Развојни план школе

За период од 01.08.2020. до 31.08.2024.год.

С А Д Р Ж А Ј

Основе за израду развојног плана3
Лична карта школе 3
Историјат школе3
Анализа стања4
Мисија 8
Визија 8
Резултати самовредновања8
Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада10
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту  16
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка  19
  
  
Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржаје појединих наставних предмета 21
План припреме за завршни испит 23
План укључења школе у развојне пројекте                       24
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 25
Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 26
План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 27
  
План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 29
Мерила за праћење оставривања развојног плана30
Активности на праћењу остваривања развојног плана школе 32

1.Основе за израду развојног плана школе

Закон  основама образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр,  55/2013, 88/2017, 27/2018, 10/2019)

Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС “,бр.55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019)

Приручник за развојно планирање

Стандарди квалитета рада установе

Резултати самовредновања рада школе

2.  Лична карта школе

2.1. Историјат  школе

До  1945.год. Милетић је био насељен Немцима  са пар српских породица.

Када је наша земља ослобођена, Немачкa  војскa je напустилa  Српски Милетић, а заједно са њима је отишло и становништво  које је ту живело. У то време је пусто село насељено нашим људима из пасивних крајева (Кална , Црна Трава ,Леце, Гајтан…).Тада је Српски Милетић  имао око 1200 ученика.

       Од брања камилице опремљена  је  школска радионица целокупним алатом за обраду дрвета и алатом за обраду метала. Примљен је и столар, па су се приређивале продајне изложбе од направљених предмета, а новац је служио за помоћ сиромашним ученицима за одласке на екскурзиjу или летовања,

формирана је такође фото-лабораторија. Од сопствених прихода  озвучене су  неке учионице и купљен је први ТВ апарат у селу.

       1967. године школа је пресељена  у  новосаграђену  зграду, где је организована кабинетска настава. Поједини учитељи су се специјализовали за рад са само једним разредом.  Да се не би носила  наставна-очигледна средства из учионице у учионицу сваки разред је имао своју учионицу опремљену потребним прибором  и наставним  средствима. Настава домаћинства одвијала се тако што је претежно практично-спремана  зимница за школску кухињу користећи плодове из школске баште у којој је сваки разред   био задужен за узгој једне до две врсте поврћа.

Успешно су радиле разне секције: рецитаторска,  драмска, литерарна, фото секција, пољопривредна као и многе друге. Ловачка секција је била укључена у рад ловачког друштва па су учествовали у лову на живе  дивље зечеве које су откупљивали Италијани, а школа је опет добијала профит у виду помоћи за сиромашне ученике.

Од свих секција највише успеха је имала драмска секција просветних радника, јер су их припремали познати   сомборски редитељи и глумци као нпр. Школа је освојила и прво место у оквиру  Сомборског среза. Добијала је и награде ,као и појединачне понуде да пређу у Сомборско позориште.

Подмладак Црвеног крста је такође био врло активан и бринуо је о старима, усамљенима, као и болеснима .

          У периоду од 2000. до 2020.године школа је добијала другачији и лепши изглед. Урађен је кров на школској згради, у дворишту школе преурећен стан домара , а у другом делу  зграде  усељена сеоска библиотека. Након тога урађена је ПВЦ-столарија, поткровље адаптирано и преуређено у канцеларије и комплетно промењен намештај за све учионице и канцеларије, у већини учионица постављен видео бим, телевизор, компјутер, беле табле, паметна табла. У фискултурној сали реновиран је санитарни чвор, направљена летња учионица, сеоска библиотека исељена и тај део реновиран за продужени боравак, у подруму школе један део преуређен у архиву.

       Године су пролазиле времена су се све више мењала , као и наша школа , неке ствари су остале исте (попут секција) , а многе су годинама полако ишчезавале и на крају нестале . Данас школа броји 170 ученика , деценијска миграција становништва ,мањи број деце у породици , тешка материјална ситуација је и код нас донела ,,белу кугу,,. У школи данас обележавамо следеће празнике: ,,Дан школе , Свети Сава -школска слава , обележава се  ,,Дечија недеља,,.Манифестација наше школе   ,,Хајде да се дружимо,,.

          Желимо да идемо у корак с временом и да се поносимо нашом школом , нашим ученицима , а наравно да будемо поносни и ми , нашим радом , као и резултатима нашег рада.

2.2.Анализа стања

Ученици

Бројно стање ученика на крају школске 2019/20. године:

РазредБрој одељењаБрој ученика
1.116
2.115
3.123
4.123
5.126
6.227
7.229
8.232
Укупно11191

Наставни кадар

Кадровска структура разредне наставе је стручно заступљена у потпуности и омогућава реализацију образовно-васпитног рада и потребе школе према нормативима. Кадровска структура предметне наставе је 90 % стручно заступљена. 53% наставника ради у две или три школе. У школи је укупно 25 запослених. 23 запослених има високу стручну спрему или завршене мастер академске студије, 2 запослених има завршену вишу школу.

Просторни услови рада:

Продужени боравак се реализује у једној просторији.

Учионица је подељена на два дела. У једном  делу налазе се наставни материјали и намештај : столице, клупе,табла, разни постери на зидовима који прате наставни план и програм продуженог боравка, тако да су услови за израду домаћих задатака, вежбање и даље учење у потпуности задовољени.

           Други део учионице је скромно опремљен и има: компјутер,играчке, друштвене игре тако да време предвиђено за одмор деца могу користити на најбољи могући начин.Хигијена је на високом нивоу.

Настава информатике изводи се у једној учионици- информатичка учионица- дигитална учионица. Рачунари су умрежени, а настава се изводи по принципу један рачунар-један ученик.

Интернет се користи у овом кабинету.

Школа располаже са једном фискултурном салом. Сала задовољава услове погодне за гимнастику и елементарне игре са и без лопте. Тренутно смо у изналажењу могућности за боље опремање сале јер тежимо да деци омогућимо бољи физички развој и здравствени живот.

           Терен је обележен и предвиђен за тимске спортове.Терен је бетонски и налази се у школском дворишту.

Библиотека ОШ„Коста Стаменковић“ смештена је на првом спрату школске зграде. Библиотека располаже са         уписаних књига у књизи инвентара.

Задовољава потребе како ученика тако и учитељског и наставног кадра који ради у нашој школи, а све у интересу бољег извођења наставе.

Ђачка кухиња се налази у приземљу зграде и веома успешно ради. Велики број ученика користи услуге кухиње, тако да се свакодневно припрема више врста ужина у потребном броју.

Санитарна инспекција редовно контролише исправност рада кухиње, узимајући узорке хране, брисеве радних површина, посуђа и руку куварице.

Разгласна станица

 Опремљена разгласна станица омогућује чујност само у већем делу школског дворишта.

Наставничка канцеларија-зборница

Зборница се налази на горњем спрату.Опремљена је рачунаром, штампачем, интернетом, потребним намештајем, телевизороми апаратом за воду.

             Остале канцеларије :  канцеларије педагога, специјалног педагога, директора , секретара и рачуноводства се такође налазе на горњем спрату тако да су сви једни другима у близини, што доприноси бољој комуникацији и унапређењу рада, а опет у корист деце. Школа има у свом поседу просторију за помоћне раднике, котларницу, просторију архиве, фотокопир апарат се  налази у библиотеци.

У овом тренутку школа располаже са:

 • школским двориштем које у већем делу има равне зелене површине, али и доста бетонских површина. У школском дворишту се налази летња учионица, фонтана, а иза школске зграде кошаркашки терен за извођење наставе физичког васпитања., паркнг за аутомобиле,стазе, тротоари. У дворишту је засађено зимзелено дрвећеи друге саднице ниског раста, као и неке трајније.Двориште има клупе које деци користе за време одмора, а канте за смеће су поред сваке клупе тако да се васпитни рад спроводи и у школском дворишту чувајући своју животну средину.

Опрема

                Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. У великом делу школе простор и опрема су у добром стању. Школа располаже са  недовољним бројем савремених наставних средстава рачунара, према нормативу опремљености школа. Имамо 2 штампача, 2 видео бима и неколико графоскопа.  

               Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних актива , током школске године извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која се буду добијала из различитих извора.

Финансирање

Школа се финансира делом из Буџета Републике Србије (лични дохоци запослених), а материјалне трошкове сноси Локална самоуправа и из сопствених средстава.

Снаге

Традиција и углед школе.

Добра сарадња ученика и наставног особља.

Отвореност за све ученике.

Развијена сарадња са локалном самоуправом.

Добри међуљудски односи у колективу.

Ентузијазам учитеља и наставника.

Креативност запослених.

Отвореност наставника за стручно усавршавање и прихватање савремених метода рада.

Отвореност  наставника за сарадњу са родитељима.

http://www.careerrocketeer.com/wp-content/uploads/Weaknesses.pngСавесно обављање радних обавеза и задатака.

Добри хигијенски услови.

Слабости

Неадекватна  опремљеност појединих кабинета.

Постигнућа на завршном испиту.

Недовољна корелација између наставних предмета.

Недовољна укљученост волонтера у активности школе.

Недовољна примена техника активног учења.

Недовољно развијено хоризонтално стручно усавршавање наставника

 Шансе

Увођење нових метода рада којима би се унапредило функционално знање.

Боља сарадња са другим школама.

Боља сарадња свих заинтересованих страна  у процесу образовања.

Учешће у пројектима.

Побољшање материјалних услова.

Спремност да се успеси стимулишу наградама.

Спремност да се унапреди вредновања рада.

Смањење обима наставних садржаја.

Оптимално коришћење људских ресурса.

3.Мисија Мисија наше школе је да будемо пионири нове и модерне школе која ће нове генерације заинтересовати и мотивисати да усвајају фунционална знања, оспособљавају се за самостално учење и искористе своје потенцијале захваљујући нашој отворености и флексибилности за промене. http://www.nexercise.com/wp-content/uploads/2013/11/Medal-StrengthInNumbers_large1.png
4.Визија У будућности школу видимо као школу која омогућава индивидуални развој свих њених чланова кроз савремену наставу. Желимо наставу прилагођену сваком ученику,  да би ученик стекао трајна и примењива  знања, да би научио да се самообразује и да би постао активан члан савременог друштва.
 

5.Резултати самовредновања

Током протеклих година тим за самовредновање вредновао је све кључне области рада школе. На основу тих анализа и утврђених слабостиу наредном периоду бавићемо се унапређивањем следећих области: Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима .

Настава и учење

 • Мањи број наставника показује ученицима како да себи постављају циљеве у учењу.
 • Мањи број наставника прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика (наставни листићи, задаци по нивоима, штампани материјал…).
 • Недовољан број ученика је у ситуацији да међусобно процењује тачност решења (нису у позицији да самостално анализирају начин решавања задатог).
 • Недовољно ефикасно се проверава да ли су постигнути циљеви часа.
 • Наставници не уче ученике у довољној мери како да процењују свој напредак, тј. како да утврде критеријуме успешности у учењу.

Образовна постигнућа ученика

 • Извештај о резултатима завршног испита на крају протекле четири школске године показује да су ученици наше школе остварили следеће нивое постигнућа:
СРПСКИ ЈЕЗИКОчекивани ниво постигнућа        ®ОСНОВНИ НИВОСРЕДЊИ НИВОНАПРЕДНИ НИВО
80%50%20%
Остварени ниво постигнућа       ®2016/201773%39%18%
2017/201894%72%22%
2018/201955%9%5%
2019/202097%50%13%
МАТЕМАТИКАОчекивани ниво постигнућа        ®ОСНОВНИ НИВОСРЕДЊИ НИВОНАПРЕДНИ НИВО
80%50%20%
Остварени ниво постигнућа       ®2016/201764%21%3%
2017/201878%22%6%
2018/201941%5%5%
2019/202097%59%28%

            У табелама је приказан проценат ученика који решавају задатке са основног, средњег и напредног нивоа. Само у поцледњој години  задовољен је очекивани ниво постугнућа.

 • Резултати на завршном испиту школске 2016/17. године показују да није остварен основни ниво образовних стандарда.
 • Резултати на завршном испиту школске 2017/18 године показују да је остварен основни, средњи и напредни ниво образовних стандарда из наставног предмета српски језик, али не и из математике.
 • Резултати на завршном испиту школске 2018/19.године показују да није остварен основни , средњи  и напредни ниво образовних стандарда.
 • Резултати ученика на завршном испиту школске 2019/20. године показују да је школа остварила резултате на нивоу просека Републике из наставног предмета српски језик и из математике.

Подршка ученицима

 • Неопходно је посветити већу пажњу програмима/активностима за развијање социјалних вештина
 • У школи се не остварују компензаторни програми за подршку учењу за ученике из осетљивих група.
  6.Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада  

Утврђивање приоритета засновано је и на чињеници да је основна делатност школе образовање и васпитање ученика. Приоритетне области развоја школе у наредне  четири године су:

Настава и учење

Образовна постигнућа ученика

ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА

Осим ових области издвајају се и елементи из других  области. Препоруке за даљи рад изведене из уочених слабости у процесу самовредновања рада школе чине основ за следеће активности:

 1. Планирање развоја школе – постављање циљева развоја и одређивање активности којима ће се циљеви постићи,
 2. Огранизовање  – одређивање носиоца активности ради постизања циљева,
 3. Вођење развојног процеса – усмеравање носиоца активности и њихово мотивисање,
 4. Мерење резултата – на основу постављених стандарда или очекиваних исхода (промена).
Развојни циљ 1УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
Задатак 1.1.Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и области јачања професионалних компетенција наставника
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Израда Личног плана професионалног развојанаставници стручни сарадници директорсептембар 2020. г (на пет година)израђени Лични планови професионалног развоја
Групно и индивидуално укључивање наставника у семинаренаставници стручна служба диртекторГрупно према плану стручног усавршавања за 2021. 2022. 2023. 2024.– евиденција о стручном усавршавању наставника – сертификати о похађању семинара – план стручног усавршавања
Примена стечених знања у наставиНаставнициПрви пут у полугодишту када је похађан семинар и надаље континуирано-Припрема за час -Протокол о праћењу часа
Преношење стечених знањаНаставници и стручна службаУ полугодишту када је похађан семинар-угледни час – припрема за час и протокол о праћењу часа -предавање – записник са састанка -радионице са ученицима – извештаји, материјали, продукти рада
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установе стручна служба   почетак шк. год. 2015. 2016. 2017. 2018. записник са седнице НВ   Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знања Учитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом) први квартал 2015. 2016. 2017. 2018. записници са састанака стручних већа   Провера остварености образовних стандарда за предмет   наставници стручна служба   најмање 4 пута  годишње, 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/18 материјали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби) Израда плана припреме за завршни испит наставници крај септембра текуће школске године планови наставника Полугодишњи тестови предметни наставници децембар, мај резултати тестова Организација диференциране припремне наставе наставници српског језика, математике септембар-мај извештај и план припремне наставе Наставници и стручна службаКонтинуирана допунапортфолио
Праћење ефеката примене иновативних метода наставеПедагог и председници Разредних већа и Стручних већаАвгуст 2021. 2022. 2023. 2024.упитници, тестови знања, -документација о праћењу наставе
Развојни циљ 2УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Задатак 2.1.Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установестручна служба  почетак шк. год. 2020. 2021. 2022. 2023.записник са седнице НВ  
Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знањаУчитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом)први квартал 2020. 2021. 2022. 2023.записници са састанака стручних већа  
Провера остварености образовних стандарда за предмет  наставници стручна служба  најмање 4 пута  годишње, 2021. 2022. 2023. 2024.материјали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби)
Израда плана припреме за завршни испитнаставницикрај септембра текуће школске годинепланови наставника
Полугодишњи тестовипредметни наставницидецембар, мајрезултати тестова
Организација диференциране припремне наставенаставници српског језика, математикесептембар-мајизвештај и план припремне наставе
Задатак 2.2.Повећање степена корелације међу наставним предметима
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Постављање оперативних планова на заједнички линкнаставници и учитељиАвгуст 2020. 2021. 2022. 2023.Извештаји о сачињеној корелацији
Рад на усклађивању наставних тема међу предметимасви наставници и учитељиАвгуст 2020. 2021. 2022. 2023.извештај о урађеним корелацијама
Тимска настава – сарадња два наставника на једној наставној јединицинаставницитоком године припрема за наставну јединицу, извештај
Задатак 2.3.Већи обим диференцијације наставних садржаја
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Иницијални тестовисви наставници и учитељипочетак септембраанализа иницијалног теста
Обука наставног кадра – семинари везани за диференцијацијуПросветни саветник, реализатори семинарановембаризвештај са одржаних семинара
Посета часова ради праћењастручна служба, директортоком годинеизвештај о педагошко-инструктивном раду
Задатак 2.4Унапређивање додатне подршке ученицима у настави
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршканаставници стручна службапрви квартал 2020. 2021. 2022. 2023..  записници са састанака ИО тима записници са седница ОВ и НВ, иницијални тестови, психолошки тестови
Израда ИОП 1, 2 и 3.ИОП тимовитромесечноИОП-ови
Сарадња са Интерресорном  комисијом, ОИСШ „Вук Караџић“-СомборСтручна служба ИОП тимконтинуираноДокументација за Интерресорну комисију Записници ИОП тимова
Предлог мера након анализе успеханаставни кадар и стручна службана крају првог квартала и полугодиштаИзвештај о ефектима предузетих мера на крају трећег квартала
Транзициони план – сарадња између наставника и учитеља на преласку у 5 разредстручна службаавгуст, септембарТранзициони план, извештаји са састанака одељенског већа
Помоћ деци из осетљивих групаУчитељи, наставници, стручна службаконтинуираноПролазност разреда, извештаји о реализованим активностима
Израдакомпензаторних програма за ученике из осетљивих групастручна службаАвгуст 2020/ 21  Програми
Радионице “Учење учења” за децу, наставнике и родитељеучитељи и стручна службаједном у полугодиштуИзвештаји, евалуације, анкете задовољство родитеља
Обавештавања родитеља о (не)похађању и (не)напредовању у оквиру редовне, допунске и додатне наставеодељењске старешинеконтинуираноИзвештаји одељењских старешина
Развојни циљ 3УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Задатак 3.1.Унапређивање мера превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Праћење реализације и ефеката програма  заштитеТим  за заштиту ученикаТромесечноЗаписници са састанака Тима за заштиту
Укључивање родитеља  у конципирању и реализацији ваннаставних  активности (сарадници или реализатори)одељ. старешине стручна службаавгустевиденција
Редефинисање Плана превентивних активностиТим  за заштиту ученикасептембар 2020. 2021. 2022. 2023..анкете ученика, родитеља, наставника  
Унапређивање квалитета програмаАктив за развој ШПна крају школске годинезаписници са састанака Актива за развој ШП
Смањивање толеранције на насиљеДиректор, стручна службаконтинуираноизвештај о самовредновању
Активност Вршњачког тимапедагог, ученицитоком годинеизвештај, анкете
Развојни циљ 4УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Задатак 4.1.Едукација и подизање свести о одговорности родитеља
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Радионице са родитељимастручна службатоком годинезаписници и евалуације
Упознавање Правилника о понашању у школи и Кућног реда, Протокола о поступању у ситуацијама насиљаодељењске старешинесептембар  2020. 2021. 2022. 2023..записници са родитељских састанака
Задатак 4.2.Укључивање родитеља у живот школе
АКТИВНОСТИНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМЕНСКИ ПЛАННАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Заједничке активности у оквиру значајних датумаодељењске старешине, родитељи, децатоком годинематеријал, фотографије, извештаји
Израда различитог дидактичког материјалаодељењске старешине, стручна служба, родитељи2020. 2021. 2022. 2023..материјал и извештаји
Укључивање у рад тимовакоординатори тимова, стручна служба, родитељиконтинуираноизвештај рада тима
Анкетирање родитељастручна служба, родитељиДва пута годишњеанализа и извештај

7. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту

7.1. Област: математика

Циљеви:

 • Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа
 • унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
 • усвајање трајних и применљивих знања

Задаци:

 • Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
 • Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика
 • Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
Време реализације Активност   Реализатор
АвгустАнализа постигнућа ученика на завршном тестуНаставници математике
АвгустИзрада годишњег плана редовне наставе математике на основу анализе успеха ученика на завршном испитуНаставници математике
АвгустИзрада годишњег плана допунске и додатне наставе математике на основу анализе успеха ученика на завршном испитуНаставници математике
СептембарРеализација иницијалног теста и анализа постигнућа ученика на иницијалном тесту у односу на завршни испитНаставници математике
СептембарИзрада плана припремне наставе за ученике 8. разредаНаставници математике
Током годинеПланирање и реализација оперативних планова наставе математике и припрема за час уз повећање обима обраде и увежбавања садржаја на којима су ученици показали низак ниво постигнућа на завршном испиту – иницијалном тестуНаставници математике
СептембарИзрада плана припремне наставе за ученике који раде по ИОП-уСтручно веће за природне науке, инклузивни тим
Током годинеРеализација и анализа пробних завршних испита у организацији Министарства просветеСтручно веће за природне науке
Током годинеРеализација и анализа тестова по темама за ученике 8. Разреда у оквиру припремне наставе и појачавање рада на областима у којима су ученици показали низак ниво постигнућаСтручно веће за природне науке
ЈунУпоредна анализа резултата ученика на пробним завршним испитима и самом завршном испитуСтручно веће за природне науке
АвгустАнализа усклађености закључних оцена из математике и постигнутих резултата ученика на завршном испитуНаставници математике
АвгустЕвалуација постигнутих циљеваСтручно веће за природне науке

7.2. Област: српски језик

Циљеви:

 • Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа
 • унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
 • усвајање трајних и применљивих знања

Задаци:

 • Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
 • Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика
 • Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
Време реализације Активност   Реализатор
АвгустАнализа постигнућа ученика на завршном тестуНаставници српског језика
АвгустИзрада годишњег плана редовне наставе српског језика на основу анализе успеха ученика на завршном испитуНаставници српског језика
АвгустИзрада годишњег плана допунске и додатне наставе српског језика на основу анализе успеха ученика на завршном испитуНаставници српског језика
СептембарРеализација иницијалног теста и анализа постигнућа ученика на иницијалном тесту у односу на завршни испитНаставници српског језика
СептембарИзрада плана припремне наставе за ученике 8. разредаНаставници српског језика
Током годинеПланирање и реализација оперативних планова наставе српског језика и припрема за час уз повећање обима обраде и увежбавања садржаја на којима су ученици показали низак ниво постигнућа на завршном испиту – иницијалном тестуНаставници српског језика
СептембарИзрада плана припремне наставе за ученике који раде по ИОП-уСтручно веће за друштвене науке, инклузивни тим
Током годинеРеализација и анализа пробних завршних испита у организацији Министарства просветеСтручно веће за друштвене науке
Током годинеРеализација и анализа тестова по темама за ученике 8. Разреда у оквиру припремне наставе и појачавање рада на областима у којима су ученици показали низак ниво постигнућаСтручно веће за друштвене науке
ЈунУпоредна анализа резултата ученика на пробним завршним испитима и самом завршном испитуСтручно веће за друштвене науке
АвгустАнализа усклађености закључних оцена из српског језика и постигнутих резултата ученика на завршном испитуНаставници српског језика
АвгустЕвалуација постигнутих циљеваСтручно веће за друштвене науке

8. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка

Време реализацијеАктивностРеализатор
Септембар Израда плана и програма рада школског Тима за ИО, за текућу школску годинуЧланови Тим за ИО
Септембар- октобар- новембарИдентификација ученика из осетљивих група и даровитих ученикаОС, педагог
На крају I тромесечјаФормирање мини тимова за ученике којима је потребна додатна подршкаЧланови Тима за ИО, родитељи
На крају I тромесечјаИзрада плана рада за ученике из осетљивих група и за даровите ученикеПедагошки колегијум, Тим за ИО
У току годинеУкључивање ученика којима је потребна додатна подршка у ваннаставне активности, тимове, школске акције и пројектеКолектив
У току годинеСарадња са Итерресорном комисијом, другим школама, установама, удружењима и појединцима у циљу унапређења квалитета пружања додатне подршке ученицимаЧланови Тима за ИО
У току годинеИницирање побољшања приступа школи и у школској згради за ученике и родитеље са физичким тешкоћамаДиректор, локална заједница
Квартално / полугодишњеПраћење, евалуација, ревидирање ИОП-аЧланови Тима за ИО, Педагошки колегијум

9Мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржаје појединих наставних предмета

Тим за културне активности прати, усмерава и координира културне делатности у школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака школе. Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају културне, моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу.

Циљ:

 • успостављање и организација сарадње са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој ученика,
 • предлагање и унапређивање програма културних и друштвених активности и начина повезивања школе и друштвене средине,
 • омогућити утицај друштвене средине (учешће културних и других институција- позоришта, библиотеке, галерије и др.) на остваривање програма образовно-васпитног рада;
 • континуирани допринос развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно упознавање културних манифестација;

Задаци:

 • обезбедити учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу средине;
 • развити позитиван однос према културним вредностима и развити основне појмове о културном окружењу;
 • подстицати радозналост ученика, развити љубав према културним остварењима, подстицати, неговати и вредновати самостално креирање културних догађаја;
Време реализацијеАктивностРеализатор
СептембарИзрада Програма културних активностиТим за културне активности
Током годинеТематске изложбе ученичких радова у холу школеНаставник ликовне културе
ОктобарАктивности у обележевању Дечје недељеСекције на нивоу школе, ОС
Обележавање месеца књигеНаставници српског ј.  
Приредба поводом дана школеТим за КА
НовембарМеђународни дан толеранције (16.11)Тим за КА
Учешће на ликовним конкурсимаНаставник ликовне културе учитељи
  
ДецембарДан људских права (10.12)Тим за КА
Базар ученичких радоваНаставници
ЈануарПрослава школске славе Светог СавеТим за КА
Изложба ликовних радова на тему Свети СаваНаставник ликовне кул., ОС
МартПриредбе поводом Дана женаОС
Светски дан поезије (21.03)Наставници српског језика, библиотекар
Први дан пролећа (21.03.)Учитељи
Обележавање светског дана вода (22.03)Наставник биологије и геогафије, учитељи
Општинско Такмичење рецитатораРецитаторска секција, учитељи
АприлФестивал наукеСве  секција, библиотекар
Обележавање дана планете Земље (22.04.)Наставник биологије и географије
Светски дан књиге (23.04.)Наставници српског језика,библиотекар
ЈунПрослава матурске вечери за ученике 8. разредаУченички парламент
Током годинеОдласци у позориште, биоскоп,…ОС

10. План припреме за завршни испит

  Циљ припремне  наставе је да пружи помоћ ученицима  у савладавњу програма за полагање завршног испита на крају осмог разреда.

      Школа ће организовати  припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно по предмету. Тим  за завршни испит у сарадњи са одељењским старешинама осмака ће направити распоред припремне наставе за ученике што ће бити истакнуто на огласној табли Школе.

План се односи на све предмета који се полажу на завршном испиту, с обзиром на карактер самог испита, док специфичне стратегије припреме креирају  и по потреби мењају, предметни наставници матерњег језика , математике , као и групе предмета (историја, географија, биологија, физика и хемија) у сопственим плановима.

АктивностиОчекивани исходиНосиоциВреме реализацијеДоказ
Иницијално тестирањеПроцена предходних постигнућаПред.наставнициСептембарТестови
Анализа резултатаПредузимање мера након анализеПред. Наставник Одељ. старешинаСептембарИзвештај
Упознавање ученика и родитеља са анализом резултатаУченици имају сазнање о нивоу знањаПред.наставници Одељ.старешинаСептембарИзвештај, анализа
Прилагођавање дневне припреме наставника ученикуИндивидуализација наставеПред.наставникДневноПисана припрема
Израда распореда припреме наставе за ЗИ-рапоред за друго пол.и након завршетка школске године Предм.наставницисептембар  Евиденција у ГПШ  
Припремна настава за ЗИВиша постигнућа Развијање самопоуздањаПредметни наставнициОд  јануараЕвиденција у Дневнику осталих облика
Информисати родитеље ученика  VIII-их разреда о полагању ЗИУвид у процедуру ЗИ  Одељенске старешине и педагогДруго полугодиште  Увид у записнике са родитељских састанака
Обезбедити збирке тестова ДиректорПрема плану МПС 
Пробни ЗИ (Симулација ЗИ) и Анализа резултатаУвид у ниво знања Развијање самопоуздањаПредметни наставнициПрема плану МПСевиденција
Предлог мера за побољшањеПовећан број бодова на ЗИПовећан број бодова на ЗИ  Мај – јунЕвиденција у записницима
Формирати базу података за ученике  База податакаОдељенске старешине, ПП службаПрема плану МПСевиденција

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА за ученике који раде по ИОП-у

АктивностиОчекивани исходиНосиоциВреме реализацијеДоказ
Формирање Тима за полагање завршног испитаУнапређење постигнућа ученикаПредметни наставнициСептембарПлан активности
Иницијално тестирањеПроцена предходних постигнућаПредметни наставнициСептембарТестови
Анализа резултатаПредузимање мера након анализеПредметни наставник. Одељењски старешинаСептембарИзвештај
Упознавање ученика и родитеља са анализом резултатаУченици имају сазнање о нивоу знањаПредметни наставници Одељ.старешинаСептембарИзвештај, анализа
Одређивање стандарда за израду завршног испитаИОППредметни наставникСептембарНаставни планови
Прилагођавање дневне припреме наставника ученикуИОП,  добра организацију часаПредметни наставникДневноИОП, Писана припрема
Израда распореда припреме наставе за ЗИРаспоред припрема,  Предметни наставницисептембар  Евиденција у ГПШ  
Припремна настава за ЗИВиша постигнућа Развијање самопоуздањаПредметни наставнициОд  јануараЕвиденција у Дневнику осталих облика
Информисати родитеље ученика  VIII-их разреда о полагању ЗИУвид у процедуру ЗИ  Одељенске старешине и педагогДруго полугодиште  Увид у записнике са родитељских састанака
Састављење тестова за полагање ЗИ на  основу плани на почетку годинеТест усаглашен са планираним циљевимаПредметни наставници-ТимДруго полугодиште према     плану МПС  Тестови
Одређивање пратиоца у циљу пружања подршке и подстицаја за   радПружена додатна подршкаСтручно лицеДруго полугодиште Према плану МПСЗаписник са завршног испита
Израда пробног  ЗИ (Симулација ЗИ) и Анализа резултата  Увид у ниво знања, Развијање самопоуздањаПредметни наставнициПрема плану МПСЕвиденција
Предлог мера за побољшањеПовећан број бодова на ЗИПредметни наставници-ТимМај – јунЕвиденција у записницима
Израда тестова за завршни испитТест усаглашен са планираним циљевимаТим за полагање ЗИПрема плану МПСТест
Преглед тестова,бодовање и формирање базе података за ученикаБаза податакаТим за полагање ЗИПрема плану МПСЕвиденција

13. План укључивања школе у  развојне пројекте

Наша школа пратиће рад  институција у циљу укључивања у разне пројекте којим би се унапредио процес образовања и васпитања у оквиру школе.

Национални пројекти обухватају националне приоритете у различитим подручјима развоја узимајући у обзир националну политику у области образовања. Наш циљ је да се, применом конкретних активности у нашој школи, прилагодимо националним потребама и захтевима друштва. Школа ће се укључити у националне пројекте кроз нове образовне програме, едукацију наставника, и имплементацију других потрврђених националних пројеката.

Квалитет наставног процеса биће у складу са законским и стратешким решењима која битно утичу на рад школе, новим образовним програмима, величином и поделом буџета за образовање,  националним, економским, социјалним, технолошким и пословним трендовима.

Посебну пажњу усмерићемо на  увођење различитих модела програма и активности у једносменској организацији рада, а са циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика. 

Потреба за овим видом знања, умења и навика проистеклих из различитих области које су заступљене у школи јавила се због тога што је потребно учинити школу практичнијом, смисленијом и применљивијом за решавање проблема који се јављају у свакодневном животу. Наиме, за решавање школских и ваншколских задатака и проблема неопходна је примена наученог из разних области.

Модели програма и активности, разврстане према интересовањима ученика, биће реализовани почев од шк.2020/2021.

Процес укључивања школе у пројекте биће праћен кроз извештаје о раду школе. Сви пројекти који ће бити примењивани у нашој школи биће објављивани на сајту школе.

11.План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора

             У школи функционише Тим за стручно усавршавање, који прати и анализира професионални развој наставника, стручног сарадника и директора школе. Тим је  урадио анализу у складу са Стандардима компетенција за професију наставника, а на основу самопроцене сопствених јаких страна и слабости наставника у вези са професионалним компетенцијама.

         На основу анализе, потребно је у наредном периоду унапредити области компетенција :

К1К2К3К4
код   наставника –код   наставника 3код  наставника 3код    наставника 2

План стручног усавршавања за наредни период :

СадржајОбласт усавршавањаНачин реализацијеНивоВреме реализацијеРеализатор
Дигитални алати и занати-разредна наставаП1, К2Онлајн, непосредноосновни2020./ 2021.Жолт Коња
Дигитални алати и занати-предметна наставаП1, К2Онлајн, непосредноосновни2020./ 2021.Жолт Коња
Напредне технологије у наставиП1, К2Онлајн, непосредноосновни2020./ 2021.Жолт Коња, Горан Станојевић
Подршка ученицима у онлајн учењуП1, К2Онлајн, непосредноосновни2021./ 2022.Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић
Безбедност деце на итернету у сарадњи са родитељимаП4, К3непосредноосновни2021./ 2022.Педагошко друштво Србије
( Не )видљиво васпитање-углед,атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученикаП4, К3непосредноосновни2022./ 2023.Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Васпитни проблеми ученика и како их превазићиП4, К3непосредноосновни2022./ 2023.Друштво учитеља Београда
Комуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процесаП4, К4непосредноосновни2023./ 2024.Друштво учитеља Новог Сада
Вештина владања собом-асертивна комуникацијаП4, К4непосредноосновни2023./ 2024.Друштво психолога Србије; Центар за примењену психологију

План реализације  угледних часова (на нивоу школске године):

 Стручно веће    Стручно веће  Стручно веће  Стручно веће  
  Број планираних огледних /угледних часоваБрој наст.Број часоваБрој наст.Број часоваБрој наст.Број часоваБрој наст.Број часова
        

12.Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика

Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) промењене су околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене имају утицај и на образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је развој способности проналажења, анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија. Потребе наставника приликом реализације наставних садржаја су се промениле.

            Уместо фронталног облика рада потребан је постепени прелаз на сарадничко учење које подржава активну улогу ученика. Појавила се потреба за наставним средством које ће омогућити приказ различитих мултимедијалних садржаја истовремено обезбеђујући динамичност, флексибилност и интерактивност у настави. Један од начина да се у наставу уведе интерактивност, да се додатно мотивишу ученици и да се ангажују сва чула приликом стицања нових знања јесте употреба интерактивне табле.

            У оквиру развојног плана за период од наредне четири године, циљ нам је да уведемо коришћење интерактивне табле у наставу. Тим поводом неопходна је и обука наставника за рад на интерактивној табли. Три наставника су прошла обуку, и њихов задатак ће бити да своја знања пренесу на преостали део колектива.

Време реализацијеАктивностРеализатори
Октобар 2020.Израда програма и његово повезивање са развојним планом школе, самовредновањем рада школе и усклађивање циљева 
Октобар 2020.Представљање програма на Наставничком већу, упознавање наставног особља са препорученим семинарима за примену ИТ у наставиАктив за разв. пл.,  
Октобар 2020.Обука учитеља и  наставника за коришћење ИТ у настави (Smart Board)Учитељи
Новембар Децембар 2020.Анализа наставног плана и откривање могућности коришћења ИТ за конкретне наставне јединицеПредметни наставници
Јануар – јун 2021.Коришћење ИТ у настави (огледни часови)Предметни наставници
До краја 2021.Израда електронске свеске лепих предавања као примера добре праксе у коришћењу ИКТ у наставиПредметни наставници
Наредне школске годинеДиректна, учестала употреба ИТ у настави!Предметни наставници

13. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадникa

Наставник, васпитач или стручни сарадник у току професионалног развоја може да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. Задатак установе је да континуирано прати професионални  развој и обезбеди све услове даљег напредовања.

АктивностиОчекивани исходиНосиоциВреме реализацијеДоказ
Комплетирање портфолиа наставникаПотпуна слика о досадашњем професионалном развојуСваки наставник и стручни сарадникТоком школске годинеПортфолио
Сређивање базе података о стручном усавршавањуПрофесионална спремност људских ресурсаТим за СУПрво полугодиштеБаза података
Утврђивање имена наставника и стручног сарадника који  имају услов за стицање звањаПодршка професионалном развоју и мотивација за радТим за СУДруго полугиште 2017.године 2019. године 2021.годинеФормиран списак кандидата
Упознавање  НВЈавна подршка чланова НВ за напредовање кандидатаДиректорНакон утврђивања испуњености условаПисмено образложење, записник
Прикупљање документацијеОбезбеђивање доказа за предлог, мотивисање других за напредовањеТим за СУ, наставникНакон испуњавања условаДокази о професионалном развоју
Покретање и спровођење  процедуреПозитивно мишљење Завода о предлогу за избор у звањеДиректорНакон прикупљене документацијеПослата документација
Јавно обавештавање кандидата и јавности о стицању звањаПозитивни примери праксе – промоција школеДиректорНакон одобрењаМишљење Завода о избору и звању

14.План сарадње и умрежавање са другим школама и установама

Време реализацијеИнституција са којом се сарађујеСадржај сарадњеРеализатори
По утврђеној динамициАмбулантаСистематски прегледи ученикаЗдравствени радници
По утврђеној динамициВакцинација ученикаЗдравствени радници
По утврђеној динамициДом здравља ОџациСтручна предавања на одређене темеСтручњаци из области медицине
МајЛекарски прегледи организовани према листи жеља ученикаЗдравствени радници
По потребиМУППримена протокола о безбедности ученикаПрипадници МУП-а
Полазак на екскурзијеПрипрема за извођење екскурзијеПрипадници МУП-а
По потребиЦентар за социјални рад ОџациПружање помоћи деци из социјално угрожених породицаДиректор, педагог, социјални радник
По потребипомоћ породицама са поремећеним породичнимодносимаДиректор, педагог, соц.  радник
Након идентификације ученикаИнтерресорна комисијаПружања помоћи деци и родитељима са посебним потребамаДиректор, тим за ИО  
Током годинеКУДФолклорУметнички руководиоци
Током годинеМесна заједницаАкција уређења селаУченици ОС
Током годинеАкције хуманитарне помоћиУченици запослени
По календару садње и бербеПољопривредна задругаАкције сађења и бербе воћаЗаинтересовани Ученици
По потребиДонација за опремање школеДиректор задруге
По утврђеној динамициОШ “Коста Стаменковић” С. МилетићУчешће у манифестацији “Дани С. Милетића”Тим за КА
Јануар – мајГимназија “Јован Јовановић Змај”, ОџациПрофесионална оријентацијаТим за ПО
Јануар – мајТехничка школа, ОџациПрофесионална оријентацијаТим за ПО
Јануар – мајГимназија “Петро Кузмјак”, Руски КрстурПрофесионална оријентацијаТим за ПО

15.Мерила за праћење оставривања развојног плана

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1:

УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

Развојни циљ 1: УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА сматраће се успешно оствареним уколико буду присутни докази о континуираном унапређивању стручних компетенција наставника за наставну област, предмет и методику наставе, за поучавање и учење, за подршку развоју личности ученика и за комуникацију и сарадњу. Неопходно је утврдити да наставници:

 • планирају стручно усавршавање
 • на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада и потреба школе
 • на основу анализе квалитета односа у одељењу, мотивације ученика за учење и карактеристика личности ученика
 • на основу анализе успешности сарадње са свим партнерима;
 • континуирано се стручно усавршавају у области научне дисциплине којој предмет припада, методике наставе и образовне технологије;
 • унапређују квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у којима су се усавршавали;
 • континуирано унапређују сопствену педагошку праксу на основу анализе ученичких постигнућа;
 • унапређују свој рад, користећи знања усавршавањем у области когнитивне, педагошке психологије и савремене дидактике и методика;
 • проширују своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и мотивације;
 • активно раде на побољшању свог односа са ученицима;
 • развијају педагошке вештине за руковођење одељењем;
 • усавршавају се у области сарадње и комуникацијских вештина;
 • обучавају се за тимски рад;
 • активно раде на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно-васпитном раду.

Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у израђени Лични план професионалног развоја, евиденцију о стручном усавршавању наставника, сертификате о похађању акредитованих семинара, писане припреме за наставни час, протоколе о посматрању наставног часа, портфолио наставника, анкетирањем наставника.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2:

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Развојни циљ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА сматраће се успешно оствареним уколико се

 • програми наставних предмета међусобно садржајно и временски  усклађују у оквиру сваког разреда;
 • провером остварености образовних стандарда за појединачне наставне предмете покаже да основни ниво остварује  80% ученика , средњи ниво 50% ученика и напредни ниво 20% ученика;
 • мотивишу ученици за остваривање вишег нивоа образовних стандарда;
 • организује тимска настава;
 • организује диференцирана припремна настава за завршни испит;
 • континуирано идентификују ученици којима је потребна додатна подршка у образовању и израђују ИОП-и 1, 2 и 3;
 • израђују транзициони планови и компензаторни програми;

Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у извештаје о сачињеној корелацији, материјале за проверу остварености задатака и стандарда са статистичким приказима након сваке провере, портфолије ученика, педагошку документацију, припреме за тимску наставу, извештај и план припремне наставе, ИОП-е, решења интерресорне комисије, транзициони план, компензаторни програм

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3:

УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Развојни циљ 3: УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКАсматраће се успешно оствареним уколико се

 • континуирано унапређује квалитет ипрати реализација и ефекти Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • континуирано спроводи план превентивних активности и интервентних активности према указаној потреби;
 • континуирано ради на смањивању толеранције на насиље;
 • укључују родитељи у конципирање и реализацију ваннаставних активности.

Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у записнике са састанака Тима за заштиту, записнике са састанака Актива за развој школског програма, евиденцију сарадње са родитељима, анкете ученика, родитеља и наставника, извештај о самовредновању.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ ЗА РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4:

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Развојни циљ 4: УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМАсматраће се успешно оствареним уколико се

 • контуирано ради на едукацији и подизању свести о одговорности родитеља;
 • укључују родитељи у живот  школе

Присуство наведених параметара може се утврдити увидом у записнике са родитељских састанака, евалуације рада са родитељима, анализе, извештаје, материјале, фотографије…

16.АКТИВНОСТИНА ПРАЋЕЊУ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ:

Праћење остваривања Развојног плана школе вршиће се плански, систематски и континуирано, а одвијаће се кроз:

–           састанке Стучног актива за развојно планирање

–           седнице Наставничког већа

–           праћење постигнућа ученика

–           примену тестова, упитника…

–           праћење реализације планова и програма

–           сарадњу са родитељима

–           сарадњу са локалном заједницом

–           самоевалуацију сваког члана школског тима

–           евалуацију реализације Акционог плана за текућу школску годину

У Српском Милетићу,15.08.2020.године                                       Председник                  

                                                                                                        школског одбора

                                                                                            ___________________________