуњавање фонда књигама 
Инвентарисање књига 
Рад у тиму за културна активности у школиУченици, наставници
АприлБиблиотечки послови, инвентарисање и сигнирање књига 
Промовисање Светског Дана дечије књиге-пано 
Обележавање  дана планете ЗемљеУченици, наставници
Часови у библиотеци-чосУченици, наставници
Израда дневне статистике 
Стручно усавршавање-праћење рада Друштва школских библиотекара Србије 
Обележавање важних датума, годишњица, празника-паноУченици, наставници
Израда зидних новина-занимљивости 
МајПомоћ ученицима приликом избора литературеУченици
Помоћ ученицима око израде паноа избор материјала са интернетаУченици
Израда паноа у библиотеци-Прослава Дана школеУченици, наставници
Обележавање значајних датума 
Ликовни и литерарни радови изложени у библиотециУченици, наставници
Естетско уређење библиотекеУченици, наставници
Рад тиму за културна дешавања 
Поклонимо књигу школској библиотеци 
Писање опомена ученицима осмог разреда за невраћене књиге 
Рад у тиму за самовредновањенаставници
Сређивање књига на полицама 
Сређивање ознака на полицама 
Промоција књигеУченици, наставници
ЈунПомоћ ученицима око избора књигаУченици
Сређивање књига на полицама 
Писање опомена ученицима који нису вратили књиге 
Инвентарисање књига 
Праћење рада Друштва школских библиотекара 
Израда паноаУченици, наставници
Тематске изложбеУченици, наставници

6.2. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

      6.2.1.План рада директора школе

АктивностиВреме реализацијеСарадници у реализацији
 I       Планирање  и програмирање  
1. Израда Извештаја о реализацији годишњег плана рада школеКрај августа и почетак септембраПедагог
2. Израда предлога Годишњег плана рада школеКрај августа и почетак септембраПедагог
II     Руковођење  
1. Организација израде нормативних аката школе и усклађивање са  Законом о основама система образовања и васпитањаСептембарСекретар
2. Израда  предлога  финансијског  планаСептембар, октобарАдминистративно финансијски радник
3. Праћење реализације плана опремања школеТоком годинеТим за ресурсе
4. Подела задужења у припреми за почетак рада у новој школској годиниКрај августапедагог
5. Доношење одлуке о расписивању конкурса за слободна радна местапо добијању сагласности  од начелника Школске управеРепрезентативни синдикат школе, Школска управа, секретар, Школски одбор
6. Израда решења о 40-ој радној недељи и решења о заради запосленихПочетак септембраСекретар, административно финансијски радник
III  Организациони послови  
1. Организација уписа ученикааприлПедагог
2. Организација и остваривање свих облика образовно-васпитног рада школеТоком годинепедагог
3. Организација дежурства наставног и ненаставног особљаСептембарсекретар
4. Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветникаТоком годинеСекретар
5. Организација и координација рада секретара и стручне службеТоком годинеСекретар, педагог
6. Организација поправних испита за ученикејун, августПедагог, предметни наставници,
7. Организација рада на инвентарисању имовине школеЈануарКомисија за основна средства, комисија за ситан инвентар, комисија за попис новчаних потраживања и хартија од вредности
8. Организација рада и припрема Школске славе и Дана школеДецембар, јануар и април-мајТим за културне активности, учитељи и  задужени наставници
9. Организација путовања ученика и наставника  на такмичења, екскурзије и семинареТоком годинеАдминистративно-финансијски радник
10.Организација и подела задужења за послове текућег одржавањаСептембар и по потреби током годинесекретар
IV   Педагошко инструктивни и саветодавни рад  
1. Педагошко инструктивни увид и надзор у рад наставника и стручних сарадника (увид у педагошку документацију)Континуирано током целе годинепедагог
2. Посета часовима наставе и других облика образовно васпитног рада ( 10 часова у I полугодишту и 10 часова у II  полугодишту)Према плану  педагошко –инструктивног и саветодавног радапедагог
3. Предузимање мера ради унапређивања  образовно-васпитног рада школеТоком године,Педагог,  наставници учесници на разним семинарима
4. Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадникаТоком године  Педагог, учесници на разним семинарима
5. Инструктивни рад са стручним активима и тимовимаТоком годинепедагог
6. Саветодавни рад са родитељима ученикаПо потребиПедагог, секретар
7.Саветодавни рад са ученицима  Континурано  Педагог, секретар
V     Аналитичко – студијски рад  
1. Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и Школског развојног планаКварталноПедагог, Тим за школско развојно планрање
2. Анализа остваривања финансијског планаКварталноАдминистративно финансијски радник
3. Израда различитих анализа и извештаја о раду школе за потребе Министарства просвете, Општинске управе и др. Педагог, секретар, административно-финансијски радник,
4. Израда и подношење различитих  извештаја о раду школе Школском одборуПочетак школске године и према потреби током годинеПедагог, секретар, административно финансијски радник
5. Праћење извештаја о релаизацији планираногКварталноПедагог, секретар
VI    Рад у стручним органима школе  
1. Припремање и вођење седница Наставничког већаПрема плану рада Наставничког већаПедагог, секретар
2. Припремање и вођење седница Педагошког колегијумаМесечноПедагог
3. Сарадња са стручним већимаПрема потребиСтручна већа
4.Припремање материјала и учешће у раду одељењских већаКварталноПедагог, одељењска већа млађих и одељењска већа старијих разреда
5. Извршни послови: рад на спровођењу одлука и закључака стручних органа школаКонтинуираноПедагог , секретар
VII   Рад са ученицима  
1. Сарадња са Парламентом ученикаПрема потребиУченички парламент
2. Сарадња са осталим ученичким организацијама//
3. Рад на обезбеђивњу једнакости ученика у остваривању права на образовање и васпитањеТоком годинеПедагог, одељењске старешине
4.Рад на остваривању радне атмосфере, толеранције, међусобног уважавања, разумевања и  помагањаКонтинуираноПедагог одељењске старешине
VIII Сарадња са родитељима
1. Организовање састанака Савета родитељаПрема плану рада Савета родитеља и према потребиПредседник Савета родитеља,секретар
2. Припремање материјала и учешће у раду Савета родитељаПар дана пред заказане седнице Савета родитељаПедагог, секретар, председник Савета родитеља
3. Покретање заједничких активности и пројекатаТоком годинеОдабрани представници Савета родитеља
4. Пријем родитељаПрема потребиПедагог, секретар
IX Сарадња са друштвеном средином и  заједницом  
1. Сарадња са образовно-васпитним установамаПрема потребиОсновне и средње школе  општине Оџаци и шире, предшколска установа „Полетарац”, „Вук Караџић” Сомбор
2. Сарадња са установама културеПрема потребиНародно позориште Нови Сад, Биоскоп „Арена” Нови Сад, изложбе
3. Сарадња са установама здравствене и социјалне заштитеПрема плану Дома здрављаЛекари опште праксе, стоматолози, одељењске старешине
4. Сарадња са спортским организацијама и клубовима  Континуирано фудбалски клуб „Задругар” Српски Милетић
5. Сарадња са органима државне управеПрема потребиОдељење друштвене делатности општине Оџаци, Полицијска станица општине Оџаци
6. Међународна сарадњаМај 
X     Рад на педагошкој документацији  
1. Израда Извештаја о раду директораСептембар, фебруарПедагог, секретар, административно финансијски радник
2. Израда Плана рада директораСептембарПедагог, секретар
3  Израда оперативног програма и плана рада директора и предлога за унапређивање васпитно-образовног радаМесечноПедагог, секретар,
XI      Стручно усавршавање  
1.  Присуствовање састанцима Актива директораПрема потребиАктив директора
2.  Присуствовање састанцима у ШУ СомборПрема позивуШколска управа
3. Присуствовање  саветовањима, предавањима итдПрема позивуПредавачи
4.  Учешће на семинаримаТоком годинеПредавачи
5. Праћење законских прописаТоком годинеСекретар
XII   Остали послови  
1. Послови предвиђени програмом Наставничког већаКонтинуираноПедагог
2. Организовање замене наставника и других радникаПрема потребиПедагог
3. Помоћ у организовању друштвено-корисног и производног рада ученика Ученици и одељењске старешине
4. Праћење реализације рада према распореду часовасвакодневноПедагог
5. Праћење реализације дежурства наставника, ученика и техничког особљасвакодневноСекретар
6. Пријем странака, родитеља, ученикаПрема потребиДежурни наставник и дежурни помоћни радник
7. Остваривање увида у техничку и хигијенску припремљеност школске зграде и простораНедељноСекретар
XIII    Самовредновање  
1. Праћење / вредновање свога радаМесечно 
2. Промовисање значаја самовредновања и помоћ наставницима у примени поступака самоевалуацијеКонтинуираноПедагог

  6.2.2. План рада секретара школе

.  рад на нормативној – правној регулативи,

.  рад на конципирању и изради програма рада, инфорамција, извештаја, анализа,

.  прати прописе из подручја основног образовања, као и њихову примену,

.  припрема седнице Школског одбора,

.  вођење записника  и формулација са седнице Школских одбора и других комисија у школи,

.  израда уговора, конкурса и огласа и других аката,

.  обавља све послове које произилазе из области заснивања радног односа,

.  вођење персоналних досијеа радника,

.  руковођење техничко оперативним пословима,

.  уношење промена у  МК радника,

Секретар школе брине и о другим пословима неопходним за ефикасно функционисање школе.  

6.3. ПЛАН РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА

     6.3.1.План рада Школског одбора

Школски одбор је именован 2018 год. и његов мандат траје до јула 2022г.

Председник  Школског  одбора  је:  Тричковић Душанка

Састав Школског одбора:

Име и презимеКо је овлашћени предлагач
Павловић СнежанаЗапослени
Тричковић ДушанкаЗапослени
Момчиловић ИванаЗапослени
Надина ФилиповићРодитељи
Марија ЛаловићРодитељи
Сандра РистићРодитељи
Ђокица МихајловићЛокална самоуправа
Илић МаринаЛокална самоуправа
Величковић СлободанкаЛокална самоуправа

 Радмила Стојиљковић                                Ученички парламент

План рада Школског одбора

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци  реализације и    сарадници
СЕПТЕМБАРРазматрање и усвајање  Извештаја о раду школе за  школску 2020./2021.год.Извештај о раду  директора  школе за  школску 2020./2021. год. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021./2022. годУпознавање са Планом и начином  рада Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања   децеУсвајање плана  стручног  усавршавања запосленихУпознавање са условима рада школе на почетку школске године;Информисање  о осигурању и исхрани ученика;  седницаПредседник ШО Директор Секретар Педагог
ОКТОБАРУсвајање  извештаја о остваривању Школског програмаУсвајање извештаја о остваривању Развојног  плана  школеУсвајање  извештаја о остваривању стручног  усавршавања запосленихУсвајање  извештаја о самовредновањуУпознавање са избором туристичке агенције за реализацију екскурзије, излета и посета.  6.Информација о активностима у вези са     Прославом  Дана  школе  седницаПредседник ШО Директор Секретар Педагог
ДЕЦЕМБАРИзвештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода;Анализа и усвајање Извештаја о тромесечном раду Школе и анализа рада запослених;Извештај о  раду  Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања деце, као и осталих  школских  тимоваРазматрање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада.  седницаПредседник ШО Директор Секретар
ФЕБРУАРФинансијско пословање школе, резултати улагања и планирање утрошка средстава са планирањем уређења Школе и других потреба и издатака;Извештај о полугодишњем раду Школе и анализа рада запослених на крају првог полугодишта;Анализа рада стручних органа са становишта ефикасности и ометајући фактори;Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта;Извештај комисије о извршеном годишњем попису и отпису материјалних средстава; Усвајање годишњег обрачуна (завршног рачуна) ШколеседницаПредседник ШО Директор Секретар
АПРИЛ   1.Извештај о успеху и владању ученика на крају       трећег класификационог периода;     2.Анализа и усвајање Извештаја о раду Школе и       анализа рада запослених на крају трећег       класификационог периода;     3.Разматрање мера за побољшање услова рада       и остваривање образовно-васпитног рада;  седницаПредседник ШО Директор Секретар
ЈУНИзвештај о успеху и дисциплини ученика на крају другог полугодишта;Извештај о резултатима завршног  испита и упису у средњу школу;Извештај о раду Школе на крају другог полугодишта.Кадровска питањаНаграђивање ученикаИнвестициона  улагањаИзвештај о реализацији екскурзијаСпровођење  конкурса  за  избор  директораИзвештај тимова  за  самовредновање 10.Извештај о  раду  Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања деце, као и осталих  школских  тимова 11.Успех  ученика на  крају другог  полугодишта  седницаПредседник ШО Директор Секретар Педагог
АВГУСТАнализа успеха ученика на крају школске године;Разматрање материјално-техничке опремљености Школе и структуре запослених, као и других неопходних услова за почетак нове  школске  године.седницаПредседник ШО Директор Секретар

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА

Глобални планови рада наставика сачињени су током августа 2021. године и представљају саставни део Годишњег плана рада, а као прилог налазе се на гугл диску Оперативне планове рада наставници сачињавају месечно и остављају на гугл диску

8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

            Ваннаставне активности реализују се као слободне активности ученика. Организују се ради задовољавања и развијања постојећих и стварању нових интересовања ученика, неговања склоности, способности и стваралаштва, проширивања и продубљивања знања, неговања одговорности и смисла за корективни рад.

             Један од значајнијих услова за остваривање што бољих резултата рада у слободним активностима јесте и педагошки осмишљена организација рада секција, група и других облика слободних активности.

            У састављању распореда и планирања рада, вођењу педагошке документације у руковођењу радом секције заједно са наставницима учествују и ученици.

Од прошле шк.год имамо и пројекат Обогаћеног једносменског рада, који се раеализује  према утврђеним пројектним активностима.

      8.1.ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Програм одељенског старешине је оријентациони, а сваки одељенски старешина је сачинио свој конкретни план прилагођен свом одељењу.

             8.1.1.План рада одељењских старешина  у првом циклусу

МесецБр.Наставни садржај
Септембар1.Права и обавезе ученика у одељењу и школи; договор о заједничком животу у одељењу
2.Значај планирања и организовања учења и израде домаћих задатака
3.Како се решавају проблеми без сукоба (туче и свађе)?
4.Како се понашамо у саобраћају
Октобар5.Процена властитог понашања
6.
МесецБр.Наставни садржај
Септембар1.Права и обавезе ученика у одељењу и школи; договор о заједничком животу у одељењу
2.Значај планирања и организовања учења и израде домаћих задатака
3.Како се решавају проблеми без сукоба (туче и свађе)?
4.Како се понашамо у саобраћају
Октобар5.Процена властитог понашања
6.Дечја недеља
7.Технике успешног учења: подвлачење, обележавање, постављање питања, преслишавање….
8.Октобар, месец књиге – ”Моја омиљена књига”
9.Какви су односи у нашем колективу?
Новембар10.Животна средина – Мењам своје понашање како бих заштитио природу
11.Учимо да учимо: учење градива у целини, по деловима или комбиновано
12.Шта је за мене поштовање (према себи и другима)?
13.Да ли сам уплашен, усамљен, бесан и кад?
Децембар14.Жеља да се нешто научи – претпоставка успеха у учењу
15.Зимске радости – игре на снегу
16.У сусрет Новој години
17.Направимо план гледања ТВ-а
Јануар18.Анализа успеха и владања у првом полугодишту
19.Свети Сава – школска слава
Фебруар20.Фактори успешног учења: правилна организација, стално радно место, одређено време…
21.Спремност да помогнемо особама у невољи
22.Необична занимања
23.Како успорити заборављање наученог?
Март24.Мојој мајци на поклон
25.”У здравом телу здрав дух” – Шта је то здравствена превенција?
26.Самоконтрола и самооцењивање свог рада
27.Како проводим слободно време
Април28.”Шала је шала велика и мала”
29.Радна акција – уређујемо учионицу и школско двориште
30.Које ми се занимање највише свиђа и зашто?
Мај31.Дан школе
32.Како водити белешке на часу? Сређивање – исправљање и допуњавање
33.Шта бих волео да буде боље у мојој породици, а шта не бих мењао?
34.Зашто постоје правила понашања?
Јун35.  Поштујмо човека у зависности од његових резултата рада, а не имовног стања и изгледа
36.Анализа успеха и владања на крају школске године
  
У току годинеПланирамо разне излете у месту. Одласци у позориште, биоскоп, музеј,на базен и обиласци фирми у месту и ван места.

             8.1.2.  План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у првом циклусу

Сви учитељи организују секције културно-уметничког садржаја. У слободне активности ученици се укључују од I до IV разреда.

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Драмаска секцијаI-IV36Аралица Бошко Ана Стаменковић
Литерарна секцијаII-IV36 Снежана Павловић
Рецитаторска секцијаI-IV36Виолета Вучковић
Ликовна секцијаI-IV36Љиља Спасић
РитмичкаI-IV36Радица Илић

     8.2. ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Програм одељенског старешине је оријентациони, а сваки одељенски старешина је сачинио свој конкретни план прилагођен свом одељењу. Посебно, програм рада ОС седмог и осмог разреда садржи радионице из програма професионалне оријентације чија реализација је предвиђена на чосу.

             8.2.1. План рада одељењских старешина  у другом циклусу

МесецБр.Наставни садржај
Септембар1.Сусрет са одељењем и одељенским старешином
2.Школа и њен кућни ред – правила понашања ученика
3.Како се доносе правила; формулисање одељенских правила
4.Како се решавају сукоби: без туча и свађа
Октобар5.Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика
6.Како да организујем свој дан
7.Допунска/додатна настава – развијање исправног односа према њој
8.Како настаје сукоб?
9.Формирање ставова о здравој исхрани
Новембар10.Како бити здрав и прав?
11.Развијање личне одговорности за бригу о телу, чистоћи тела, брига о одећи, здраве навике, непушење
12.Фактори успешног учења: правилна организација, стално радно место, одређено време…
13.Како проводимо слободно време?
Децембар14.Стицање знања из активности: безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање
15.Штетност пушења, алкохолизма и дрога
16.Како смо прихватили допунску наставу – значај; ефекти
17.Да ли оцене мере знање; шта смо урадили у првом полугодишту?
Јануар18.Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања других, воде рачуна о њима, прихватају и поштују различите традиције
19.Свети Сава – просветитељ
Фебруар20.Да ли се лаж и крађа може оправдати?
21.Како и колико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на насиље?
22.Упознати себе – шта очекујем од будућег образовања?
23.Да ли су мајка и отац равноправни? Како то изгледа у нашим породицама
Март24.Култура понашања (култура разговора)
25.Оспособљавање ученика да правилно препознају своја осећања
26.Да ли је професија уско повезана са личношћу?
27.Како рад може да нас испуни задовољством
Април28.Шта наставници замерају ученицима? 5-7 разреда Куда после основне школе? 8. разред
29.Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротни пол
30.Где наши родитељи раде? (занимања)
Мај31.Прослава Дана школе
32.Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека у њеној заштити и унапређењу
33.Проблеми који настају у међуљудским односима
34.Свако има свој тајни свет
Јун35.Моји утисци о школи
36.Наши проблеми и успех на крају године

            8.2.2. План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у другом циклусу

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Драмаска секцијаV-VIII36Душанка Тричковић
Литерарна секцијаV-VIII36Душанка Тричковић
Рецитаторска секцијаV-VIII36Душанка Тричковић
Еколошка секцијаV-VIII36Светлана Машуловић
Библиотечка секцијаV-VI36Данијела Тодоровић
Спортска секцијаV-VII36Давор Момчиловић
Ликовна секцијаV-VII36Владимир Поповић
Ученички парламентVII-VIII   Марјана Влајнић
  

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

План  излета, екскурзија и наставе у природи

РазредТрајањеПутни правац
I – IVНастава у природи 6 данаСрпски Милетић-Букуља
I – IIЕкскурзија 1 данСрпски Милетић-Београд
III-IVЕкскурзија 1 дан        Српски Милетић-Београд
V- VIIЕкскурзија 1 -2 дана        Српски Милетић-Београд
VIIIЕкскурзија 2-3 данаСрпски Милетић-Аранђеловац-Топола-Крагујевац      

8.4. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Врста активностиВаспитни задациВреме реализације
  Упознавање деце  Навикавање на норме понашања у боравку Неговање навика за редовно одржавање личне хигијенеСептембар
Хигијена простора у којем се живи и ради:учионица, боравак, купатило, ходник, кухињаРазвијање личне одговорности, самосталности, смисла за сарадњу, тачност, уредност, критички однос према неуредности    Током године
Послуживање и самопослуживање ужинеРазвијање колективизма, другарства, равноправних и хуманих односа међу половима; развијање радне дисциплине, дисциплине понашања и односа према имовиниТоком године
Естетско уређење просторије боравка, учионицеРазвијање колективне одговорности и личног доприноса уређењу просторије која се користиТоком године
Гимнастика- вежбе за правилно држање телаРазвијање потребе за свакодневном физичком активношћуТоком године
Такмичарске игреРазвијање такмичарског духа, пожртвованости, »фер-плеја« у спорту и свакој игриТоком године
Елементарне игреНеговање другарства Развијање свести о постигнутим резултатимаТоком године
Упознавање ученика са условима успешног учења, Организовање радног местаРазвијање интелектуалних способности, развијање потребе за сазнањем и навикавање на редовно учењеТоком године
Свакодневно учење, коришћење разних извора информација, понављање градива, помоћ друговима у учењуОспособљавање за припрему и организацију радног места, планирање рада, формирање радних навикаТоком године
Квалитетно обављање свих радних задатакаОспособљавање ученика за технику учења, коришћење додатне литературе (мапе, енциклопедије); за истрајност у раду; навику да се задаци раде прегледно, да се градиво учи истог данаТоком године
Рад са папиром, плодовима биљака, текстилом, пластелином, конструкторским материјалимаИзграђивање радне културе, особина личности потребних у раду Неговање и развијање техничке културе, развијање маштеТоком године
Свакодневно кретање и понашање на улициРазвијање саобраћајне културеТоком године
Цртање, сликањеРазвијање способности ликовног изражавања, потребе за стварањем и доживљавањем лепогТоком године
Примењена уметност Естетско процењивањеНеговање и подстицање стваралачких потенцијала ученика, развијање потребе за посећивањем излозби и музејаТоком године
Гласно изражајно читањеОспособљавање ученика за усвајање технике читања, читања са разумевањем, изражајно читањеТоком године
Интерпретација прочитаног, читање у себи, читалацки часови (посета библиотеци)Изразајно преприцавање прочитаног, развијање љубави према књизи Оспособљавање за читање са разумевањем у себиТоком године
Певање песама по слуху, дечије музичке игре Слободно изражавањеРазвијање музичких способности, слушање музичких дела, развијање слуха, оплемењивање дечијег музичког укусаТоком године
Рад са папиром, плодовима биљака, текстилом, пластелином, конструкторским матер.Изграђивање радне културе, особина личности потребних у раду Неговање и развијање техничке културе. развијање маштеТоком године
Свакодневно кретање и понашање на улициРазвијање саобраћајне културеТоком године
Цртање, сликањеРазвијање способности ликовног изражавања, потребе за стварањем и доживљавањем лепогТоком године
Примењена уметност Естетско процењивањеНеговање и подстицање стваралачких потенцијала ученика, развијање потребе за посећивањем излозби и музејаТоком године
Гласно изражајно читањеОспособљавање ученика за усвајање технике читања, читања са разумевањем. изражајно читањеТоком године
Интерпретација прочитаног, читање у себи, читалачки часови (посета библиотеци)  Изразајно препричавање прочитаног, развијање љубави према књизи Оспособљавање за читање са разумевањем у себиТоком године
Певање песама по слуху, дечије музичке игре Слободно изражавањеРазвијање музичких способности, слушање музичких дела, развијање слуха, оплемењивање дечијег музичког укусаТоком године

8.5.ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент  се организује ради:

1.Давања мишљења  и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља  и директору о правилима понашања  у школи, годишњем програму  рада слободним и ван наставним  активностима, учешћу на спотским  и другим такмичењима и организацији  свих манифестација ученика у  школи и ван ње.

2.Разматрање односа  сарадње ученика и наставика  или стручног сарадника.

3.Обавештење ученика  о питањима од посебног значаја  за њихово школовање.

                        Парламент чине по 2 представника VII и VIII разреда.

                        Парламент се бира сваке године  и има председника.

                        Програм рада парламента је  саставни део програма рада  школе. 

Програм рада ученичког парламента ОШ “Коста Стаменковић“ за школску 2020./2021.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕСАДРЖАЈ АКТИВНОСТИНОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Октобар-Оснивање парламента -Избор председника,  заменика и записничара -Подела задужења  за дечју недељуОдељенска заједница. Одељенски старешина, Педагог
Новембар-Доношење пословника  о раду -Упознавање чланова  парламенра са Статутом, Правилником  о раду школе и стручним  органима -Предлози чланова  парламента за активниом настваномПредседник ученичког  парламента Педагог
Децембар-Утврђивање активности  школског паламента -Предлог активности -Време реализације -Формирање група  за поједнине активностиЧланови ученичког  палрамента, одељенске заједнице
Фебруар-Анализа успеха  ученика на првом полугодишту -Предлози за побољшање  успехаЧланови ученичког  палрамента
Април-Планирање активности:спортска  такмичења, уређење школског простора, забавне активности, ван наставне активности, реализација активности -Разматрање сарадње  са наставницима, стручним сарадником -Предлози за унапређење  сарадње -Разговор око  уписа у средње школеЧланови ученичког  палрамента, одељенске заједнице

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

9.1.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Циљеви програма:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
 • Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља
 • Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиљаa
 • Успостављање система ефикасне заштите
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
 • Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља

       9.1.1.Акциони план превентивних активности за спречавање насиља

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци и сарадници
IXДефинисање правила понашања за ученике; Израда правилника о понашању у одељењу, одељењуУченицима треба указати на правила понашања која морају да поштују у школи и одељењу од стране одељенског старешине и од стране предметних наставника који треба јасно да дефинишу правила понашања за време својих часова и да о томе обавесте ученике на почетку школске године.
Ученици ће бити свесни правила и обавеза везаних за понашање у школи и упознаће се са последицама евентуалног непоштовања истих.
ОС,
Предметни наставници,
Одељенска заједница

XАнализа стања и увид у присутност насиља у установи.Утврђивање врсте и учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља, заступљености различитих врста насиља, број повреда, сигурности објекта.Тим за заштиту ученика од насиља,
ОС,
педагог
XИнтерна, анонимно анкетирање ученика, истраживање са централним питањем: Да ли се у школи осећам безбедно-сигурно?Упознавање са осећањима ученика и њиховим ставом о томе да ли се у школи осећају безбедно.
Ученици ће бити у могућности да укажу на евентуално/потенцијално вршење насиља у школи, а да не брину о последицама јавног иступања.
Омогућено је стицање увида у могуће проблеме у школи и обезбеђене информације за планирање даљих активности
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
XIПредавање на тему: „Насиље, злостављање и занемаривање – дефинисање и препознавање“Дефинисање насиља, злостављања и занемаривања у свим формама и облицима.
Запослени у школи, ученици и родитељи ће бити оспособљени да препознају насиље
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
ОС
XIЛиковна радионица Деца су украс светаСтварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости.
Наставник ликовне културе, секција
XIIИзрада паноа, натписа, плаката на тему: Дете и његова права Да ли знаш која су твоја права? Твоја права и обавезеРадионица: Упознавање ученика, родитеља и наставника са одредбама Конвенције УН о правима детета.
Сви укључени у спровођење Протокола биће упознати са правима која су гарантована деци у циљу адекватног реаговања у случају нарушавања истих.
Тим за заштиту ученика од насиља Редакција школског листа
IIIПредавање за наставнике и запослене у школи на тему: Ефикасно реаговање у ситуацијама насиљаРазвијање вештина и способности наставног и ваннаставног особља да  реагују у случају препознавања насиља, сазнања о вршењу насиља или присуствовања вршењу насиља.
Наставно и ваннаставно особље ће бити оспособљено да адекватно и благовремено реагује.
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
IIIЛиковна радионица Сви различити, а сви једнакиСтварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Ликовна секција
Одељенске старешине
Родитељи
IVМеђуодељенско такмичење Квиз о познавању права детета и правила понашања у школиУченици ће моћи да се такмиче и кроз фер надметање покажу стечена знања о својим правима и обавезама.
Кроз формирање два тима, афирмативног и негативног, ученици ће показати своја осећања и ставове о школи, о атмосфери, условима за рад, настави, дружењу, својој безбедности.
Тим за заштиту ученика од насиља
Ученици
Родитељи
VIАнализа примене Програма превентивних активностиУтврђивање броја и ефеката реализованих активности које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ.
Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања.
Укључени у процес примене Протокола ће имати увид у оставреност предвиђених циљева и искористити те податке за наредни циклус превентивних активности.
Директор
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља

       9.1.2. Акциони план интервентних активности за спречавање насиља

Време реализацијеCaдpжaj, активностиНачин реализацијеНосиоци и сарадници
Активности у случају насиља међу ученицима
током годинеСазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник);Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школиДежурни наставники Одељенске старешине
током годинеПрекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе;Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере.Директор
током годинеПријава директоруДиректор школе ће бити информисан о томе да се насиље десило и о околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да се насиље дешава.Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеКонсултације у установиБиће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школеСви запослени у школи
током годинеИнформисање родитељаРодитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља.Одељенске старешине Педагог Директор Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеОперативни план заштитеИзрада оперативног плана заштите за све ситуације другог и трећег нивоа за све ученике (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања)Одељенске старешине Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеЗаштитне мере према ученикуУченик ће бити заштићен од даљег насиља, биће заштићена његова приватност и омогућена реинтеграција у заједницу.Сви запослени у школи
Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеИнформисање надлежних службиСпроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослениДиректор
током годинеПраћење ефеката предузетих мераДоношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању.
Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи.
Сви запослени у школи
Директор
Активности у случају насиља од стране запослених у установи
током годинеСазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник);Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школиСви запослени у школи
Директор
током годинеПрекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе;Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере.Директор
током годинеПријава директоруДиректор школе ће бити информисан о томе да се насиље десило и о околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да се насиље дешава.Директор
Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеКонсултације у установиБиће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школеСви запослени у школи
током годинеПредузимање мера према запосленомУ случају потврде сумњи да је насиље извршено биће предузете мере према запосленом у складу са законом.Директор
током годинеИнформисање родитељаРодитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља.Одељенске старешине Педагог Директор Тим за заштиту
током годинеЗаштитне мере према детету/ученикуДете/ученик ће бити заштићено од даљег насиља, биће заштићена његова приватност и омогућена реинтеграција у заједницу.Сви запослени
Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеИнформисање надлежних службиСпроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослениДиректор
током годинеПраћење ефеката предузетих мераДоношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању.
Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи.
Сви запослени у школи
Директор
Активности у случају насиља од стране одрасле особе која није запослена у установи
током годинеСазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник);Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи.Директор
Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током годинеПрекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе;Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере.Сви запослени у школи
током годинеСмањивање напетостиТреба предузетим мерама обезбедити избегавање конфузије и спречити некоординисане акцијеСви запослени у школи
током годинеКонсултације у установиБиће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школе.Сви запослени у школи
током годинеИнформисање родитељаРодитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља.Директор
током годинеДоговор о заштитним мерамаИзрада плана спровођења заштитних мера. Биће пружена подршка ученицима који су жртве насиља и омогућена њихова што безболнија реинтеграција у заједницу.Одељенске старешине
Педагог
Директор
Тим за заштиту ученика
током годинеИнформисање надлежних службиСпроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослени. Биће контактирани :МУП у случају неопходности заштите за дете или постојања сумње да је извршено кривично дело или прекршај, Специјализована служба локалне здравствене установе, служба Центра за социјални радДиректор
током годинеПраћење ефеката предузетих мераДоношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању. Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
Директор
током годинеЕвидентирање случајева насиљаУвид у обим и степен постојања насиља у школи и у учесталост облика и  форми у којима се насиље јавља.ОС Тим за заштиту ученика од насиља
Педагог
Директор
током годинеПраћење ефеката спровођења интервентних активности Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
педагог
Директор

9.2. ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доносе реалне одлуке у погледу избора средње школе.

Координатори  активности професионалне оријентације на нивоу школе су   педагог и одељенске старешине .

               Кроз рад на овом програму:

 • сарађују са родитељима ученика VIII разреда
 •   Задаци професионалне оријентације остварују се кроз све облике образовно – васпитног рада: у оквиру редовне наставе, додатне наставе, изборних и факултативних програма, слободних активности и одељењских заједница.

9.3. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

              Циљ наставе здравственог васпитања је да ученици овладају основним знањима из области здравственог васпитања.

           Рад на реализацији програма здравственог васпитања одвија се у оквиру:

 • редовне наставе, интеграцијом здравствено – васпитних садржаја
 • изборне наставе
 • ваннаствних активности – спортских секција, акција за унапређивање школских простора, као и простора око школе, обележавањем Дана здраве хране и активности у складу са календаром здравља,
 • ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадњом са друштвеном заједницом у организовању културних активности и креативном коришћењу слободног времена,
 • часова одељењског старешине.

    За реализацију појединих тема ангажоваћемо здравствене раднике који се баве одређеном проблематиком (болести зависности, ХИВ инфекције, орална хигијена, исхрана) и сарађиваћемо са Црвеним крстом,, Домом културе, Центром за социјални рад.

             Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда основне школе.   

Време реализацијеПрограмски саджаји по тематским целинамаУчеснициНачин реализацијеНосиоци реализације
септембар– Сазнавање о себи – Изграђивање личног концепта (²Ја сам…²) – Правилно вредновање понашања – Препознавање осећањаI – IVредовна настава, ваннаставне активности,ЧОС, разговори  наставници разредне наставе  
септембар– Свест о сличностима и разликама нашим акција, осећања, изгледа – Евидентирање промене у развоју,   формирање културног идентитета – Проналажење начина за прелазилажење психолошкихV – VIIIредовна настава, ваннаставне активности, ЧОС, разговорипредметни наставници и одељењске старешине
у току школске године– Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем – Разноврсна исхрана – Препознавање различитих физичких способности и фаза у развоју организма – Време за јело, оброци                                     – Формирање навика у вези са правилном исхраном I – IVгрупни  и      индивидуални разговори  наставници разредне наставе
у току школске годинеИспитивање фактора који утичпу на навике о правилној исхрани – Формирање ставова у погледу исхране – Балансирање хране са енергетским потенцијаломV – VIIIгрупни и индивидуални разговори   предметни наставници и одељењске старешине
у току школске године-Стицање основних хигијенских навика:прање руку,купање,хигијена уста и зуба,хигијена одевања и хигијена становањаI – IVредовна настава и ЧОСнаставници разредне наставе  
у току школске године-Развијање личне одговорности за бригу о телу:коси,устима ,носу;чистоћа тела, брига о одећи,здраве навике, непушењеV – VIIIредовна настава и ЧОСнас.биологије нас. физичког васпитања, одељењске старешине
у току школске године– Налажење задовољства у физичким активностима: – стицање базичних способности покретљивости – игра – значај одмарањаI – IVредовна настава, ваннаставне активности, разговори на ЧОС-унаставници разредне наставе
у току школске године– Примењивање физичких активности у току дана: – развијање позитивних ставова за прикладност -коришћење времена и  рекреације -избор активности,спортова и клубова за вежбуV – VIIIваннаставне активности, ЧОСнаставник биологије, наставник физичког васпитања, одаљенски старешина
у току школске године– Утврђивање здравог понашања – Потреба за одмором – Спавање и релаксација – Начини за савладавање лаких здравствених проблемаI – IVредовна настава, ЧОСнаставници разредне наставе
у току школске године– Научити како да се спречи болест: – природне одбране организма – спречавање инфекције – суочавање са развојним  страховима и анксиозношћуV – VIIIредовна настава, ЧОС, систематски прегледнас.биолог. нас. физ. вас., ОС, здравствени радници
у току школске године– Научити основна правила о безбедности  у кући, школи и заједници – Спречавање инцидената – Безбедно кретање у саобраћајуI – IVредовна настава, ваннаставне активности, ЧОСнаставници разредне наставе
у току школске године– Стицање поуздања у следећем опсегу активности:безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедност понашањаV – VIIIредовна настава, ваннаставне активности, ЧОСОС, наставник ФВ, наставник ТО
у току школске године– Упознати се са односима у породици и пријатељима: – склапати пријатељства са другом децом – сарађивати у породици и школи – савладавати конфликтна и туђа нерасположења – савладати широк дијапазон интеракција са људима различитих узраста, културе и традицијеI – IVгрупни и индивидуални разговори,ЧОС  родитељи, наставници разредне наставе  
у току школске године– Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи рачуна о њима, прихватајући различите традиције – Адаптирати се на промене у социјалним односимаV – VIIIгрупни и индивидуални разговори,ЧОСродитељи,одељењске
у току школске године– Оспособити ученике да: – перципирају индивидуалне   разлике међу половима – сарађују са супротним полом – науче да помажу другима када је то потребноI – IVгрупни и индивидуални разговори,ЧОСродитељи, наставници разредне наставе
у току школске године– Оспособити ученике да: – правилно препознају своја осећања – спознају физичке разлике међу половима – стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротан пол – сазнају све што их интересује о сидиV – VIIIгрупни и индивидуални разговори,ЧОСродитељи, одељењске старешине, здравствени радници, педагог
у току школске године– Упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственим установама, болницама, домовима здравњаI – IVЧОС, разговориодељењске старешине, здравствени радници
у току школске године– Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ појединцу, организацији,различитим социјалним групама, заједници у  целиниV – VIIIЧОС, разговориодељењске старешине, здравствени радници
у току школске године– Знати како сачувати здраву околинуI – IVЧОС, разговориодељењски старешина, родитељи, педагог
у току школске године– Допринети здрављу околине:  -чувати животну средину  -открити начине социјалне интеракције са људима из заједницеV – VIIIЧОС, разговориодељењски старешина, родитељи педагог

9.4.ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ

    (Превенција насиља и употребе средстава зависности и наркотика)

Време реализацијеПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИНачин реализацијеНосиоци реализације
током годинеШта су правила и вредностирадионицеодељенски старешина
током годинеШта је одговорно понашањерадионицеодељенски старешина
током годинеКако потреба да нас други прихвате утиче на понашањерадионицаодељенски старешина
по потребиСарадња са кадром у полицији и социјалној служби који је задужен за пружање помоћи школи колектив
током годинеИнформисање родитеља о порасту насиља међу школском децом и укључивање родитеља у рад на сузбијању оваквог понашања.излагање на родитељским састанцимаодељенски старешина, директор
НовембарИстраживачки рад о ставовима младих везаних за наркоманију и присутност болести зависности међу ученицима                                                                       валидни инструментиактив стручних сарадникаа
ДецембарШтетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које их користепредавањеМедицински радник
током годинеОформити фонд знања и навика код ученика који ће им омогућити да кажу ”НЕ” када се нађу у ситуацији да им се понуди ПАС.све методепсихолог, одељенски старешина
јануар, фебруарОбрада проблема везаних за алкохолизам, пушење. Последице коришћења алкохола и дувана.предавања, разговори, радионице, квиз, такмичења, плакатиМедицински радник
АприлПрезантација резултата анкете ученицима, родитељима и наставницима; Предавање за родитеље и наставнике о Проблемима болести зависностипредавањепедагог,  медиц. радници
АприлАнгажовање ученика у прикупљању и презентовању података везаних за болести зависности   зидне новине, писане вежбе….одељенски старешина

 9.5. ПЛАН  ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ

Циљ овог програма је подстицање и развијање код ученика естетских, еколошких и хигијенских опажања, разумевања и поступања у процесу стваралачког живљења.

Задаци овог програма су :

 • стварање услова за реализацију естетских, еколошких и хигијенских потреба у школи;
 • развијање амбијента и околине у духу естетике и обичаја своје средине ;
 • развијање свести код деце о значају естетике, еколошке и хигијенске потребе у свакодневном животу и раду ;
 • подстицање индивидуалног деловања деце и наставника у развоју естетике, еколошке и хигијенске свести.
Време реализацијеАктивностиНачин реализацијеНосиоци активности
септембарОбићи школско двориште, утврдити постојеће стање и предложити санацију одређених врста.Рад на теренунаставник биологије, директор
септембарРешавање проблема отпада (постављање контејнера, металних и жичаних корпи са еколошким обележјима)Рад на терену 
октобарНаставити са редовном негом постојећег садног материјала, орезивањем грмља, уклањање пањева, папирића, шибља, кошењем травњака.одржавањеодељенске старешине са својим одељењима, наставник биологије
новембарУређење, неговање, заштита и аранжирање цветног материјала у ентеријеру.одржавањенаставник биологије
децембарУређење учионица и унутрашњости школе као естетске целине.уређењеодељенске старешине са својим одељењима
фебруарПроцена постојећег стања. Обилазак школског дворишта, ходника и учионица. Учествовање на такмичењима на тему заштита природе и уређења животне средине.закључакнаставник биологије, директор
фебруарОбезбеђење финансијских средстава за куповину садног материјала.Прикупљање средставадиректор
мартФормирати цветну башту у жардињерима на службеном улазу у школу. Формирање еко патроле за праћење стања у школском дворишту.садњанаставник биологије са ученицима
март, априлСадња нових врста и грмља. Акција – учешће свих одељења. Направити и поставити дрвене табле са еколошким порукама на травнатим
површинама.
садњаодељенске старешине са својим одељењима, наставник биологије
април, мај, јунНеговање постојећег садног материјала у дворишту и ентеријеру школе. Постављање декоративних клупа. Направити пројекат за изградњу летње позорнице у школском дворишту.одржавањенаставник биологије са ученицима

     9.6. ПЛАН  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА

                      Програм корективно-педагошког рада организоваће се индивидуално за ученике са блажим сметњама у психолошком, емоционалном, социјалном и физичком развоју. Идентификацију таквих ученика врше одељенске старешине и педагог. Посебан акценат ставља се на идентификацију  и рад са ученицима који имају тешкоће у учењу. Добрим одабиром техника и метода рада као и сарадњом предметних наставника са одељенским старешинама и педагогом, сваком ученику биће омогућени једнаки услови за учење и развој и оптимално укључивање у редован образовно васпитни рад и вршњачки колектив.

Време реализацијеАктивностиНачин реализацијеНосиоци реализације
септембар, октобарЕвидентирање ученика којима је потребан корективно педагошки рад, упознавање са околностима у којима такво дете живиЕвиденциона листаодељенски старешина, педагог
током годинеСаветодавни рад са родитељима ученика којима је потребан корективно педагошки радРазговорПедагог, Тим за ИО
током годинеИндивидуални рад са ученицимаРазговорПедагог, Тим за ИО
током годинеСарадња у утврђивању нивоа захтева за ученике у појединим наставним предметимаУтврђени ниво захтеваПедагог наставници
током годинеСарадња са различитим институцијама због ученика чија природа проблема превазилази оквире школског бављењаЗахтеви дописиДиректор педагог
септембар, октобарЕвидентирање ученика са проблемима у физичком развојуЧасови физичког васпитањанаставник физич. вас.
током годинеСаветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у физичком развојуразговорнаставник физич. вас.
током годинеГрупна и индивидуална корективна гимнастикаВаннаставна активностнаставник физич. вас.
септембар, октобарЕвидентирање ученика са проблемима у говоруЕвиденциона листаОС
током годинеСаветодавни рад са родитељима ученика који имају говорних проблема – упућивање код логопедаразговорпедагог
Током годинеРад са ученицима који имају сметње у учењу и напредовању и специфичне интелектуалне сметњеИндивидуални радНаставници, педагог,
Током годинеРад са ученицима који испољавају поремећаје у социјалном и моралном развоју.РазговорОдељењске старешине, педагог
По потребиСарадња са здравственим установама, социјалним установама, надлежним општинским органима, комисијима и сл на доношењу адекватних и правовремених мера за пружање помоћи ученицима који имају тешкоће у психофизичкком развоју.Захтеви дописиДиректор, Тим за ИО, Педагог
Током годинеРад на образовању родитељаСаветодавни рад, разговорОС, педагог
Током годинеИндивидуализација и унутрашња диференцијација у наставиДневне припреме наставникаНаставници
КварталноПраћење и анализирање резултата корективно педагошког рада и утврђивање праваца и мера за даље деловање.Анализа извештајОдељењски старешина, педагог, Тим
Током годинеВођење евиденције о ученицима и документације о корективном раду.Писана евиденцијаНаставници, педагог

10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Стручно усавршавање планира се у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика,приоритетним областима и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручних сарадника.  

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја запослених, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља.

             Стручно усавршавање ће се одвијати учешћем на акредитованим семинарима, стручним скуповима, конгресима, саборима – ван школе у оквиру прописаних 24 часа стручног усавршавања годишње.

             На нивоу школе, у оквиру прописаних 44 часа годишње: праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога, и директора са приправницима.

Наставници и стручни сарадници дужни су да током школске године учествују у остваривању различитих облика стручног усавршавања у школи, и то да:

 1. Прикажу поједине облике стручног усавршавања које су похађали, примене научено са стручног усавршавања
 2. Одрже угледни час наставе, односно активност, воде радионицу
 3. Присуствују горе наведеним активностима

       10.1.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА

СадржајОбласт усавршавањаНачин реализацијеНивоВреме реализацијеРеализатор
Модели комуникације у он лајн окружењуК3 П4Акредитован семинарНа нивоу школеПрво полугодиштеАутори семинара
Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у наставиОпшта питања наставе К3 П1Акредитован семинарВаншколскоТоком годинеПедагошко друштво Србије:
„Насиље, злостављање и занемаривање“ – примена посебног протоколаВаспитни рад К3 П1Предавање за ученике, наставнике и родитељеНа нивоу школеТоком годинеПедагог
Тим за заштиту ученика од насиља
Одговоран однос према здравњу, очувању здравња и безбедности ученикаВаспитни рад К3 П1Предавање за наставнике и запослене у школиНа нивоу школеПрво полугодиштеПедагог
Тим за заштиту ученика од насиља

       10.2.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

СадржајОбласт усавршавањаНачин реализацијеНивоВреме реализацијеРеализатор
Међународни симпозијум за директоре основних школауправљање, руковођење и нормативаСимпозијумВаншколскоОктобар ,Фебруар / мартKlett

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

       11.1. ПЛАН  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

                           Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

                          Сарадња школе са родитељима се одвија:

 • индивидуалним контактима одељењских старешина, предметних наставника,
  педагога, специјалног педагога  и директора са родитељима, у којима се разматрају развојни,
  социјални, здравствени проблеми ученика, као и понашање ученика.
 • одржавањем родитељских састанака на којима се родитељи информишу о
  успеху и владању у одељењу, праве се и договори у вези екскурзија и наставе у
  природи, врши се здравствено и педагошко-психолошко образовање родитеља.
 • укључивањем родитеља у живот и рад школе – појединачно или кроз рад
  одељењских савета и Савета родитеља школе.
 • у случају посебних проблема, педагошко- психолошка служба сарађиваће са
  родитељима ученика који имају тешкоће.

                 11.1.1.  План рада Савета родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег

плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности

установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом

ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Број чланова Савета родитеља је 9.

Име и презимеПредставник одељења
Алаксандра Станковић1
Владица Станојевић2
Сандра Ристић3
Верица Куруц4
Миља Коцић5
Инес Токовић6
Маја Станковић           7
Лидија Јовановић           8-1
Славица Кнежевић           8-2
Време реализацијеАктивности / темеНачин реализацијеНосиоци реализације
Септембар1.Упознавање са извештајем о раду школе у протеклој години 2.Информације о припремљености школе за текућу школску годину 3.Упознавање са ГПРШ за школску 2021/2022. 4.Информисање о школском календару 5.Давање сагласности са програмом екскурзија и наставе у природи и избор најповољније понуде 6.Разматрање правила понашања у школи и примене протокола о безбедности ученика 7.Разматрање новчаних обавеза ученика – осигурање ученика 8.Упознавање родитеља са Инклузивним образовним програмом и школским Тимом за ИОПИзвештаји Планови Програми  Директор Секретар Педагог Чланови савета родитеља
ФебруарКомпарација успеха ученика на крају првог квартала и на крају првог полугодиштаИзвештаји о самовредновању рада школеИнформација о набавци уџбеника и прибораУкључивање родитеља у обезбеђивање материјалних и других  услова за реализацију активности (такмичења…)Анализа Извештаји договорДиректор Педагог Чланови савета родитеља
АприлУспех и владање ученика на крају трећег квартала 2.Извештај о реализованим школским такмичењима 3. Учешће у реализацији програма професионалне оријентације ученика  Анализа Извештаји ИнформацијеДиректор Секретар Чланови савета родитеља
МајОрганизација прославе матурске вечериРеализација програма професионалне оријентације Припрема за полагање завршног испита – избор родитеља посматрачаАнализа ДоговорДиректор Секретар Чланови савета родитеља
Јун.Успех и владање ученика на крају 2. ПолугодиштаИзвештај са реализованих екскурзијаОдлука о расписивању јавног огласа о извођењу екскурзија и рекреативне наставе за школску 2021/2022 годинуОстварени резултати ученика на такмичењимаИзвештај о реализованим екскурзијама и настави у природиАнализа и вредновање резултата рада Савета родитеља школеИзвештај о самовредновању рада школеАнализе извештајиДиректор Секретар Чланови савета родитеља

  11.1.2.  Родитељски састанци

                        На нивоу школе планирано је одржавање најмање пет родитељских састанака, и то са следећом временском динамиком и уобичајеним темама:

 Теме  Време реализације  
1.План рада за текућу школску годину Школски календар Примена протокола о безбедности ученика Правила понашања ученика, родитеља и запослених Избор члана савета родитеља Програм извођења екскурзија Уџбеници Осигурање ученика  Септембар
2.Успех ученика на крају првог квартала Владање ученика  Октобар / новембар
3.Успех ученика на крају првог полугодишта Владање ученика Организација допунске и додатне наставе за време зимског распуста Реализација активности предвиђене програмом ПО  Децембар
4.Успех ученика на крају трећег квартала Владање ученика Реализација активности предвиђене програмом ПО Припреме за полагање завршног испита  Март / април
5.Успех ученика на крају другог полугодишта Владање ученика Припремна настава за полагање поправних испитаЈун

            Поред информисања, договарања, анализирања рада, успеха и владања ученика, решавања текућих проблема, на састанцима се обрађују и одређене теме у циљу педагошко-психолошког образовања родитеља за успешније остваривање васпитног деловања породице.

             Поред групних родитељских састанака наставници у току недеље имају испланиран дан и време за индивидуалну сарадњу са родитељима. Термини се налазе истакнути у холу школе.

Термин „Отворених врата“ за родитеље налази се на огласној табли школе.

       11.2. ПЛАН  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Институција са којом се сарађујеСадржај сарадњеОблик сарадњеВреме реализа.Реализатори
1.Спортски центар-спортске активностикоришћење спор.теренајесен/пролећеНаставници физичког васп./Мин. спорта и омлад.
2.Музеј/галерија-садржаји из предмета (историја, лик. култура) – изложбепосетатоком школске годиненаставници , одељ.стар. и запослени у музеју, галерији
3. Дом културе-изложбе, -пројекције филмова, -извођење школских представа, -извођење позоришних представапосета, коришћење салетоком школске годинеНаставници, одељ.стар. и запослени у Дому културе, актери представа
4.Средње школе-презентације образовних профилапредавањеII полуг.Проф. средњих школа ППС школе
5. Полицијска управа-предавања о вршњачком насиљу, -превентивне активностиразговори, сарадњеI полуг. током шк. годинеСлужбеници Полицијске управе , инспектори ПУ
6. Здравствени центар– превентивне активностипредавања, систематски прегледитоком школске годинездравствени радници
7. Центар за социјални рад-упознавање са поремећеним породични односима појединих ученика, помоћ социјално угроженим породицамаразговори, посета школи, праћењетоком школске годинеСтручни сарадници центра и ППС, наставници, родитељи
8. Дечји вртић-упознавање са карактеристикама деце која похађају предшколски програмсарадња, посета предшк. Групе школи, посета учитеља вртићуII полуг.Стручни сарадници Вртића, ППС школе
9. Месна заједница-обележавање значајних датумаПосета, приредбетоком школске годинеСтручни активи, секције,
10. Црвени крст-хуманитарне акцијеакцијатоком школске годинеАктивисти Црвеног крста школе
11.Ватрогасно друштво-обука такмичара  Ватрогасно Друштво- такмичењатоком школске годинеВатрогасно друштво,задужени наставници
12.Медији– промоција значајних догађаја у школигостовања, конф.за штампу, емисијетоком школске године новинари, наставници, директор
13.СО Оџаци-пријем носилаца Вукове дипломе, пријем ученика поводом Дечје недељепосетеоктобар, ЈунКоориднатори Дечјег савеза, градоначелник
14. Школска управа-дописи, посете просветних саветника, анализе и извештајисастанци, посететоком школске годинеШУ, школа, директор школе, ППС
15.Просветна инспекција-увид у законитост рада школепосете, састанцитоком школске годинеПросветна инспекција, Школа, Директор школе, секретар
16. Градска библиотека-набавка књига учлан.основаца стручно усавршавање, књижевни сусретипосете, разговоритоком школске годинеБиблиотекар, наставници српског језика
17.Интерресорна комисија  -пружања помоћи деци и родитељима са посебним потребамаМишљење ИК и одобравање израде ИОП-аНакон идентификације ученикаДиректор, тим за ИО  
18.КУД  Српски МилетићФолклорУчешће ученикатоком школске годинеУметнички руководиоци

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

                   Законом и Статутом директор је задужен за организацију и извођење ОВ рада у Школи. Сходно наведеном, у обавези је да прати реализацију Годишњег плана, као акта којим се регулише рад Школе у циљу остваривања прописаног наставног програма и свих осталих образовно – васпитних активности који као пратећи елементи доприносе остваривању циља и задатака образовања и васпитања.

                У том смислу, директор је носилац организовања и највећег дела праћења и анализе реализације Програма.

          1. Праћење реализације ГПРШ директор постиже:

 • обављањем својих радних обавеза утврђених Законом, Статутом и планом рада у овом Програму (посета часовима, увид у педагошку документацију, присуство другим облицима непосредног рада са ученицима и сл.);
 • преко стручних сарадника који имају обавезу праћења делова и облика рада у Школи и извештавањем о утврђеним чињеницама;
 • путем увида у периодичне извештаје наставника и стручних сарадника о реализованим обавезама;
 • уз помоћ указивања и утврђивања о затеченом стању у реализацији наставног програма од стране надзорника приликом прегледа рада из одређене наставне области или укупног рада Школе.

          2. Aнализу реализације директор постиже:

 • оцењивањем рада наставника у документационом листу за праћење (снимање) часа, а у складу са стандардима квалитета рада
 • анализом постигнутог квалитета рада наставника и стручних сарадника из извештаја надзорника, приликом стручно-педагошког надзора
 • анализом броја планираних и реализованих часова наставних и ваннаставних активности, квартално, полугодишње и на крају године (квантитативна оцена);
 • анализом постигнутог успеха и владања ученика – по предметима, одељењима и разредима;
 • анализом резултата завршног испита и уписа ученика у средње школе
 • на основу постигнутих резултата у реализацији васпитног дела програма.

          На основу наведених утврђених елемената којима се постиже праћење реализације и анализа реализације, директор Школе заједно са Наставничким већем утврђује резултате и чињеницу да ли је и у којој мери постигнут циљ.

        План праћења реализације Годишњег плана рада

Садржај праћењаи ередноеањаНачини праћења и ередноеањаВремеНосиоци праћења и ередноеања
Програм Наставничког већаУвид у записникеПрво и друго полугодиштеДиректор,
Програми Одељењских већаУвид у записнике Одељењског већа и дневнике образовно-васпитног радаПрво и друго полугодиштеДиректор, пред.већа
Програми стручних већа (разредне наставе и за области предмета, учитеља продуженог боравка)Увид у записнике и евиденција у дневницимаПрво и друго полугодиштеДиректор, председници стручних већа
Стручни актив за развој школског програмаУвид у записникеПрво и друго полугодиштеДиректор,председник стручног актива
Стручни актив за развојно планирањеУвид у записникеПрво и друго полугодиштеДиректор,председник стручног актива
Програм рада Педагошког колегијумаУвид у записникеПрво и друго полугодиштеДиректор
Програм рада стручних сарадникаУвид у дневник рада, у годишњи и оперативне планове и педагошко- психолошку документацијуПрво и друго полугодиштеСтручни сарадници, директор
Програм рада директораУвид у годишњи план и оперативне планове радаПрво и друго полугодиштеДиректор
Програм рада Школског одбораУвид у записникеУвид у плановеПредседник Шк. одбора, директор,секретар школе
Индивидуални планови наставникаУвид у плановеТоком шк. годинеДиректор, педагог, пред.већа
Програми ваннаставних активности  Увид у програме, у дневнике осталих облика обр.васп.радаПрво и друго полугодиштеДиректор, педагог, пред. већа
Програми одељ. старешинаУвид у програме, увид у днев. обр. васп. радаПрво и друго полугодиштеДиректор, пом. директора, педагог, психолог
Програм за заштиту ученика од насиљаУвид у записникеПрво и друго полугодиштеТим, директор, пом. директора, педагог, психолог
Програм ПО, Програм зравствене превенцијеУвид у дневнике рада стручних сарадника, дневнике обр.васп. рада, увид у пед.псих.документацијуПрво и друго полугодиштеДиректор, педагог, психолог
Еколошки програмУвид у дневник обр.васп.радаПрво и друго полугодиштеДиректор, координатор рада еколошке секције
Програм стручног усавршавањаУвид у год.програма, евиденција код секретара школе, записник Педагошког колегијумаПрво и друго полугодиштеДиректор, помоћници дир.,педагог, психолог, секретар, Педагошки колегијум, председници стручних већа
Програм рада Савета родитељаУвид у записникеПрво и друго полугодиштеДиректор, председник Савета родитеља
Сарадња са друштвеном срединомУвид у евиденцију културних и јавних активности школеПрво и друго полугодиштеДиректор, помоћници директора

13.ПЛАН  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

                  Школски маркетинг се јавља као нова област и неминовност савременог друштва па и образовања. У ери јаке информативне делатности у глобалном смислу школа мора да одговара на начин који јој је примерен и у мери која је данас потребна.

                Школски маркетинг планира се у два нивоа: интерни и екстерни.

  13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

АктивностИзвршиоциВреме
Књига обавештењаУченици, запосленитоком године
Огласна табла за ученике и огласна табла за запосленеУченици, наставници, педагог, директортоком године
Тематски паноиУчитељи, наставници,ученицитоком године
Школска такмичењаУченици, наставници,фебруар
Угледни часовиНаставници, педагогтоком године
Изложба ђачких радоваУчитељи, предметни наставници,ученицитоком године

  13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

АктивностИзвршиоциВреме
Извештавање Министарства просвете о резултатима рада школеДиректортоком године
Учешће на такмичењима из свих наставних областиПредметни наставницитоком године
Учешће у културним манифестацијама у Општини Оџаци, и у оквиру ПокрајинеСви наставницитоком године
Комуницирање са јавношћу (”Наше новине” – Оџаци, Радио Оџаци, Блу радио, Канал 25 ТВ Оџаци)Директортоком године
Сарадња са родитељимаДиректор, одељенске старешинетоком године
Интернет страница/ ажурирање сајта школеУчитељ Младен Николићтоком године

14.ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Развојни циљ 1УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
Задатак 1.1.Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и области јачања професионалних компетенција наставника
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Израда Личног плана професионалног развојанаставници стручни сарадници директорЈул 2020. г. (на пет година)израђени Лични планови професионалног развоја
Групно и индивидуално укључивање наставника у семинаренаставници стручна служба диртекторГрупно према плану стручног усавршавања за 2021. 2022. 2023. 2024.– евиденција о стручном усавршавању наставника – сертификати о похађању семинара – план стручног усавршавања
Примена стечених знања у наставиНаставнициПрви пут у полугодишту када је похађан семинар и надаље континуирано-Припрема за час -Протокол о праћењу часа
Преношење стечених знањаНаставници и стручна службаУ полугодишту када је похађан семинар-угледни час – припрема за час и протокол о праћењу часа -предавање – записник са састанка -радионице са ученицима – извештаји, материјали, продукти рада
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установе стручна служба   почетак шк. год. 2015. 2016. 2017. 2018. записник са седнице НВ   Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знања Учитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом) први квартал 2015. 2016. 2017. 2018. записници са састанака стручних већа   Провера остварености образовних стандарда за предмет наставници стручна служба најмање 4 пута  годишње, 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/18 материјали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби) Израда плана припреме за завршни испит наставници крај септембра текуће школске године планови наставника Полугодишњи тестови предметни наставници децембар, мај резултати тестова Организација диференциране припремне наставе наставници српског језика, математике септембар-мај извештај и план припремне наставе Оснивање математичке секције учитељи и наставници математике Септембар 2016. извештај и резултати са такмичења Мотивисање ученика за остваривање вишег нивоа образовних стандарда учитељи, наставници, родитељи, стручна служба током године портфолији ученика, педагошка документација, анкета Вођење личног портфолијаНаставници и стручна службаКонтинуирана допунапортфолио
Праћење ефеката примене иновативних метода наставеПедагог и председници Разредних већа и Стручних већаАвгуст 2020. 2019. 2020. 2021.упитници, тестови знања, -документација о праћењу наставе
Развојни циљ 2УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Задатак 2.1.Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установестручна служба  почетак шк. год. 2020/2021записник са седнице НВ  
Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знањаУчитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом)Септембар,записници са састанака стручних већа  
Провера остварености образовних стандарда за предметнаставници стручна службанајмање 4 пута  годишњематеријали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби)
Израда плана припреме за завршни испитнаставницикрај септембра текуће школске годинепланови наставника
Полугодишњи тестовипредметни наставницидецембар, мајрезултати тестова
Организација диференциране припремне наставенаставници српског језика, математикесептембар-мајизвештај и план припремне наставе
Оснивање математичке секцијеучитељи и наставници математикеСептембар2021.извештај и резултати са такмичења
Мотивисање ученика за остваривање вишег нивоа образовних стандардаучитељи, наставници, родитељи, стручна службатоком годинепортфолији ученика, педагошка документација, анкета
Задатак 2.2.Повећање степена корелације међу наставним предметима
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Постављање оперативних планова на заједнички линкнаставници и учитељиАвгуст 2021.Извештаји о сачињеној корелацији
Рад на усклађивању наставних тема међу предметимасви наставници и учитељиАвгуст 2021.извештај о урађеним корелацијама
Тимска настава – сарадња два наставника на једној наставној јединицинаставницитоком годинеприпрема за наставну јединицу, извештај
Задатак 2.3.Већи обим диференцијације наставних садржаја
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Иницијални тестовисви наставници и учитељипочетак септембраанализа иницијалног теста
Обука наставног кадра – семинари везани за диференцијацијуПросветни саветник, реализатори семинарановембаризвештај са одржаних семинара
Посета часова ради праћењастручна служба, директортоком годинеизвештај о педагошко-инструктивном раду
Задатак 2.4Унапређивање додатне подршке ученицима у настави
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршканаставници стручна службапрви квартал 2021  записници са састанака ИО тима записници са седница ОВ и НВ, иницијални тестови, психолошки тестови
Израда ИОП 1, 2 и 3.ИОП тимовитромесечноИОП-ови
Сарадња са Интерресорном  комисијом, ОИСШ „Вук Караџић“-СомборСтручна служба ИОП тимконтинуираноДокументација за Интерресорну комисију Записници ИОП тимова
Предлог мера након анализе успеханаставни кадар и стручна службана крају првог квартала и полугодиштаИзвештај о ефектима предузетих мера на крају трећег квартала
Транзициони план – сарадња између наставника и учитеља на преласку у 5 разредстручна службаавгуст, септембарТранзициони план, извештаји са састанака одељенског већа
Помоћ деци из осетљивих групаУчитељи, наставници, стручна службаконтинуираноПролазност разреда, извештаји о реализованим активностима
Израда акомпензаторних програма за ученике из осетљивих групастручна службаАвгуст 2021.  Програми
Радионице “Учење учења” за децу, наставнике и родитељеучитељи и стручна службаједном у полугодиштуИзвештаји, евалуације, анкете задовољство родитеља
Обавештавања родитеља о (не)похађању и (не)напредовању у оквиру редовне, допунске и додатне наставеодељењске старешинеконтинуираноИзвештаји одељењских старешина
Развојни циљ 3УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Задатак 3.1.Унапређивање мера превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Праћење реализације и ефеката програма  заштитеТим  за заштиту ученикаТромесечноЗаписници са састанака Тима за заштиту
Укључивање родитеља  у конципирању и реализацији ваннаставних  активности (сарадници или реализатори)одељ. старешине стручна службаавгустевиденција
Редефинисање Плана превентивних активностиТим  за заштиту ученикаСептембар 2021.анкете ученика, родитеља, наставника
Унапређивање квалитета програмаАктив за развој ШПна крају школске годинезаписници са састанака Актива за развој ШП
Смањивање толеранције на насиљеДиректор, стручна службаконтинуираноизвештај о самовредновању
Активност Вршњачког тимапедагог, ученицитоком годинеизвештај, анкете
Развојни циљ 4УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Задатак 4.1.Едукација и подизање свести о одговорности родитеља
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Радионице са родитељимастручна службатоком годинезаписници и евалуације
Упознавање Правилника о понашању у школи и Кућног реда, Протокола о поступању у ситуацијама насиљаодељењске старешинеСептембар 2021.записници са родитељских састанака
Задатак 4.2.Укључивање родитеља у живот школе
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Заједничке активности у оквиру значајних датумаодељењске старешине, родитељи, децатоком годинематеријал, фотографије, извештаји
Израда различитог дидактичког материјалаодељењске старешине, стручна служба, родитељи2021/2022.материјал и извештаји
Укључивање у рад тимовакоординатори тимова, стручна служба, родитељиконтинуираноизвештај рада тима
Анкетирање родитељастручна служба, родитељиДва пута годишњеанализа и извештај

15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

       15.1. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Област самовредновањаТехникеИнструментиAктивностиНосиоци активностиВременска динамика
НАСТАВА И УЧЕЊЕАнкетирањеУпитникИзрада упитникапедагогновембар
Анкетирање наставникапедагогдецембар
Обрада података и израда извештајапедагогдецембар
Посматрање часоваПротокол за праћење часа  Израда протоколадиректор, педагогсептембар
Посете часовимадиректор, педагогтоком године
Израда извештајапедагогјануар, јун
АнкетирањеУпитникИзрада упитникапедагогновембар
Анкетирање родитељапедагогдецембар
Обрада података и израда извештајапедагогдецембар
Анализирање документације (дневника рада, планова рада наставника, портфолија ученика)Чек листаИзрада чек листепедагогсептембар
Увид у педагошку документацијудиректор, педагогјануар август
Израда извештајапедагогјануар август
Област самовредновањаТехникеИнструментиAктивностиНосиоци активностиВременска динамика
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋАПосматрање часова допунске и додатне наставеПротокол за праћење часаИзрада протоколапедагогсептембар
Посете часовимадиректор, педагогтоком године
Израда извештајапедагогјануар јун
АнкетирањеУпитникИзрада упитникапедагогоктобар
Анкетирање ученикаодељењске старешинефебруар
Обрада података и израда извештајаТим за самовредновањеаприл
Анализирање извештајаЧек листаПровера и анализа остварености образовних стандарда за предметпредметни наставницина крају квартала
Анализа пробних завршних тестова  предметни наставници, педагогаприл
Анализа резултата тестирања ученика 4. разредаучитељи, педагогјун, након тестирања
Анализа завршних испитапедагог, предметни наставницијун
Анализа документацијеДокументацијаУпоредна анализа резултата тестирања ученика 4. разреда, пробног завршног испита и завршног испита текуће и претходних школских годинеТим  за самовредновањејун
Област самовредновањаТехникеИнструментиAктивностиНосиоци активностиВременска динамика
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМААнализа реализације активности за развијање социјалних вештинаЧек листа, упитникИзрада чек листе и упитникапедагогаприл
Чек листаЕвидентирање позитивних променаодељенске старешинемај
УпитникАнкетирање ученикаодељенске старешинемај
Обрада података и израда извештајапедагогјун
Анализа предузетих мера подршке ученицимаДневник рада и педагошка документацијаРазговор са ученицима и родитељимапедагог, директорКвартално
План учењаИзрада инд. планова учењапедагогПо потреби
Дневник радаАнализа успеха ученикаОС, педагогквартално