Годишњи план рада школе

ОСНОВНА ШКОЛА “ КОСТА  СТАМЕНКОВИЋ“

СРПСКИ  МИЛЕТИЋ

Светог Саве 25

25244 Српски Милетић

тел 025/ 764188

тел/факс 025/ 764-608

e-mail: ossrpskimiletic@gmail.com

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Септембар, 2018.                                                         Директор школе

Милић Руселена                

С А Д Р Ж А Ј

2.УВОД ………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 4
   2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ……………………………………… 4
3. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА …………………………..………………. 5
   3.1. МАТИЧНА ШКОЛА ……………………………………………………………………………………………………………… 5
   3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ …………………………………………………………………………………………………….. 6
      3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима ………………………………………………………………………. 6
   3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА РАДА ……………………………… 7
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ………………………………………………………………..…………………….…………. 7
   4.1. НАСТАВНИ КАДАР (стручно заступљена настава)………………………………………………………………… 7
   4.2. НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)…………………………………………………………….. 9
   4.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР ………………………………………………………………………………………………………. 9
5. ОРГАНИЗАЦИЈА    ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ   РАДА ШКОЛЕ ….………………..…………………… 9
   5.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА …………………………………………………………………………….. 9
      5.1.1. Матична школа  ………………………………………………………………………………………………………………… 9
      5.1.2. Продужени боравак …………………………………………………………………………………………………………… 10
      5.1.3. Кретање броја ученика………………………………………………………………………………………………………. 10
   5.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ …………………………………………………………………………………………………………. 10
          ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ………………………………………………………………………………………….. 11
   5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  ……………………………………. 12
   5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И           СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ……………………………………………………… 16
   5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ………………………………………. 13
   5.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ …………………………. 15
6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ………….. 15
   6.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ………………………………………………………………………………………. 15
      6.1.1.План рада Наставничког већа……………………………………………………………………………………………… 15
      6.1.2.План рада Одељењских већа ………………………………………………………………………………………………. 17
      6.1.3.План рада стручних већа…………………………………………………………………………………………………….. 18
               План рада стручног већа за разредну наставу 18
               План рада стручног већа продуженог боравка 19
               План рада стручног већа наставника друштвених наука 20
               План рада стручног већа наставника природних  наука 21
               План рада стручног већа наставника уметности и вештина 22
     6.1.4.План рада стручних актива и тимова……………………………………………………………………………………. 23
        6.1.4.а. Актив за развој школског програма ………………………………………………………………………………. 23
        6.1.4.б. Актива за развојно планирање ……………………………………………………………………………………… 23
        6.1.4.ц. Тим за самовредновање ……………………………………………………………………………………………….. 24
        6.1.4.д. Тим за инклузивно образовање …………………………………………………………………………………….. 25
        6.1.4.е. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања …………………………………. 26
        6.1.4.ф. Тим за професионалну оријентацију …………………………………………………………………………….. 27
     6.1.5.Педагошки колегијум…………………………………………………………………………………………….. 29
     6.1.6.План рада стручних сарадника……………………………………………………………………. 31
          6.1.6.1. План рада педагога 35
          6.1.6.2. План рада библиотекара 41
 6.2. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА …………………………………………………………………………. 43
    6.2.1.План рада директора школе …………………………………………………………………………………………………. 43
    6.2.2. План рада секретара школе …………………………………………………………………………………………………. 47
6.3. ПЛАН РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА ………………………………………………………………………………………… 49
    6.3.1.План рада Школског одбора…………………………………………………………………………………………………. 49
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА …………………………………………. 50
8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ………………………………………………………………………. 51
  8.1.ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ………… 51
     8.1.1.План рада одељењских старешина  у првом циклусу……………………………………… 51
     8.1.2.  План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у првом циклусу……. 52
  8.2. ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ………. 52
     8.2.1. План рада одељењских старешина  у другом циклусу……………………………………………………… 52
     8.2.2. План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у другом циклусу …..       53
 
 
      8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ………………………………………………………………………………………………..   53                                        
  8.4. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА …………………………………………………………………………  54  
  8.5. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА …………………………………………………………………..   55  
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА …….…………….   57  
  9.1.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.. 57  
       9.1.1.Акциони план превентивних активности за спречавање насиља ………………………………….  57  
       9.1.2. Акциони план интервентних активности за спречавање насиља …………………………………. 58  
  9.2. ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ …………………………………………………………………. 61  
  9.3. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ……………………………………………………………………………..  63      
  9.4.ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ …………………………………………….   65  
  9.5. ПЛАН  ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ             УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ ………………………………………………………………………………………………………..  66    
  9.6. ПЛАН  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА ……………………………………………………………….   66  
10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА …………………………………………………….………………….…..  67  
  10.1.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА …….   68  
  10.2.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА……………………………………………………….   68  
  10.3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА……………………………………………………………….   68  
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ……….………………………..  70  
  11.1. ПЛАН  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ………………………………………………………………………….. 70  
      11.1.1.  План рада Савета родитеља……………………………………………………………………………………..   70  
      11.1.2.  Родитељски састанци……………………………………………………………………………………………..     71  
  11.2. ПЛАН  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ …………………………………………………….   72  
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА …….……………..…….  73  
13.ПЛАН  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА ……………………………………………………….………………………  74  
  13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ………………………………………………………………………………………………..  74  
  13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ……………………………………………………………………………………………..   74  
14. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА за школску 2018/2019…..   75  
15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ……………………………………………………………………………   79  
   
15.1. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ………………………………… 83  

2. УВОД

            Годишњи план рада урађен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр.88/2017), важећих подзаконских аката, наставних планова и програма, школског календара, норматива, основа програма рада, упутстава и услова рада школе као и потреба ученика и родитеља.

            Приликом доношења Годишњег плана рада, пошло се од улоге сваког облика активности (настава, слободне активности, друштвено-користан рад, организација ученика). За целокупан развој ученика предвиђен је њихов допринос у остваривању циљева васпитања и образовања. Да би се ово постигло донети су планови рада који су базирани на избору таквих програмских задатака који омогућавају постизање што више циљева и задатака васпитања и образовања, као и избору одговарајућих садржаја, облика, метода и средстава рада који су најподеснији за њихову организацију.

            Након критичке анализе и евалуације рада школе, извучени су конструктивни  предлози на основу којих ће се у наредном периоду планирати рад. Предлози су постали саставни део Годишњег плана рада за наредну школску годину и оперативно ће се разрађивати на конкретне задатке и акције.

            Годишњим планом рада је обезбеђена синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Утврђена је организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређени носиоци тих активности, омогућено је унапређивање образовног рада,  обезбеђено праћење остваривања цињева и задатака као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

            План је усвојен у законском року и достављен Министарству просвете.

2.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА :

 1. Закон о основном образовању
 2. Закон о основама система образовања и васпитања
 3. Правилници о наставном плану и програму основног образовања и васпитања са изменама и допунама
 4. Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе на територији Аутономне Покрајине Војводине
 5. Правилник о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника у основној школи

6. Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава

7. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника стручних сарадника у основној школи

8. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

9.Правилник о програму рада стручних сарадника

10. Правилник о критеријумима и стандардима финансирања установа основног образовања

11Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

12.Правилник о оцењивању ученика

13.Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе

14.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи

15.Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

16.Правилник о екскурзијама

17.Статут Основне школе„ Коста Стаменковић“ у Српском Милетићу

18.Правилник о безбедности и здрављу на раду

19.Правилник о систематизацији радних места

20.Правила понашања у школи

21.Правилник о дисциплинској и материјалној одгорности запослених

22.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

23.Правилник о административном пословању школе

24.Пословник о раду Школског одбора  Пословник о раду Савета родитеља  и Пословник о раду Наставничког већа

25.Правилник о унутрашњој организацији рада школе

26.Акт о процени ризика на радном месту и радној околини

27.Школски развојни план ОШ „Коста Стаменковић “ за период 2016/2020. године.

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА     

            3.1 МАТИЧНА ШКОЛА  

Основна Школа „Коста Стаменковић „

Улица: Светог Саве 25

25244 Српски Милетић

Директор: тел 025/ 764188

Секретар школе: тел/факс 025/ 764-608

Електронска адреса: ossrpskimiletic@gmail.com

Просторни услови рада:

Продужени боравак се реализује у једној просторији.

Учионица је подељена на два дела. У једном  делу налазе се наставни материјали и намештај : столице, клупе,табла, разни постери на зидовима који прате наставни план и програм продуженог боравка, тако да су услови за израду домаћих задатака, вежбање и даље учење у потпуности задовољени.

           Други део учионице је скромно опремљен и има: компјутер,играчке, друштвене игре тако да време предвиђено за одмор деца могу користити на најбољи могући начин.Хигијена је на високом нивоу.

Настава информатике изводи се у једној учионици- информатичка учионица- дигитална учионица. Рачунари су умрежени, а настава се изводи по принципу један рачунар-један ученик.

Интернет се користи у овом кабинету.

Школа располаже са једном фискултурном салом. Сала задовољава услове погодне за гимнастику и елементарне игре са и без лопте. Тренутно смо у изналажењу могућности за боље опремање сале јер тежимо да деци омогућимо бољи физички развој и здравствени живот.

           Терен је обележен и предвиђен за тимске спортове.Терен је бетонски и налази се у школском дворишту.

Библиотека ОШ„Коста Стаменковић“ смештена је на првом спрату школске зграде. Библиотека располаже са 11098 уписаних књига у књизи инвентара.

Задовољава потребе како ученика тако и учитељског и наставног кадра који ради у нашој школи, а све у интересу бољег извођења наставе.

Ђачка кухиња се налази у приземљу зграде и веома успешно ради. Велики број ученика користи услуге кухиње, тако да се свакодневно припрема више врста ужина у потребном броју.

Санитарна инспекција редовно контролише исправност рада кухиње, узимајући узорке хране, брисеве радних површина, посуђа и руку куварице.

Разгласна станица

 Опремљена разгласна станица омогућује чујност само у већем делу школског дворишта.

Наставничка канцеларија-зборница

Зборница се налази на горњем спрату.Опремљена је рачунаром, штампачем, интернетом, потребним намештајем, телевизороми апаратом за воду.

             Остале канцеларије :  канцеларије педагога, специјалног педагога, директора , секретара и рачуноводства се такође налазе на горњем спрату тако да су сви једни другима у близини, што доприноси бољој комуникацији и унапређењу рада, а опет у корист деце. Школа има у свом поседу просторију за помоћне раднике, котларницу, просторију архиве, фотокопир апарат се  налази у библиотеци.

У овом тренутку школа располаже са:

 • школским двориштем које у већем делу има равне зелене површине, али и доста бетонских површина. У школском дворишту се налази летња учионица, фонтана, а иза школске зграде кошаркашки терен за извођење наставе физичког васпитања., паркнг за аутомобиле,стазе, тротоари. У дворишту је засађено зимзелено дрвећеи друге саднице ниског раста, као и неке трајније.Двориште има клупе које деци користе за време одмора, а канте за смеће су поред сваке клупе тако да се васпитни рад спроводи и у школском дворишту чувајући своју животну средину.

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ  

              3.2.1. Опремљеност школе наставним средствима

                Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. У великом делу школе простор и опрема су у добром стању. Школа располаже са  недовољним бројем савремених наставних средстава рачунара, према нормативу опремљености школа. Имамо 4 штампача, 4 видео бима и неколико графоскопа. 

               Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних актива , током школске године извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која се буду добијала из различитих извора.

3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО  ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

 • Израда пројекта за свечану салу
 • Замена дела старог намештаја
 • Набавка наставних средстава, учила и стручне литературе
 • Набавка књига за школску библиотеку
 • Реконструкција дела фасаде
 • Реконструкција санитарних чворова у дворишту
 • Поправка зграде продуженог боравка
Време Место Начин Носиоци
2018-2019 Српски Милетић У складу са Законом о јавним набавкама Општина Оџаци
  Српски Милетић У складу са Законом о јавним набавкама Општина Оџаци
  Српски Милетић У складу са Законом о јавним набавкама Школа
  Српски Милетић Путем понуда, а на расположивих основу средстава Општина Оџаци
  Српски Милетић Путем понуда, а на  расположивих основу средстава Школа
  Српски Милетић У складу са Законом о јавним набавкама Школа
  Српски Милетић Путем понуда, а на основу расположивих средстава Школа

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

              4.1. НАСТАВНИ КАДАР (стручно заступљена настава)

   
Презиме и име настаеника Врста стручне спреме Предмети који предаје Године радног стажа %ангажовања у школи %ангажовања у другој школи  
Aралица Бошко Пр. раз. наст. ПОДУЖЕНИ БОРАВАК 20 100 0  
Спасић Љиљана Пр.раз.наст. РАЗРЕДНА НАСТАВА 20 100 0  
Вучковић Виолета Пр.раз.наст. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 24 100 0  
Стаменковић Ана Пр.раз.наст. РАЗРЕДНА НАСТАВА 14 100 0  
           
Павловић Снежана Нас.раз.наст. РАЗРЕДНА НАСТАВА 33 100 0  
Илић Радица Нас.раз.наст. РАЗРЕДНА НАСТАВА 33 100 0  
Кривокућа Ћојановић Јована Проф. срп. јез. СРПСКИ ЈЕЗИК 4 44 50  
Ракоњац Зоран Пр. физ. култ. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 36 75 30 Бранко Радичевић, Гимназија  
Давор Момчиловић Пр. физ. култ. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 11 20 80 Лалић,Брестовац, Оџаци    
Наташа Кецман Мастер физике ФИЗИКА МАТЕМАТИКА 3 117    
Стојковић Љиљана Пр. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА        
Мироницки Драган Пр. информ. ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА   24 35 Б. Грачац ,Б.Брестовац,Лалић  
Миленковић Александра Пр. географије ГЕОГРАФИЈА 12 50 60 Оџаци  
Стојковић Томислав Пр. раз. наст. ХЕМИЈА 37 30 80 Грачац, Оџаци  
Николић Младен Пр.раз.наст. МАТЕМАТИКА 8 89 0  
             
Стојсављевић  Гордана Проф. историје ИСТОРИЈА 17 65 35 Дорослово  
Тричковић Љубиша Проф. руског ј. РУСКИ ЈЕЗИК 37 77 44 Оџаци  
Момчиловић Ивана Пр.грчког ј. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 12 40 40 Ратково  
Поповић Владимир Пр. лик. култ. ЛИКОВНА КУЛТУРА 18 45 60 Лалић, Грачац,Оџаци  
Тричковић Душанка Проф. срп. јез. СРПСКИ ЈЕЗИК 31 100 0  
Маринковић Драгана проф.технике ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 17 50  Лалић, Каравуково  
Машуловић Светлана Проф. биолог. БИОЛОГИЈА 16 70 40 Богојево, Лалић, Оџаци  
Тодоровић Радо Теолог ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА 10 45 55 Богојево, Сомбор  
Крстић Госпођинка филолог за енглески језик ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 21 77 44 Оџаци, техничка школа  
  .          

4.2. НАСТАВНИ КАДАР (нестручно заступљена настава)

Презиме и име настаеника Врста стручне спреме Предмети који предаје Године радног стажа %ангажовања у школи
Николић Младен Пр.разредне наставе математика 8 89%
Наташа Кецман Мастер физике математика 5 117%

4.3. ВАННАСТАВНИ  КАДАР

Штулић Соња Секретар школе Висока СС 14 50
Влајнић Марјана Педагог Висока СС 15 100
Милић Руселена Директор Висока СС 28 100
Вујадиновић Петрлић Јасмина Руководилац рачуноводства Висока СС 11 50
Гледић Светозар Домар школе Средња СС 30 100
Чубрило Никола Ложач Средња СС 228 100
Златановић Милоратка   Помоћни радник Основна школа 28 100
Голубовић Валентина Помоћни радник Основна школа 15 100
Станишић Драгана Помоћни радник Основна школа 10 100
Перишић Јасмина Помоћни радник Основна школа 9 100
Извршиоци Осноена школа III степен стручности IV степен стручности VI степен стручности VII степен стручности Маги-стар Укупно
Библиотекар         0,5   0,5
Директор школе         1   1
Домар   1         1
Ложач            1         1
Предметна настава       2,10 8,42   10,52
Продужени боравак         2   2
Разредна настава       2 2   4
Рачуновођа               0,5   0,5
Секретар         0,5   0,5
Сервирка     0,55           0,55
Спремачица 4,45           4,45
Стручни сарадник         1   1
УКУПНО 5 2   4,10 16,42   27,66

5.      ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

 • И ОДЕЉЕЊА

                         5.1.1. МАТИЧНА ШКОЛА

Разред Број одељепа Број ученика
I 1                   16
 II                     1 23
III 1 23
IV 1 25
V 2 28
VI 2 29
VII 2 23
VIII   1                    23
  УКУПНО                     11 200

                    5.1.2.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Број група Број ученика
1. група 16
2. група 23
Укупно 2 групе 39
 • КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА

Укупно бројно стање ученика 10 година уназад

Школска година Укупан број ученика у школи
2002/2003. 305
2003/2004. 313
2004/2005. 312
2005/2006. 302
2006/2007. 270
2007/2008 277
2008/2009. 251
2009/2010. 245
2010/2011 228
2011/2012 220
2012/2013 230
  2013/2014 225
  2014/2015 212
              2015/2016 201
2016/2017 212
2017/2018 206
2018/2019 200
 • РИТАМ  РАДА  ШКОЛЕ
 • Распоред звоњења у матичној школи
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА   ПОПОДНЕВНА СМЕНА
Час Почетак часа Крај часа Одмор Час Почетак часа Крај часа Одмор
1. 8.00 8.45 5 минута 1. 12.30 13.15 5 минута
2. 8.50 9.35 15 минута 2. 13.20 14.05 15 минута
3. 9.50 10.35 15 минута 3.         14.20 15.05 5 минута
4. 10.50 11.35 5 минута 4. 15.10 15.55 5 минута
5. 11.40 12.25 5 минута 5. 16.00 16.45 5 минута
6. 12.30 13.15 5 минута 6.      
7. 13.20 14.05        15 минута 7.      
 • Распоред смена

Часови редовне наставе у преподневној смени почињу у 8 сати, а у поподневној смени 12:30 сати.
Смене се мењају недељно. .

Допунска и додатна настава,  слободне и спортске активности, одвијају се након редовне наставе.

Продужени боравак организован је од 9 до 17 сати.

Школска библиотека ради од 8 до 11ч.

Администрација ради од 7 до 14 сати сваки други дан.

Педагог ради од 730 до 1330 сати.
Школска кухиња почиње са радом 1. 9. 2015. године и ради од 6 до 14 сати.
Помоћно и техничко особље ради наизменично у две смене (од 6 до 13 и од 13 до20 сати). Домари раде од 6 до 14

Директор школе  од 7 до 14 сати

 • Дан школе се обележава у октобру, свечаном приредбом и награђивањем најуспешнијих ученика.

ЛИСТА  ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

       У школи је организована изборна настава, и то:                    

Предмет   Разреди Број ученика
Веронаука   I, II, III, , IV1,IV2 ,V, VI, VII,  VIII 1 123
Грађанско васпитање   V, VI, VII, VIII 83
Руски језик   V1V2, VI1,VI2 VII1, VII2, VIII 1 104
Информатика V1V2, VI1,VI2 VII1, VII2, VIII 1 48
Свакодневни живот у прошлости   V 56
Народна традиција     II,IV 79
Чувари природе III 23
Физичко васпитање – изабрани спорт:    
мали фудбал     0
кошарка    VII  VIII, 56
oдбојка   , 0
 • ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Презиме и име наставника Предмет који предаје Разред и одељење у коме  предаје Од. стареш Начин заснивања радног односа Недељни фонд часова
1. Љиљана Спасић   Разредна настава 2 2 Неодређено 20
2. Радица Илић   Разредна настава 3 3 Неодређено 20
3. Павловић Снежана   Разредна настава 4 4 Неодређено 20    
4.  Стаменковић Ана   Разредна настава 1 1 Неодређено 20  
5.  Аралица Бошко   Продужени боравак 1   Неодређено 20
6. Вучковић  Виолета   Продужени боравак 2   Неодређено 20
7.       Станојевић Данијела Музичка култура   72 Одређено 7  
8.   Алексић Милица Музичка култура     Неодређено 2    
9. Младен Николић Математика 51 52 61 62   Одређено 16  
10. Душанка Тричковић   српски језик 51,52,72, 8,   Неодређено 18  
11. Кривокућа Ћојановић Јована српски језик   61  671   8 62 Одређено 8
12. Наташа Кецман   математика , 71 78   Одређено 12  
      физика  61 62 71 78   Одређено 10        
12. Љубиша Тричковић   Руски језик 51 52  61 62 71 78,   Неодређено 14
13. Зоран Ракоњац   Физичко васпитање 51 52  61 62 71 7   Неодређено   17
14. Давор Момчиловић Физичко васпитање 71 78,   Неодређено 5
15. Владимир Поповић   Ликовна култура 51 52  61 62 71 78   Неодређено 9
16. Драшковић Јелена   Српски језик     Одређено 4
17. Гордана Стојсављевић   Историја 51 52  61 62 71 78 61 Неодређено 13
18. Александра Миленковић Географија 51 52  61 62 71 78   Неодређено 12
19. Светлана Машуловић   Биологија 51 52  61 62 71 78   Неодређено 14
  20.  Љиљана Стојковић Техника и технологија 52   Неодређено   2
 
21. Томислав Стојковић Хемија 71, 72 8   Неодређено 6
22. Драгана Маринковић Техничко образовање 51  61 62 71 78,   Неодређено 10
23. Ивана Момчиловић Енглески језзик 11 21,31,,41 52 Неодређено 8
24. Радо Тодоровић Верска настава 11 21,31,41, 51,52, 61,71, 781, 8 Одређено 9
25. Драган Мироницки Информатика 51 52  61 62 71 78 51 Неодређено 7
26. Госпођинка Крстић енглески језик 51 52  61 62 71 78   Неодређено 14
     
   
 
 

Остала задужења наставника:                                                                    –

 1. Стручно веће за језике:     

-Душанка Тричковић

-Јелена Драшковић-Манић

-Јована Ћојановић-Кривокућа

-Госпођинка Крстић

-Ивана Момчиловић

-Љубиша Тричковић

 • Стручни веће  за друштвене науке

       -Гордана Стојсављевић

      -Александра Миленковић

 • Стручно веће за природне науке:

         -Светлана Машуловић

        -Томислав Стојковић

        -Наташа Кецман

        -Младен Николић

 • Стручно веће за вештине:

Драгана Маринковић

Љиљана Стојковић

Владимир Поповић

-Зоран Ракоњац

-Давор Момчиловић

 • Стручни актив за развојно планирање:

Љиљана Стојковић

Виолета Вучковић

Марјана Влајнић

Руселена Милић

 • Стручни актив за развој школског програма

-Ана Стаменковић

-Владимир Поповић

-Марјана Влајнић

-Руселена Милић

 • Стручни актив разредне наставе

-Ана Стаменковић

-Љиљана Спасић

-Радица Илић

-Снежана Павловић

-Виолета Вучковић

-Бошко Аралица

 • Тим за инклузивно образовање

-Ивана Момчиловић

-Госпођинка Крстић

-Виолета Вучковић

-Руселена Милић

 • Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Александра Миленковић

Зоран Ракоњац

Радо Тодоровић

Марјана Влајнић

Руселена Милић

Соња Штулић

Светозар Гледић

Марина Илић-члан ШО

Недина Филиповић -члан СР

Тамара Божичевић-члан УП

 1. Тим за самовредновање

Радица Илић

Снежана Павловић

Љиљана Спасић

Ана Ђорђевић члан СР

Дуња Павловићчлан УП

Под тимови

-Јелена Драшкови Манић

-Јована Ћојановић Кривокућа

-Наташа Кецман

-Давор Момчиловић

-Зорица Манић

 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

-Ивана Момчиловић

-Љубиша Тричковић

-Младен Николић

-Руселена Милић

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Љиљана Стојковић

Бошко Аралица

-Драгана Маринковић

-Марјана Влајнић

 1. Тим за професионални развој

-Душанка Тричковић

-Гордана Стојсављевић

-Светлана Машуловић

-Руселена Милић

 • СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И  СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

         5.5 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Актиености Време реализације Носиоци реализације
Приредба за пријем првака Септембар Одељењско веће заIV разред
Акција Саобраћајне полиције за ученике I разреда Септембар Одељењско веће за I разред и Саобраћајна полиција
Пројекат „ Безбедно детињство“ – Упознајмо полицију и Спречимо вршњачко насиље Током године Предавање 1 месечно Стручно веће за IV иVIразред и Министарство унутрашњих послова
Обележавање Дечје недеље Октобар Дечји савез
Јесењи крос Октобар Стручно веће за физичко васпитање
Посета сајму књига у Београду Октобар Директор школе
Прослава Дана школе посета прославе дана школе у Лесковцу  Октобар Директор школе, наставници задужени за културну и јавну делатност
Обележавање Светског дана детета Новембар Дечји савез
Обележавање Дана толеранције Новембар Дечји савез
Лeкција сакупљања књига од ученика Децембар Библиотекар, Стручно веће за српски језик
Прослава Нове године Децембар Директор школе
Хуманитарна акција – Друг другу Јануар Наставници задужени за хумани- тарну активност и Црвени крст
Прослава Савиндана Јануар Наставници задужени за културну и јавну делатност
Игре на снегу Јануар Одељењско веће за IV разред
Школска такмичења Фебруар Стручна већа
Школска такмичења Март Стручна већа
Сарадња са другим школама, посета школи у Oџацима Март Наставници задужени за културну и јавну делатност
Пролећни крос Април Стручно веће за физичко васпитање
Ускршњи вашар Април Ђачка задруга
Културна активност: представе или приредбе Мај Наставници задужени за културну и јавну делатност
Прикупљање секундарних сировина  ( папир) Мај Ђачка задруга,
Презентација средњих школа Мај Одељењско веће за VIII разред, средње школе
Припремна настава за ученике VIII разреда Мај Стручна већа за српски језик и математику
Прослава мале матуре за ученике VIII разреда Мај Одељењско веће за VIII разред
Награђивање најуспешнијих ученика Мај Директор школе, помоћници директора, наставници задужени за културну и јавну делатност
Поправни испити за ученике VIII разреда Јун Комисије за полагање поправних испита
Завршни испит за ученике VIII разреда Јун Директор школе
Обележавање Видовдана – подела ђачких књижица Јун Одељењска већа
Екскурзија за раднике школе Јун Синдикат, директор школе
Набавка наставних средстава Август Председници стручних већа, директор, секретар
Поправни испити Август Комисије за полагање поправних испита

5.6 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

6.ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

           6.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА

                    6.1.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Време реализације Актиености/теме Начин реализације Носиоци реализације
Август – Припремљеност објекта – Организација припремне наставе и поправних испита – Организација почетка школске године: формирање одељења, подела одељењских старешинстава V разреда, организација дежурства у школи – Организација исхране у школи   – Доношење одлуке о подели предмета и одељења, остала задужења у 40 – то часовној радној недељи   -Усвајање распореда часова и распореда смена за школску 2017./2018. год.   -Утврђивање броја група за изборне предмете   -Кадровска решења   – Самовредновање школе – шта смо урадили прошле школске године и израда акционог плана за ову школску годину   -Усвајање плана рада Наставничког већа и упознавање са школским календаром Извештај Подела задужења   Дискусија, договор, подела задужења     Договор   Дискусија, договор и подела задужења     Договор     Анализа     Извештај   Анализа, дискусија и договор дискусија и договор Директор Директор   Педагог       Директор, тим   Директор       Директор                 Координатори тимова   Директор, чланови Наставничког већа
Септембар -Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској  2016/2017. години и извештаја директора    -Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2017./2018. год.   -Усвајање плана рада Педагошког колегијума, ,плана Тима за заштиту деце од насиља и плана Стручних  актива   -Упознавање чланова Наставничког већа са потребом идентификације ученика за које потребна израда ИОП-а   -Упознавање чланова Наставничког већа са програмом заштите деце/ученика од насиља; упознавање са обрасцем за бележење инцидентних ситуација и процедурама у инцидентним ситуацијама у оквиру програма за заштиту деце од насиља   Дискусија и договор       Дискусија и договор     Дискусија и договор       Разговор       Анализа, разговор Директор, педагог школе     Директор     Чланови Наставничког Актива   Директор и чланови Тима за ИОП   Директор, Тим за заштиту ученика од насиља
Октобар -Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и секције   -Анализа опремљености школе наставним средствима према Нормативу и предлог за набавку нових   – Дежурство наставника и поштовање кућног реда Договор     Извештај     Подела задужења   Пред. Стручних актива и одељењске старешине, педагог   Пред. Стручних актива   директор
Новембар   -Разматрање успеха и владања ученика на крају I класификационог периода и предлози мера за побољшање рада       Анализа, дискусија и договор   Директор,  наставничко актива
Децембар   -Утврђивање задужења у вези са прославом школске славе Свети Сава   -Верификација успеха ученика после одржаних Одељењских већа   -Реализација наставних и ваннаставних активности     Дискусија и договор   Извештај     Извештај   Директор, наставници   Одељењске старешине, педагог Одељењске старешине, педагог
Јануар   -Анализа рада и успеха ученика на крају I полугодишта и реализација фонда часова свих видова образовно-васпитног рада (сарадња са родитељима, коришћење наставних средстава, рад одељењских заједница)   -Анализа рада Стручних  актива   -Анализа рада Тима за насиље   -Вредновање рада школе – шта смо урадили     -Договор у вези са прославом школске славе Свети Сава       -Извештај директора школе о праћењу остваривања Годишњег програма рада и инструктивно-педагошког рада са наставницима       Анализа, дискусија и договор         Дискусија   Дискусија   Извештај, дискусија     Дискусија и договор       Извештај, анализа, дискусија   Директор Педагог, Одељењске старешине       Пред. Стручних  Актива, Одељењске старешине и наставници Чланови Тима   Координатори Тимова за самовредновање   Наставници задужени за културну и јавну делатност   Директор
Фебруар – Организација школских такмичења     -Доношење одлука о уџбеницима који ће се користити у школској 2018./2019.  год. Договор и подела задужења   Договор     Председници Стручних актива   Председници Стручних актива  
Март -Резултати свих планираних истраживања   -Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода и предлози за побољшање истог   -Организација Наставе у природи   -Афирмација школе и афирмација ученика кроз школска такмичења   Извештај     Дискусија и договор     Договор   Договор о пријему     Педагог Директор,  педагог   Педагог Директор,  педагог     Председници стручних  актива Директор  
Април -Реализација плана професионалне оријентације   -Учешће ученика на такмичењима и постигнути резултати   -Ефикасност додатне и допунске наставе – анализа   -Договор о прослави другарске (матурске) вечери, организовању приредбе за ученике који су постигли значајне резултате на такмичењима и прослави Дана Школе           -Припреме за израду Годишњег плана и програма за наредну школ. годину   Извештај     Анализа, дискусија     Анализа     Дискусија, договор подела задужења           Анализа и подела задужења   Педагог     Предметни наставници         Директор, Одељењске старешине VIII разреда, Пред. Стручних актива  и наставници задужени за културну и јавну делатност   Директор, педагог  
Мај -Извештај о раду и активностима библиотеке   -Договор о полагању матурског испита ученика VIII разреда – утврђивање задужења   -Анализа успеха и владања, ученика VIII разреда, на крају II полугодишта -Организовање припремне наставе и формирање комисија, за полагање поправних и разредних испита, за ученике VIII разреда Извештај и дискусија   Договор и подела задужења     Анализа и извештај   Примена правилника и договор Библиотекар     Директор, педагог,


  Педагог школе     Одељењске старешине VIII разреда  
Мај -Утврђивање задужења за прославу Дана Школе   -Извештај о реализованим екскурзијама и настави у природи Договор и подела задужења   Анализа и договор Извештај Директор, педагог     Директор и наставници задужени за културну и јавну делатност  
Јун   -Реализација плана уписа у I разред и договор о организовању приредбе за будуће прваке   -Анализа успеха и владања ученика од I -VII разреда на крају II полугодишта, упућивање ученика на поправне и разредне испите   -Доношење одлука о додели награда и похвала за постигнуте резултате за ученике од I -VII разреда   -Реализација плана и програма редовне наставе, допунске и додатне наставе и слободних активности   -Анализа рада Одељењских заједница   -Анализа рада Стручних актива     -Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника – анализа     -Самовредновање рада школе – шта смо урадили ове школске године     -Припреме за израду ГПРШ за школску 2018/2019 годину   -Предлог поделе часова, одељења и одељењских старешинстава за школску 2018/2019 годину   -Анализа рада часова Одељењског Старешине Извештај и договор     Анализа и извештај       Дискусија и договор     Извештај       Дискусија     Дискусија     Извештај и дискусија     Извештај       Договор и задужења       Извештај       Дискусија Директор, секретар, педагог и учитељи      Педагог       Директор       Педагог       Педагог     Председници Стручних актива   Пред. Стручних актива, секретар, педагог   Координатори Тимова за самовредновање   Директор, педагог     Директор наставници     Педагог Одељењске старешине  
Праћење реализације програма Наставничког већа врши ће се помоћу извештаја, записника, разговора, непосредним увидом и инспекцијским прегледом.   Носиоци праћења су: директор , Школски одбор, надзорници и просветна инспекција.  

6.1.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

План рада одељенских већа млађих разреда

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Усвајање плана и програма рада одељенског већа Планирање наставног градива Израда распореда писмених провера знања у I полугодишту Резултати иницијалних тестирања Текућа питања седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
X Анализа успеха и владања ученика на крају I квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Организација допунске и додатне наставе Укљученост ученика у рад секција Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XII Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта школске 2017./2018. године Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација наставних и ваннаставних садржаја Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Реализација програма сарадње са родитељима Административне обавезе наставника Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
III Анализа успеха и владање ученика на крају III квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
VI Анализа успеха и владања ученика на крају II полугодишта школске 2017./2018. године Реализација наставних и ваннаставних садржаја Административне обавезе наставника Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС

План рада одељенских већа старијих разреда

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Усвајање плана и програма рада одељенског већа Планирање наставног градива Израда распореда писмених провера знања у I полугодишту Резултати иницијалних тестирања Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
X Анализа успеха и владања ученика на крају I квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Организација допунске и додатне наставе Укљученост ученика у рад секција Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
XII Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта школске 2017./2018. године Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација наставних и ваннаставних садржаја Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Опредељивање ученика за учешће на такмичењима Реализација програма сарадње са родитељима Административне обавезе наставника Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
III Анализа успеха и владање ученика на крају III квартала Предлог ученика које треба похвалити и наградити Реализација допунске и додатне наставе и слободних активности Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
V Анализа успеха и владања ученика VIII разреда Предлог ученика за ђака генерације Текућа питања седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС
VI Анализа успеха и владања ученика на крају II полугодишта школске 2018./2019. године Реализација наставних и ваннаставних садржаја Административне обавезе наставника Текућа питања   седнице консултације договори анализе
извештаји
наставници директор педагог ОС

6.1.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  РАЗРЕДНУ  НАСТАВУ

Председник стручног Актива Виолета Вучковић
Време реализације Актиености / Теме Начин реализације Носиоци реализације и сарадници
Август -Усвајање и доношење Годишњег плана рада млађих разреда -Планирање извођења наставе у природи и једнодневних екскурзија   Договор Одељењско веће 4. разреда Стручно веће
Септембар -Анкетирање родитеља првог разреда         (изборни предмети )   Анкета Одељењско веће 1. Разреда
Октобар -Организација активности у оквиру Дечје недеље -Организација Дана књиге -Стручно усавршавање   Посета Дому културе Изложба Предавање Одељењска већа 1.,2. и 3. разреда Одељењска већа
Новембар -Анализа реализације наставних садржаја, успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода   Извештај Председници одељењских већа
Децембар -Прослава и уређење школског простора поводом Нове године -Договор о учешћу на семинарима -Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта   Договор Договор Извештај Председници одељењских већа Председник стручног актива
Јануар -Прослава Савиндана   Договор Одељењско веће 2. раз.
Фебруар -Организовање такмичења из математике -Такмичење ученика у рецитовању Договор Договор Одељењско веће 3. и 4. разреда Председник стр. Већа
Март -Стручно усавршавање   Договор Председник стручног већа
Април -Анализа васпитно-образовног рада на крају 3. класификационог периода -Ускршњи вашар – Извештај Договор   Председници одељењских већа Председник стручног већа  
Мај -Извођење једнодневних излета -Извођење наставе у природи   Извештај Председници одељењских већа
Јун -Анализа успеха и дисциплине на крају – школске 2017/2018.год.   Извештај Договор Председници одељењских већа Одељењско веће 4. разреда
Начин праћења реализације програма стручног већа: увидом у записник стручног већа Носилац праћења је председник стручног већа и директор школе.  

План рада стручног већа продуженог боравка

Време реализације Активност/теме Начин реализације Носиоци реализације  и сарадници
СЕПТЕМБАР Доношење плана рада стручног већа за продужени боравакФормирање група и договор о радуДоговор о активностима у Дечјој недељиАктуелно седница Председник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку,Директор Педагог
ОКТОБАР 1. Договор о активностима поводом Дана Школе 2.Реализација наставних садржаја 3.Упознавање са проблемима у настави 4.Проналажење начина како најуспешније радити домаће задатке 5.Актуелно седница Председник Стручног већа Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор, Педагог
ДЕЦЕМБАР /ЈАНУАР Израда честитки и украса за Нову годину и БожићАнализа рада слободног времена и слободних активностиПрипрема приредбе за школску славу,Светог Саву; учешће ученика и задужења наставника са продуженог боравкаАнализа успеха ученика који долазе на продужени боравакАктуелно седница Председник Стручног већа Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор, Педагог
МАРТ 1.Игре у школском дворишту 2.Друштвене игре-такмичење  3. Шетња-излет 4. Актуелно седница Председник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог
АПРИЛ Улепшајмо околину (посадимо цвет)Обележавање празника-ВаскрсАктуелно седница Председник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог
ЈУН Извештај о реализацији наставе у продуженом боравкуВођење документацијеСумирање резултата на крају другог полугодишта и размена искустваИзрада паноа на тему летоАктуелно седница Председник Стручног већа,Учитељи који изводе наставу у продуженом боравку, Директор,Педагог

План рада стручног већа наставника друштвених наука

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци  реализације
СЕПТЕМБАР Израда плана и програма стручног већа за школску 2018/2019.Израда глобалних и оперативних планова у складу са школскм календаромМеђупредметна корелацијаПланирање термина контролних и писмених задатака и иницијалних тестоваОбележавање Европског дана језика Годишњи и глобални планови наставника Сви чланови     Ивана Момчиловић
ОКТОБАР Избор ученика који ће бити укључени у додатну наставу-Планирање посете културно-образовним установамаОбележавање Дечје недеље   Организовање такмичења, литерарни радови ученика   Сви чланови
НОВЕМБАР Анализа успеха на крају првог квартала и предлог мера за побољшање успехаОбележавање Дана права детета Изложба радова, представа Сви чланови    
ДЕЦЕМБАР Припреме за обележавање и прослава Светог Саве и сарадња са тимом за културне активностиСтиже Нова година Пригодни текстови представа Сви чланови    
ЈАНУАР Организација школских такмичења Тестови за такмичења Сви чланови  
ФЕБРУАР Анализа упеха на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање успехаАнализа рада већа на крају првог полугодиштаАнализа резултата са школских такмичењаОбележавање Светског дана матерњег језика Изложба радова, Пригодни текстови Сви чланови      
МАРТ Утврђивање списка уџбеника за наредну школску годинуОбележавања Светског дана позоришта Посета позоришту Сви чланови  
АПРИЛ Обележавање Светског дана књиге       Ивана Момчиловић
ЈУН Анализа успеха ученика на крају другог полугодиштаИзвештај о раду Већа Записници,извештаји Сви чланови  

План рада стручног већа наставника природних  наука

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Међупредметна корелација за септембар и октобар Састанак чланова већа Чланови већа
Распоред писмених радова за септембар и октобар Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
Огледни часови за прво полугодиште Договор око тема и распореда огледних часова Предметни наставници
Избор ученика за рад у додатној настави Списак ученика Предметни наставници
XI Међупредметна корелација за новембар и децембар Састанак чланова већа Чланови већа
Распоред писмених радова за новембар и децембар Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
Анализа успеха ученика на крају првог квартала Поређење успеха по предметима Предметни наставници
Учешће на стручним семинарима Размена искустава стечених на семинарима Чланови већа
I Међупредметна корелација за јануар, фебруар и март Састанак чланова већа Чланови већа
Распоред писмених радова за јануар, фебруар и март Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта Праћење напредовања ученика Предметни наставници
Тимска настава Договор о припреми часа Чланови већа и остали предметни наставници
Огледни часови за друго полугодиште Договор око тема и распореда огледних часова Предметни наставници
Припрема за школска и општинска такмичења Договор око учешћа ученика на школским и општинским такмичњима Чланови већа и остали предметни наставници
IV Међупредметна корелација за април и мај Састанак чланова већа Чланови већа
Распоред писмених радова за април и мај Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
Анализа успеха ученика на крају трећег квартала Поређење успеха по предметима Предметни наставници
Анализа резултата на такмичењима Ранг листе Председник већа
VI Међупредметна корелација за јун Састанак чланова већа Чланови већа
Распоред писмених радова за јун Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
Анализа успеха ученика на крају школске године Усаглашавање и израда распореда Чланови већа
VIII Анализа рада стручног већа за природне науке у току школске 2018/2019. године Извештај о раду стручног већа Чланови већа

План рада стручног већа наставника уметности и вештина

Чланови Стручног већа наставника уметности и вештина:

 • Владимир Поповић                    професор  ликовне културе                                                                                                         
 • Зоран Ракоњац                            професор физичке културе                                  
 • Драгана Маринковић                 професор техничког образовања
 • Љиљана Стојковић                     професор техничког образовања
 • Давор Момчиловић                   професор физичке културе                                 

Председник стручног већа: Драгана Маринковић

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Конституисање стручног већа, доношење програма рада Глобални планови рада Чланови стручног већа, Зоран Ракоњац
Доношење плана рада стручног већа
Договор о раду и сарадњи у оквиру стручног већа
Крос РТСа кроз Србију
X Дејча недеља План рада слободних активности, Чланови стручног већа,
Промоција продуката ученика са сметњама у развоју
Организација рада слободних активности – Избор ученика који ће бити укључени у слободне активности, откривање талентоване деце
XI Планирање тимске наставе припрема за извођење тимске наставе Чланови СВ, педагог, наставник техничког
Планирање израде наставних средстава и плаката
XII Припрема новогодишње представе Организација, припреме Чланови стручног већа,
Припреме за обележавање Светог Саве
Укључивање ученика са сметњама у развоју
Општинска спортска такмичења
I Учешће у обележавању Светог Саве Учешће у свечаности Чланови стручног већа,
Континуиран развој креативности ученика (анализа)
Размена искустава са семинара
IV Ускрс: украшавања школског хола, изложба дечијих радова ( посебно истичући радове ученика са сметњама у развоју) Организација догађаја Владимир Поповић,Драгана Маринковић Чланови стручног већа,
Припреме за прославу дана школе
V Учешће у реализацији приредбе поводом Дана школе Учешће у свечаности, организација такмичења Чланови стручног већа,
Спортска такмичења
Укључивање ученика са сметњама у развоју у активности у оквиру обележавања Дана школе
VI Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта Анализа Извештај о раду стручног већа Чланови стручног већа,
Анализа резултата ученика на смотрама и такмичењима
Израда извештаја о раду стручног већа
 • ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА

         6.1.4.а. Актив за развој школског програма

Време реализације Актиености/теме Начин реализације Носиоци реализације
Август/ Септембар Сарадња чланова актива при изради Школског програма ( у складу члана 73. Закона о основама система образовања и васпитања, Правилницима о изменама наставног плана и програма) Увид у израђене школске програме Договор о начину праћења реализације школског програма ( увидом у педаг. документацију, евиденцију записника стручних већа,анализу посећених часова) Дискусија Прављење извештаја Усаглашавање Чланови стручног актива
Октобар – Увид у извештај Школске управе о прегледаним школским програмима и могућим корекцијама У складу са достављеним извештајем Чланови стручног актива
Јануар – Праћење реализације ШП и анализа на крају првог полугодишта Договор Припрема Чланови стручног актива
Јун Анализа реализације ШП на крају другог полугодишта Праћење измена и допуна наставних планова и програма Сарадња чл. актива при изради Школског програма Дискусија Извештај Чланови стручног актива
На састанцима стручног актива, уз обавезно присуство свих чланова, пратиће се степен остварености програма по месецима и о свему ће се водити записник. Носиоци праћења ће бити председник стручног актива и остали чланови.

        6.1.4.б. Актива за развојно планирање

Време реализације Актиености/теме Начин реализације: Носиоци реализације
Благовремено у току школске године, по потреби Набавка савремених наставних средстава и стручне литературе Анкетирање наставног особља, расписивање понуда и тендера, набавка средстава, монтажа и уградња Директор, стручни активи, секретар, стручна служба, библиотекар, домар
Током школске године Стручно усавршавање наставног особља Анкетирање запослених, благовремено давање информација о планираним семинарима Директор, стручни активи, стручна служба, сви наставници
Друго полугодиште Сарадња са другим школама Сарадња са оџачким  основним и средњим школама као и са предшколском установом Директор, наставно особље, стручна служба, ученици
До краја 2017. године   Сагледавање постојећег стања и потребних радова, обезбеђивање финансијских средстава, набавка материјала, избор извођача радова, извођење радова Директор, секретар, помоћно особље, извођачи радова, Школски одбор
Континуирано, током школске године Информисање родитеља и локалне самоуправе о активностима у школи Путем локалних медија и сајта пружати информације о збивањима у школи, календар активности изложити на огласној табли ,  Савет родитеља и Школски одбор извештавати о реализованим активностима, тражити подршку и учешће   Директор, секретар, стручна служба, наставници, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске године Укључивати родитеље и локалну самоуправу у организацију и реализацију ваннаставних активности у школи Позвати родитеље и представнике локалне самоуправе као сараднике и госте на разне школске активности, али и омогућити им да сами покрену неку активност у школи Директор, секретар, стручна служба, наставници, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске године Осмислити активности у којима ће школа помагати локалној заједници Организовати прославе и приредбе поводом одређених празника, организовати и подржати хуманитарне акције као и сакупљање секундарних сировина Стручна служба, наставници, родитељи, ученици, Савет родитеља, Школски одбор
Континуирано, током школске године Богаћење садржаја ваннаставних активности Анкетирање наставника и ученика, организовање излета и спортских сусрета, организовање окупљања и дружења запослених у школи Стручна служба, наставници, ученици
Континуирано, током школске године Побољшати безбедност и смањити насиље у школи Упознавање наставника, ученика и родитеља са допунама Правилника о васпитно-дисциплинским мерама и последицама кршења истих; промоција успешних и примерних ученика награђинањем као и путем паноа, разгласа, медија, истицањем на седницама стручних органа и приредбама, обука наставника на семинарима о спречавању насиља у школама, организовање спортских сусрета, такмичења, интензивирање рада спортских секција                 Директор, секретар, стручна служба, наставници, Тим за заштиту ученика од насиља, координатор Ученичког парламента и сарадници локалне заједнице (МУП)
Континуирано, током школске године Побољшати безбедност ученика у школском дворишту Маркирати ризична места у школском дворишту и ризичне делове дана, осмислити додатне мере на ризичним местима (осветљење, видео надзор), утврдити ризичне групе ученика на основу учесталости записа из књиге дежурства и друге евиденције у школи   Директор,  секретар, стручна служба, наставници, Тим за заштиту ученика од насиља
* Начини праћења реализације програма : увидом у документацију Носиоци праћења:   директор      

6.1.4.ц. Тим за самовредновање

Ове школске године тим за самовредновање вредноваће следеће три области:

 1. Настава и учење
 2. Образовна постигнућа

План рада тима за самовредновање

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Формирање нових тимова, по одређеним областима Записник са Наставничког већа Наставничко веће
IX Упознавање Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља са извештајем ТЗС за протеклу школску годину Евиденција тима, извештај са Н.В. и Ш. О. Координатор тима, педагог
IX Израда глобалног плана и програма самовредновања рада школе за школску 2017/18 Евиденција тима, ГПР Координатор тима
Месечно Реализација консултативних састанака координатора и представника тимова Евиденција тима Координатор
XII, VI, Анализа рада тима и реализованих активности Евиденција тима, извештаји о раду Координатор, представници тимова
VIII Евалуација рада, реализације активности планираних за протеклу школску годину и подношење извештаја Евиденција тима, педагошка евиденција и друго Координатор тима Чланови ТЗС
VIII Упознавање колектива са степеном реализације задатака-снагама и слабостима области вредновања Евиденција тима, извештаји о раду ТЗС
VIII Израда акционих планова по кључним областима Евиденције тимова Тимови

    6.1.4.д. Тим за инклузивно образовање

Чланови тима за инклузивно образовање: Марјана Влајнић,   Ивана Момчиловић   , Госпођинка Крстић, Вилета Вучковић

План рада тима за инклузивно образовање 

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
IX Конституисање Стручног тима за инклузивно образовањеИзрада годишњег програма рада Стручног тима за инклузивно образовањеАнализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец – записник о одржаном састанку тима
– усвојен програм инклузивног образовања школе 
директор,
педагог,
чланови тима
X Припрема анализе стања у школи с аспекта образовних, здравствених и социјалних потреба ученикаИндетификација ученика са посебним образовним, здравственим и социјалним потребамаПружање помоћи наставницима у изради педагошког профила ученикаПружање помоћи тимовима за ИОП у изради програма за сваког ученика – анализа стања у школи,
– индентификациони списак ученика
– усвојени ИОП-и од стране педагошког колегијума
– записници са састанака
чланови тима,
наставници,
педагог,
директор
XI Пружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-а – анализе
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
XII Припрема анализе инклузивног образовања у школи у току првог полугодиштаЕвалуација ИОП-аПрипрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у првом полугодишту – анализе
– извештаји
– закључци
записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
I/II Израда ИОП-а за друго полугодиштеПружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-а – закључци
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
III/IV Пружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-аПрипрема анализе рада тимова на реализацији  ИОП-а – примери добре праксе и тешкоће које се јављају у провођењу инклузије у трећем тромесечју – анализе
– закључци
– записници са састанака
чланови тима, наставници, педагог, директор
VI Пружање помоћи наставницима и тимовима за реализацију ИОП-аПружање помоћи родитељима за реализацију ИОП-аПрипрема анализе резултата реализације ИОП-а у другом полугодиштуПрипрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у току школске године – анализе
– закључци
– записници са састанака
– извештаји
чланови тима, наставници, педагог, директор

6.1.4.е. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 2018 Организовање  дежурства запослених Распоред дежурства директор и Тим за заштиту од насиља
Септембар, октобар  2018. Упознавање са дефинисаним правилима понашања и последицама  кршења правила понашања ЧОС Тим за заштиту од насиља
Током године Подстицање и неговање различитости културе уважавања у оквиру наставних активности на часовима одељењске заједнице, верске наставе, састанцима Ученичког парламента и сл.   наставници, вероучитељ, одељењске стрешине
Новембар 2018 Организовање предавања на тему превенција насиља ЧОС, организована предавања Тим за заштиту од насиља, ученички парламент
Новембар 2018. Истраживања о врстама и учесталости насиља у школи Анкета Тим за заштиту од насиља
Новембар 2018. Организовање изложбе ликовних радова на тему ненасиља изложбе ликовних радова наставник ликовне културе, учитељице
Новембар 2018. Писмени задатак из српког језика и књижевности на тему вршњачког насиља   наставници српског језика и књижевности
У току школске године Коришћење наставних садржаја у превенцији насиља У оквиру наставних предмета Наставници
У току школске године Школска спортска такмичења / спортски дан посвећен безбедном и сигурном окружењу   наставници физичког васпитања
У току школске године Организовање слободних активности према предлозима Ученичког парламента   директор иТим за заштиту од насиља, Ученички парламент
У току школске године Стручно усавршавање на тему: Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави   директор, наставници, Тим
У току школске године Рад са ученицима који врше насиље   Педагог
У току школске године Оснаживање ученика који су посматрачи насиља да конструктивно реагују   Педагогг, наставници, Тим
У току школске године Саветодавни рад са родитељима   Педагог

6.1.4.ф. Тим за професионалну оријентацију

План рада Тима за професионалну оријентацију

Циљ и задаци Активности Сарадници Начин Динамика Резултати Документација
Формирање школског тима за ПО Верификација тима за ПО на Наставничком већу Директор Гласање и одлучивање До 15.09.2018. У школи постоји тим за ПО верификован на Наставничком већу а чине га психолог и одељенске старешине 7. и 8. Разреда Записник са седнице Наставничког већа
Планирање рада и имплементација програма ПО Тим за ПО бира модел имплементације и креира план реализације програма ПО у сарадњи са разредним већем 7. И 8. разреда Тим за ПО Разредно веће 7. и 8. разреда Израда плана реализације програма Септембар 2018. Тим за ПО је изабрао модел имплементације програма ПО у складу са најбољим могућностима школе и креирао план реализације програма ПО План реализације програма
Оснаживање капацитета школе за ПО Чланови тима ПО који су похађали базичну обуку преносе искуства на остале чланове тима и наставнике 7. и 8. разреда  који ће учествовати у реализацији програма Тим за ПО радионице Септембар 2018. Чланови тима ПО који су похађали базичну обуку пренели су потребна знања и вештине осталим члановима тима програма Приручник за ПО Материјали са обуке
Информисање и усвајање модела имплементације ПО Тим за ПО информише Наставничко веће о обуци за ПО и договореном плану реализације програма Тим за ПО Директор Презентације Излагање Септембар 2018. Колектив школе упознат је са програмом ПО и сагласан је са планом реализације програма Програм ПО Записник са седнице Наставничког већа
Измене и допуне школских докумената Имплементација програма ПО у Развојни план, Школски програм и ГПРШ Тим за ПО директор Ревизија документа Септембар 2018. Развојни план, Школски програм и ГПРШ садржи нови програм ПО као и план рада тима за ПО у виду анекса Развојни план, Школски програм, ГПРШ, план реализације програма, план рада ОС
Обезбеђивање услова за реализацију програма (радионица) са ученицима Креирање распореда реализација радионица са ученицима Тим за ПО Програм рада ПО Септембар 2018. Постоји јасна процедура, улоге и одговорности за реализацију програма ПО Програм ПО (распоред реализације радионица)
Реализација програма ПО Реализација програмом предвиђених радионица са ученицима 7. и 8. разреда Тим за ПО Разредно веће 7. и 8. разреда радионице Од септембра 2018.до маја 2019. Ученици 7. и 8. разреда прошли су кроз све програмом предвиђене радионице.Ученици 8. разреда способни су да донесу одлуку о школи и занимању Портфолио ученика Продукти рада
  Реализација родитељског састанка за родитеље ученика 7. и 8. разреда Тим за ПО одељенске старешине Презентација излагање Септембар 2018. Децембар 2018 Април 2019. Родитељи ученика 7. и 8. разреда укључени су у реализацију програма ПО и стичу знања и вештине за подршку деци у избору занимања и школе Списак (потписи родитеља), продукти рада са радионица
  Организовање манифестација и акција из области ПО: Дан девојчица/дан дечака, сајам образовања, експерти у школи, посета средњим школама, посета НСЗ… Тим за ПО Посете, манифест. II полугод. школске 2018/19године Промоција школе у области ПО Изградња мреже партнера кроз укључивање различитих учесника Списак ученика присутних на манифестацијама, продукти, плакати, извештаји, фотографије
  Реализација реалиних сусрета кроз распитивање у предузећима/школама и испробавање праксе Тим за ПО Контакти са предузећима, посета, распитивање II полугод. школске 2018/19године Промоција школе у области реалних сусрета Изградња мреже партнера кроз укључивање различитих учесника Успостављање механизама и процедура за реалне сусрете Списак учесника, продукти, портфолио, извештај, фотографије
Успостављање сарадње са локалном мрежом БОШ и МОШ Сарадња са другим БОШ и МОШ у реализацији активности из програма Тим за ПО   током године, по потреби Промоција школе и постигнућа кроз сарадњу са другим БОШ и МОШ Списак учесника, продукти, извештај, фотографије
Успостављање сарадње са Региналним центром за СС и  Школском управом Сарадња са Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању и Школском управом у реализацији активности из програма ПО     Тим за ПО Обука, презентација, излагање током године   Списак учесника, продукти, агенда, записници, сценарио, извештај, фотографије.  
Подршка у имлементацији програма ПО Сарадња са водитељем /ментором Тим за ПО Менторски састанци, Састанак, посета Током године Тим сарађује са водитељем/ментором и заједнички успостављају систем квалитета реализације програма ПО Записници о посетама и састанцима
Сарадња са стручним органима школе Подршка програму на седницама стручних органа: Наставничко веће, разредна већа 7. И 8. Разреда, стручна већа Тим за ПО директор председници стручних већа Сатанак, презентација, излагање, размена Током године Тим за ПО сарађује са стручним органима школе и заједнички успостављају систем и критеријуме квалитета реализације програма ПО Записници са седница стручних органа

 6.1.5.Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

Руселена Милић, Марјана Влајнић,Душанка Тричковић,Светлана Машуловић,

Гордана Стојсављевић,Љубиша Тричковић,Виолета Вучковић

Педагошки колегијум се састаје једном месечно, а по потреби и чешће да би пратили, разматрали и доносили предлоге за:

 • унапређење квалитета образовања и васпитања,
 • остваривање циљева и стандарда постигнућа,
 • вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручних сарадника
 • праћење резултата рада ученика
 • доношење мера за јединствен и усклађен рад са ученицима и решавање других стручних питања образовно- васпитног рада.

План  рада педагошког колегијума

Време реализације Актиености/теме Начин реализације: Носиоци реализације
СЕПТЕМБАР – Формирање колегијума – Седница   Стручна дискусија Чланови  ПК
ОКТОБАР   – Праћење израде ои доношење ИОП-а, – Седница Чланови  ПК
НОВЕМБАР –  Формирање тимова наставника и ученика у оквиру реализације ШРП – Праћење  реализације ИОП-а   Седница Чланови  ПК
ФЕБРУАР – Сагледавање стања у стручном усавршавању наставника и запослених – Анализа рада тимова самовредновања Седница Презентација Чланови  ПК
МАРТ – Разматрање реализације акционих планова тимова за самовредновање и стручног актива за развојно планирање Седница Сручна дискусија   Чланови  ПК, тим   за самовредновање Председник стручног Актива за развојно планорање
АПРИЛ – Анализа реализације ГПР и педагошко инструктивног увида и надзора – Праћење  реализације ИОП-а   Седница Сручна дискусија   Чланови  ПК
ЈУН – Анализа резултата такмичења и реализација ваннаставних активности -Праћење  реализације ИОП-а ;   Седница Презентација Чланови  ПК
АВГУСТ -План стручног усавршавања и унапређења рада у наредној школској години ;   Седница Израда и достављање података Чланови  ПК
Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума су, записници са састанака пеадагишког колегијума, а носиоци праћења је: директор.

       6.1.6.План рада стручних сарадника

              6.1.6.1. План рада педагога

             ЦИЉ

            Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.

              ЗАДАЦИ    

 • Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
 • Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
 • Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању oбразовно-васпитног рада,  
 • Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање  ученика,
 • Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада,
 • Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
 • Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.

ОБЛАСТИ  РАДА

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Учествовање у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана установе,
Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма),
Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога,
Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,
Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама,
Планирање  набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци дидактичког материјала, наставних средстава,
Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и примене,
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада,
Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка ученика у природи,
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, медијског представљања и слично,
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског  старешине, секција,
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су упућени да понове разред.

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика,
Праћење реализације образовно-васпитног  рада,
Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих облика рада,
Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада установе,
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана,
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао  наставника, стручног сарадника,
Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада,
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова),
Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика,
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха,
Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика. 

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада,
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне литературе),
Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и посебних  стандарда,
Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  ученичких знања и умења,
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци,
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и других облика образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,
Праћење начина вођења педагошке документације наставника,
Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика,  
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у развоју),
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,
Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,
Пружање помоћи наставницима  у реализацији огледних и угледних часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима, 
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и секција,
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових ученика,
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице,
 Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са породицом,
Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу,
Пружање помоћи наставницима  у примени различитих техника и поступака самоевалуације.

IV РАД  СА  УЧЕНИЦИМА

Испитивање детета уписаног у основну школу, 
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости ученика),
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа,  промене статуса из редовног у ванредног ученика,
Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке,
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других ученичких организација,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању,
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,   
Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних активности,
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности стручних и невладиних организација,   
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена,
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота,
Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана,
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији,
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.

V.   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада,
Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним темама,
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (настава, секције, предавања, пројекти…) и партиципација у свим сегментима рада установе,
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији,
Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,
Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена  деце, односно ученика,
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о деци,
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету.

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

1.Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,
2.Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација,
3.Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,
4.Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава,
5.Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи,
6.Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција,
7.Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план,
8.Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

VII.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција),
Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, стручних актива за развојно планирање и развој школског програма,
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2.Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,
3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
4. Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању.

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2.Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе,
3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
4.Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
5.Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима  у образовању.

 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

Време реализације Садржај рада / активности Сарадници
С     Е     П     Т     Е     М     Б     А     Р Преглед годишњих глобалних планова рада наставника  
Преглед оперативних планова рада за СЕПТЕМБАР  
Учествовање у изради Годишњег плана рада школе Директор, стручни органи
Израда Извештаја о раду школе Директор, стручни органи
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада ОС, секција, ИОП-а директор
Израда годишњег и месечних планова рада педагога  
Преглед Дневника образовно-васпитног рада за школску 2016/2017год.  
Израда статистичких извештаја за стање на крају школске 2017/2018 године и на почетку 2018/2019.  
Учешће у раду стручних органа школе. директор
Актив стручних сарадника  
Помоћ у  раду  тимова за самовредновање. Чланови тима за сам.
Учешће у изради новог Школског програма за период од 2015.-2019. Стр. актив за РШП
Састанак тима за инклузивно образовање Тим за ИО
О К  Т О Б А Р Преглед оперативних планова рада за ОКТОБАР  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Учешће у организацији “Дечје недеље“ Стручна већа
Евидентирање ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у савладавању наставног градива. Наставници, тим за ИО
Евидентирање даровитих ученика са наведеним областима где се даровитост испољава. Наставници, тим за ИО
Израда педагошких профила, план индивидиализације за ученике са тешкоћама у савладавању наставног градива Наставници, ОС, тим за ИО
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Учешће у раду стручних органа школе. директор
Анализа стања и увид у присутност насиља у установи. Тим за заштиту
Послови у оквиру тима за инклузивно образовање Тим за ИО
Реализација програма ПО – радионице за 7. и 8. разред Тим за ПО
Н  О  В  Е  М  Б А  Р Преглед оперативних планова рада за НОВЕМБАР  
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног првог наставног периода.  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода. ОС
Учешће у раду стручних органа школе. директор
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Упитник за ученике петог разреда – Адаптација ученика петог разреда при преласку са разредне на предметну наставу.  
Д     Е     Ц     Е     М     Б     А     Р Истраживачки рад  (Инструмент – актив педагога) Актив стручних сарадника
Актив стручних сарадника Актив СС
Праћење реализације Годишњег плана рада С. актив за РШП и ШРП
Реализација програма ПО – радионице за  8. разред Тим за ПО
Предавање на тему: „Насиље, злостављање и занемаривање“ Тим за заштиту ученика
Преглед оперативних планова рада за ДЕЦЕМБАР  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Евидентирање укључености ученика у допунски рад, додатну наставу и у рад слободних активности. ОС, Стручна већа
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а Тим за ИО
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта. ОС
Учешће у раду стручних органа школе. директор
Евалуација ИОП-а, координација тимова Тим за ИО
Учешће у организацији припремне наставе за полагање завршног испита Директор, наставници
Консултације са учеником петог разреда – грађанско васпитање  
Реализација програма ПО – радионице за  8. разред     Тим за ПО
                 Ј  А  Н  У  А  Р Преглед оперативних планова рада за ЈАНУАР  
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног првог полугодишта.  
Полугодишња анализа васпитно-образовног рада Директор
Попуњавање табеларног прегледа за крај првог полугодишта.  
Учешће у раду стручних органа школе. Директор
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Планирање и организација школских такмичења. Директор, наставниц
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Актив стручних сарадника Актив СС
Праћење реализације Годишњег плана рада С. актив за РШП и ШРП
Реализација програма ПО – радионице за  8. разред Тим за ПО
Ф     Е     Б     Р     У     А     Р Преглед оперативних планова рада за ФЕБРУАР  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Анализа постигнутих резултата на школским такмичењима.  
Пријава ученика за Општинска такмичења.  
Ажурирање података и сређивање педагошке документације. Директор, стр. већа
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Реализација програма ПО – радионице за  7. разред Тим за ПО
М     А     Р     Т Преглед оперативних планова рада за МАРТ  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Анализа успеха ученика на крају трећег наставног периода. ОС
Преглед дневника образовно-васпитног рада након завршеног трећег наставног периода.  
Учешће у раду стручних органа школе. Директор
Праћење резултата ученика на Општинским такмичењима.  
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Увид у рад слободних активности ученика (ГПРШ дир)  
Консултације са учеником петог разреда – грађанско васпитање  
Реализација програма ПО – радионице за  7. и 8. разред Тим за ПО
Предавање за наставнике и запослене у школи на тему: Ефикасно реаговање у ситуацијама насиља Тим за заштиту уч.
А     П     Р     И     Л Преглед оперативних планова рада за АПРИЛ  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Евалуација ИОП-а, координисање тимовима Тим за ИО
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Анализа постигнутог успеха на Општинским такмичењима.  
Извештај и анализа истраживачког рада у школи (ГПРШ)  
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Упис деце у први разред. секретар
Актив стручних сарадника Актив СС
Праћење реализације припремне наставе за полагање завршног испита директор
Праћење реализације Годишњег плана рада Стр. актив за РШП
М     А     Ј Преглед оперативних планова рада за МАЈ  
Увид у реализацију часова допунске и додатне наставе и слободних активности (ГПРШ дир)  
Помоћетимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Посета наставним часовима и педагошко-инструктивни рад директор
Испитивање зрелости деце за полазак у школу.  
Анализа тестирања деце за полазак у школу. Формирање одељења.  
Учешће у раду стручних органа школе одељенско веће осмог разреда
Ј     У     Н Преглед оперативних планова рада за ЈУН  
Анализа успеха ученика VIII разреда на крају другог полугодишта.  
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. ОС
Сређивање комплетне документације – крај другог полугодишта. Стручни органи
Евалуација ИОП-а, координисање тимовима Тим за ИО
Евалуација Програма заштите ученика од насиља (прегледом документацијем, резултатима истраживања) Тим за заштиту уч.
Помоћ  тимовима за самовредновање рада школе и активности планиране у оквиру самовредновања рада школе. Чланови тима за самовредновање
Актив стручних сарадника Актив СС
Организација завршног испита (ГПРШ) директор
Послови оператера приликом уписа у средњу школу.  
Праћење реализације Годишњег плана рада Стр. актив за РШП
Извршити контролу рада на завршавању и сређивању педагошке и школске документације (ГПРШ дир) директор
Анализа примене Програма превентивних активности Тим за заштиту
Ј  У  Л Послови око полагања завршног испита и уписа у средњу школу.   Директор,
Послови оператера приликом уписа у средњу школу.    
А В У Г  У С Т Организација припремне наставе и полагања поправних и других испита. Директор, наставници
Анализа успеха ученика на крају школске године. ОС
Учешће у раду стручних органа школе. Директор, стручни органи
Израда извештаја о раду  школе за школску 2018/2019. годину. Директор, стручни органи
Учешће у изради концепције Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.годину Директор, стручни органи
Извештај о самовредновању и израда акционих планова за наредни период – израда плана унапређења на основу уочених слабости Чланови тима за самовредновање
ТОКОМ ГОДИНЕ / КОНТИНУИРАНО Дидактичко-методичко усавршавање Осавремењавање наставног процеса Директор, стручна већа
Учешће у раду актива за развој школског програма Стр. Актив за РШП
Учешће у раду актива за развојно планирање Стр. Актив за ШРП
Учешће у раду педагошког колегијума Директор
Учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља, ѕлостављања и занемаривања Тим за заштиту уч.
Рад са ученицима који врше насиље Тим за заштиту уч.
Саветодавни рад са родитељима Директор
Учешће у раду стручног тима за инклуизивно образовање Тим за ИО
Учешће у раду тима за професионалну оријентацију Тим за ПО
Учешће у раду ученичког парламента  
Праћење реализације слободних активности  

              6.1.6.2. План рада библиотекара

ЦИЉ

         Стручни сарадник – школски библиотекар, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.

                Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.

ЗАДАЦИ

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:

– развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,

– развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,

– стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,

– мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,

– сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,

– праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,

– пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,

– стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,

– обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,

– припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,

– вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),

– коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,

– заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.

ОБЛАСТИ РАДА

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,

4. Израда програма рада библиотечке секције,

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе,

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада,

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци,

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке,

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа.

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње,

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем,

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима,

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања,

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење,

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго).

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека,

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика.

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора,

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници,

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге“, „Светски дан књиге“, „Дечија недеља“, „Дан писмености“, „Дан матерњег језика“, Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.),

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе,

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице,

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним установама),

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова,

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године,

4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари.

            ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА

Време реализације Садржај рада / активности Сарадници
Септембар Сређивање картотеке ученика и наставника  
Писање опомена ученицима који нису вратили књиге  
Евиденција поклоњених књига и уношење у књигу инвентара  
Активности у раду са ученицима Ученици
Добродошлица првацима Ученици, наставници
Уређење паноа Ученици, наставници
Уређење простора школске библиотеке Ученици, наставници
Упознавање ученика са кућним редом библиотеке Ученици, наставници
Израда дневне статистике  
Помоћ ученицима при избору књига Ученици
Сарадња са наставницима и планирање заједничких часова Ученици, наставници
Излагање дечијих радова и изложби Ученици, наставници
Октобар Сређивање књига на полицама  
Увођење и сигнирање новоприбављених књига  
Рад у тиму за културна активности у школи Наставници
Планирање и обележавање важних датума , годишњица и догађаја  
Израда дневне статистике  
Припремање материјала за тематске изложбе Ученици, наставници
Планирање културних садражаја за ову школску годину Ученици, наставници
Увођење ученика у  сналажење при избору потребних информација за потребне реферате и саставе. наставници
Дечија недеља,активности и обележавање Ученици, наставници
Месец књиге, месец школских библиотека –обележавање Ученици, наставници
Естетско уређење библиотеке Ученици, наставници
Посета сајму књига  
Новембар Сређивање књига на полицама                                                 
Сређивање ознака на полицама  
Инвентарисање књига  
Дечији радови у библиотеци-тематске изложбе  
Новогодишње поставке за изложбу и естецко уређење за Божић и Нову годину  
Прикупљање материјала за школски лист Ученици, наставници
Учешће у раду Наставничког већа Ученици
Израда дневне статистике  
Издавање књига рад у библиотеци Ученици
Израда паноа са ученицима нижих разреда по темама  
Праћење рада друштва школских библиотекара  
Часови у библиотеци Ученици, наставници
Децембар Сређивање књига на полицама                                                  
Сређивање ознака на полицама  
Инвентарисање књига  
Дечији радови у библиотеци-тематске изложбе Ученици, наставници
Новогодишње поставке за изложбу и естетско уређење за Божић и Нову годину Ученици, наставници
Прикупљање материјала за школски лист Ученици, наставници
Учешће у раду Наставничког већа  
Израда дневне статистике  
Издавање књига рад у библиотеци  
Израда паноа са ученицима нижих разреда по темама Ученици, наставници
Праћење рада друштва школских библиотекара  
Часови у библиотеци Ученици, наставници
Јануар Издавање књига рад у библиотеци  
Помоћ ученицима око избора књига Ученици
Планирање набавке књига наставници
Часови лектире у библиотеци Ученици, наставници
Обележавање Дана Светог Саве изложба  радова и паноа Ученици, наставници
Фебруар Рад у тиму за културне активности у школи. наставници
Издавање књига рад у библиотеци  
Помоћ ученицима при избору књига Ученици
Сарадња са наставницима наставници
Сређивање књига на полицама  
Дневна статистика попуњавање табеле  
Обележавање значајних датума  
Израда паноа са ученицима Ученици, наставници
Изложбе ликовних и литерарних радова Ученици, наставници
Март Активности у раду са ученицима Ученици, наставници
Издавање књига рад у библиотеци  
Саветовање и помоћ ученицима код одабира литературе  за обраду тема при изради паноа или реферата. Ученици
Планирање заједничких часова са наставницима. Ученици, наставници
Стручно усавршавање библиотекара  
Изложба поводом 8. Марта – ликовни и литарарни радови Ученици, наставници
Дневна статистика  
Попуњавање фонда књигама  
Инвентарисање књига  
Рад у тиму за културна активности у школи Ученици, наставници
Април Библиотечки послови, инвентарисање и сигнирање књига  
Промовисање Светског Дана дечије књиге-пано  
Обележавање  дана планете Земље Ученици, наставници
Часови у библиотеци-чос Ученици, наставници
Израда дневне статистике  
Стручно усавршавање-праћење рада Друштва школских библиотекара Србије  
Обележавање важних датума, годишњица, празника-пано Ученици, наставници
Израда зидних новина-занимљивости  
Мај Помоћ ученицима приликом избора литературе Ученици
Помоћ ученицима око израде паноа избор материјала са интернета Ученици
Израда паноа у библиотеци-Прослава Дана школе Ученици, наставници
Обележавање значајних датума  
Ликовни и литерарни радови изложени у библиотеци Ученици, наставници
Естетско уређење библиотеке Ученици, наставници
Рад тиму за културна дешавања  
Поклонимо књигу школској библиотеци-акција поводом Дана школе  
Писање опомена ученицима осмог разреда за невраћене књиге  
Рад у тиму за самовредновање наставници
Сређивање књига на полицама  
Сређивање ознака на полицама  
Промоција књиге Ученици, наставници
Јун Помоћ ученицима око избора књига Ученици
Сређивање књига на полицама  
Писање опомена ученицима који нису вратили књиге  
Инвентарисање књига  
Праћење рада Друштва школских библиотекара  
Израда паноа Ученици, наставници
Тематске изложбе Ученици, наставници

6.2. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

      6.2.1.План рада директора школе

Активности Време реализације Сарадници у реализацији
 I       Планирање  и програмирање  
1. Израда Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе Крај августа и почетак септембра Педагог
2. Израда предлога Годишњег плана рада школе Крај августа и почетак септембра Педагог
II     Руковођење  
1. Организација израде нормативних аката школе и усклађивање са  Законом о основама система образовања и васпитања Септембар Секретар
2. Израда  предлога  финансијског  плана Септембар, октобар Административно финансијски радник
3. Праћење реализације плана опремања школе Током године Тим за ресурсе
4. Подела задужења у припреми за почетак рада у новој школској години Крај августа педагог
5. Доношење одлуке о расписивању конкурса за слободна радна места по добијању сагласности  од начелника Школске управе Репрезентативни синдикат школе, Школска управа, секретар, Школски одбор
6. Израда решења о 40-ој радној недељи и решења о заради запослених Почетак септембра Секретар, административно финансијски радник
III  Организациони послови  
1. Организација уписа ученика април Педагог
2. Организација и остваривање свих облика образовно-васпитног рада школе Током године педагог
3. Организација дежурства наставног и ненаставног особља Септембар секретар
4. Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника Током године Секретар
5. Организација и координација рада секретара и стручне службе Током године Секретар, педагог
6. Организација поправних испита за ученике јун, август Педагог, предметни наставници,
7. Организација рада на инвентарисању имовине школе Јануар Комисија за основна средства, комисија за ситан инвентар, комисија за попис новчаних потраживања и хартија од вредности
8. Организација рада и припрема Школске славе и Дана школе Децембар, јануар и април-мај Тим за културне активности, учитељи и  задужени наставници
9. Организација путовања ученика и наставника  на такмичења, екскурзије и семинаре Током године Административно-финансијски радник
10.Организација и подела задужења за послове текућег одржавања Септембар и по потреби током године секретар
IV   Педагошко инструктивни и саветодавни рад  
1. Педагошко инструктивни увид и надзор у рад наставника и стручних сарадника (увид у педагошку документацију) Континуирано током целе године педагог
2. Посета часовима наставе и других облика образовно васпитног рада ( 10 часова у I полугодишту и 10 часова у II  полугодишту) Према плану  педагошко –инструктивног и саветодавног рада педагог
3. Предузимање мера ради унапређивања  образовно-васпитног рада школе Током године, Педагог,  наставници учесници на разним семинарима
4. Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника Током године   Педагог, учесници на разним семинарима
5. Инструктивни рад са стручним активима и тимовима Током године педагог
6. Саветодавни рад са родитељима ученика По потреби Педагог, секретар
7.Саветодавни рад са ученицима   Континурано   Педагог, секретар
V     Аналитичко – студијски рад  
1. Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и Школског развојног плана Квартално Педагог, Тим за школско развојно планрање
2. Анализа остваривања финансијског плана Квартално Административно финансијски радник
3. Израда различитих анализа и извештаја о раду школе за потребе Министарства просвете, Општинске управе и др.   Педагог, секретар, административно-финансијски радник,
4. Израда и подношење различитих  извештаја о раду школе Школском одбору Почетак школске године и према потреби током године Педагог, секретар, административно финансијски радник
5. Праћење извештаја о релаизацији планираног Квартално Педагог, секретар
VI    Рад у стручним органима школе  
1. Припремање и вођење седница Наставничког већа Према плану рада Наставничког већа Педагог, секретар
2. Припремање и вођење седница Педагошког колегијума Месечно Педагог
3. Сарадња са стручним већима Према потреби Стручна већа
4.Припремање материјала и учешће у раду одељењских већа Квартално Педагог, одељењска већа млађих и одељењска већа старијих разреда
5. Извршни послови: рад на спровођењу одлука и закључака стручних органа школа Континуирано Педагог , секретар
VII   Рад са ученицима  
1. Сарадња са Парламентом ученика Према потреби Ученички парламент
2. Сарадња са осталим ученичким организацијама / /
3. Рад на обезбеђивњу једнакости ученика у остваривању права на образовање и васпитање Током године Педагог, одељењске старешине
4.Рад на остваривању радне атмосфере, толеранције, међусобног уважавања, разумевања и  помагања Континуирано Педагог одељењске старешине
VIII Сарадња са родитељима
1. Организовање састанака Савета родитеља Према плану рада Савета родитеља и према потреби Председник Савета родитеља,секретар
2. Припремање материјала и учешће у раду Савета родитеља Пар дана пред заказане седнице Савета родитеља Педагог, секретар, председник Савета родитеља
3. Покретање заједничких активности и пројеката Током године Одабрани представници Савета родитеља
4. Пријем родитеља Према потреби Педагог, секретар
IX Сарадња са друштвеном средином и  заједницом  
1. Сарадња са образовно-васпитним установама Према потреби Основне и средње школе  општине Оџаци и шире, предшколска установа „Полетарац”, „Вук Караџић” Сомбор
2. Сарадња са установама културе Према потреби Народно позориште Нови Сад, Биоскоп „Арена” Нови Сад, изложбе
3. Сарадња са установама здравствене и социјалне заштите Према плану Дома здравља Лекари опште праксе, стоматолози, одељењске старешине
4. Сарадња са спортским организацијама и клубовима   Континуирано  фудбалски клуб „Задругар” Српски Милетић
5. Сарадња са органима државне управе Према потреби Одељење друштвене делатности општине Оџаци, Полицијска станица општине Оџаци
6. Међународна сарадња Мај  
X     Рад на педагошкој документацији  
1. Израда Извештаја о раду директора Септембар, фебруар Педагог, секретар, административно финансијски радник
2. Израда Плана рада директора Септембар Педагог, секретар
3  Израда оперативног програма и плана рада директора и предлога за унапређивање васпитно-образовног рада Месечно Педагог, секретар,
XI      Стручно усавршавање  
1.  Присуствовање састанцима Актива директора Према потреби Актив директора
2.  Присуствовање састанцима у ШУ Сомбор Према позиву Школска управа
3. Присуствовање  саветовањима, предавањима итд Према позиву Предавачи
4.  Учешће на семинарима Током године Предавачи
5. Праћење законских прописа Током године Секретар
XII   Остали послови  
1. Послови предвиђени програмом Наставничког већа Континуирано Педагог
2. Организовање замене наставника и других радника Према потреби Педагог
3. Помоћ у организовању друштвено-корисног и производног рада ученика   Ученици и одељењске старешине
4. Праћење реализације рада према распореду часова свакодневно Педагог
5. Праћење реализације дежурства наставника, ученика и техничког особља свакодневно Секретар
6. Пријем странака, родитеља, ученика Према потреби Дежурни наставник и дежурни помоћни радник
7. Остваривање увида у техничку и хигијенску припремљеност школске зграде и простора Недељно Секретар
XIII    Самовредновање  
1. Праћење / вредновање свога рада Месечно  
2. Промовисање значаја самовредновања и помоћ наставницима у примени поступака самоевалуације Континуирано Педагог

  6.2.2. План рада секретара школе

.  рад на нормативној – правној регулативи,

.  рад на конципирању и изради програма рада, инфорамција, извештаја, анализа,

.  прати прописе из подручја основног образовања, као и њихову примену,

.  припрема седнице Школског одбора,

.  вођење записника  и формулација са седнице Школских одбора и других комија у школи,

.  израда уговора, конкурса и огласа и других аката,

.  обавља све послове које произилазе из области заснивања радног односа,

.  вођење персоналних досијеа радника,

.  руковођење техничко оперативним пословима,

.  уношење промена у  МК радника,

Секретар школе брине и о другим пословима неопходним за ефикасно функционисање школе.  

6.3. ПЛАН РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА

     6.3.1.План рада Школског одбора

Школски одбор је именован 2018 год. и његов мандат траје до јула 2022г.

Председник  Школског  одбора  је:  Тричковић Душанка

Састав Школског одбора:

Име и презиме Ко је оелашћени предлагач
Павловић Снежана Запослени
Тричковић Душанка Запослени
Момчиловић Ивана Запослени
Бељански Милица Родитељи
Филиповић Недина Родитељи
Maрија Лаловић Родитељи
Ђокица Михајловић Локална самоуправа
Илић Марина Локална самоуправа
Величковић Слободанка Локална самоуправа

 Радмила Стојиљковић                                Ученички парламент

План рада Школског одбора

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци  реализације и    сарадници
СЕПТЕМБАР Разматрање и усвајање  Извештаја о раду школе за  школску 2018/2019.год.Извештај о раду  директора  школе за  школску 2017/2018 год. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019 годУпознавање са Планом и начином  рада Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања   децеУсвајање плана  стручног  усавршавања запосленихУпознавање са условима рада школе на почетку школске године;Информисање  о осигурању и исхрани ученика;   седница Председник ШО Директор Секретар Педагог
ОКТОБАР Усвајање  извештаја о остваривању Школског програмаУсвајање извештаја о остваривању Развојног  плана  школеУсвајање  извештаја о остваривању стручног  усавршавања запосленихУсвајање  извештаја о самовредновањуУпознавање са избором туристичке агенције за реализацију екскурзије, излета и посета.  6.Информација о активностима у вези са     Прославом  Дана  школе   седница Председник ШО Директор Секретар Педагог
ДЕЦЕМБАР Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода;Анализа и усвајање Извештаја о тромесечном раду Школе и анализа рада запослених;Извештај о  раду  Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања деце, као и осталих  школских  тимоваРазматрање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада.   седница Председник ШО Директор Секретар
ФЕБРУАР Финансијско пословање школе, резултати улагања и планирање утрошка средстава са планирањем уређења Школе и других потреба и издатака;Извештај о полугодишњем раду Школе и анализа рада запослених на крају првог полугодишта;Анализа рада стручних органа са становишта ефикасности и ометајући фактори;Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта;Извештај комисије о извршеном годишњем попису и отпису материјалних средстава; Усвајање годишњег обрачуна (завршног рачуна) Школе седница Председник ШО Директор Секретар
АПРИЛ    1.Извештај о успеху и владању ученика на крају       трећег класификационог периода;     2.Анализа и усвајање Извештаја о раду Школе и       анализа рада запослених на крају трећег       класификационог периода;     3.Разматрање мера за побољшање услова рада       и остваривање образовно-васпитног рада;   седница Председник ШО Директор Секретар
ЈУН Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају другог полугодишта;Извештај о резултатима завршног  испита и упису у средњу школу;Извештај о раду Школе на крају другог полугодишта.Кадровска питањаНаграђивање ученикаИнвестициона  улагањаИзвештај о реализацији екскурзијаСпровођење  конкурса  за  избор  директораИзвештај тимова  за  самовредновањеИзвештај о  раду  Тима  за  заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемарвања деце, као и осталих  школских  тимоваУспех  ученика на  крају другог  полугодишта   седница Председник ШО Директор Секретар Педагог
АВГУСТ Анализа успеха ученика на крају школске године;Разматрање материјално-техничке опремљености Школе и структуре запослених, као и других неопходних услова за почетак нове  школске  године. седница Председник ШО Директор Секретар

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА

Глобални планови рада наставика сачињени су током августа 2017. године и представљају саставни део Годишњег плана рада, а као прилог налазе се у канцеларији педагога школе. Оперативне планове рада наставници сачињавају месечно и копије истих предају педагогу сваког петог у месецу.

8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

            Ваннаставне активности реализују се као слободне активности ученика. Организују се ради задовољавања и развијања постојећих и стварању нових интересовања ученика, неговања склоности, способности и стваралаштва, проширивања и продубљивања знања, неговања одговорности и смисла за корективни рад.

             Један од значајнијих услова за остваривање што бољих резултата рада у слободним активностима јесте и педагошки осмишљена организација рада секција, група и других облика слободних активности.

            У састављању распореда и планирања рада, вођењу педагошке документације у руковођењу радом секције заједно са наставницима учествују и ученици.

      8.1.ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Програм одељенског старешине је оријентациони, а сваки одељенски старешина је сачинио свој конкретни план прилагођен свом одељењу.

             8.1.1.План рада одељењских старешина  у првом циклусу

Месец Бр. Наставни садржај
Септембар 1. Права и обавезе ученика у одељењу и школи; договор о заједничком животу у одељењу
2. Значај планирања и организовања учења и израде домаћих задатака
3. Како се решавају проблеми без сукоба (туче и свађе)?
4. Како се понашамо у саобраћају
Октобар 5. Процена властитог понашања
6. Дечја недеља
7. Технике успешног учења: подвлачење, обележавање, постављање питања, преслишавање….
8. Октобар, месец књиге – “Моја омиљена књига“
9. Какви су односи у нашем колективу?
Новембар 10. Животна средина – Мењам своје понашање како бих заштитио природу
11. Учимо да учимо: учење градива у целини, по деловима или комбиновано
12. Шта је за мене поштовање (према себи и другима)?
13. Да ли сам уплашен, усамљен, бесан и кад?
Децембар 14. Жеља да се нешто научи – претпоставка успеха у учењу
15. Зимске радости – игре на снегу
16. У сусрет Новој години
17. Направимо план гледања ТВ-а
Јануар 18. Анализа успеха и владања у првом полугодишту
19. Свети Сава – школска слава
Фебруар 20. Фактори успешног учења: правилна организација, стално радно место, одређено време…
21. Спремност да помогнемо особама у невољи
22. Необична занимања
23. Како успорити заборављање наученог?
Март 24. Мојој мајци на поклон
25. “У здравом телу здрав дух“ – Шта је то здравствена превенција?
26. Самоконтрола и самооцењивање свог рада
27. Како проводим слободно време
Април 28. “Шала је шала велика и мала“
29. Радна акција – уређујемо учионицу и школско двориште
30. Које ми се занимање највише свиђа и зашто?
Мај 31. Дан школе
32. Како водити белешке на часу? Сређивање – исправљање и допуњавање
33. Шта бих волео да буде боље у мојој породици, а шта не бих мењао?
34. Зашто постоје правила понашања?
Јун 35.   Поштујмо човека у зависности од његових резултата рада, а не имовног стања и изгледа
36. Анализа успеха и владања на крају школске године
У току године Предавање МУП-а у 1. 4. и 6.
У току године Планирамо разне излете у месту. Одласци у позориште, биоскоп, музеј,на базен и обиласци фирми у месту и ван места.

             8.1.2.  План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у првом циклусу

Сви учитељи организују секције културно-уметничког садржаја. У слободне активности ученици се укључују од I до IV разреда.

Назив активности Разред Планирано часова на годишњем нивоу Задужени наставник
Драмаска секција I-IV 36 Аралица Бошко Ана Стаменковић
Литерарна секција II-IV 36  Снежана Павловић
Рецитаторска секција I-IV 36 Виолета Вучковић
Ликовна секција I-IV 36 Љиља Спасић
Ритмичка I-IV 36 Радица Илић

     8.2. ПЛАН ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Програм одељенског старешине је оријентациони, а сваки одељенски старешина је сачинио свој конкретни план прилагођен свом одељењу. Посебно, програм рада ОС седмог и осмог разреда садржи радионице из програма професионалне оријентације чија реализација је предвиђена на чосу.

             8.2.1. План рада одељењских старешина  у другом циклусу

Месец Бр. Наставни садржај
Септембар 1. Сусрет са одељењем и одељенским старешином
2. Школа и њен кућни ред – правила понашања ученика
3. Како се доносе правила; формулисање одељенских правила
4. Како се решавају сукоби: без туча и свађа
Октобар 5. Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика
6. Како да организујем свој дан
7. Допунска/додатна настава – развијање исправног односа према њој
8. Како настаје сукоб?
9. Формирање ставова о здравој исхрани
Новембар 10. Како бити здрав и прав?
11. Развијање личне одговорности за бригу о телу, чистоћи тела, брига о одећи, здраве навике, непушење
12. Фактори успешног учења: правилна организација, стално радно место, одређено време…
13. Како проводимо слободно време?
Децембар 14. Стицање знања из активности: безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање
15. Штетност пушења, алкохолизма и дрога
16. Како смо прихватили допунску наставу – значај; ефекти
17. Да ли оцене мере знање; шта смо урадили у првом полугодишту?
Јануар 18. Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања других, воде рачуна о њима, прихватају и поштују различите традиције
19. Свети Сава – просветитељ
Фебруар 20. Да ли се лаж и крађа може оправдати?
21. Како и колико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на насиље?
22. Упознати себе – шта очекујем од будућег образовања?
23. Да ли су мајка и отац равноправни? Како то изгледа у нашим породицама
Март 24. Култура понашања (култура разговора)
25. Оспособљавање ученика да правилно препознају своја осећања
26. Да ли је професија уско повезана са личношћу?
27. Како рад може да нас испуни задовољством
Април 28. Шта наставници замерају ученицима? 5-7 разреда Куда после основне школе? 8. разред
29. Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротни пол
30. Где наши родитељи раде? (занимања)
Мај 31. Прослава Дана школе
32. Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека у њеној заштити и унапређењу
33. Проблеми који настају у међуљудским односима
34. Свако има свој тајни свет
Јун 35. Моји утисци о школи
36. Наши проблеми и успех на крају године

            8.2.2. План друштвених, техничких, хуманитарних и културних активности  у другом циклусу

Назив активности Разред Планирано часова на годишњем нивоу Задужени наставник
Драмаска секција V-VIII 36 Душанка Тричковић
Литерарна секција V-VIII 36 Јована Ћојановић Кривокућа
Рецитаторска секција V-VIII 36 Јована Ћојановић Кривокућа
Еколошка секција V-VIII 36 Светлана Машуловић
Библиотечка секција V-VI 36 Драган Мироницки
Спортска секција V-VII 36 Зоран Ракоњац
Ликовна секција V-VII 36 Владимир Поповић
Ученички парламент VII-VIII     Марјана Влајнић
   

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

План  излета, екскурзија и наставе у природи

Разред Трајање Путни правац
I – IV Настава у природи 7 дана Ивањица ,Златибор
I – II Екскурзија 1 дан Засавица , Сремска Митровица
III-IV Екскурзија 1 дан Засавица ,Сремска Митровица
V- VII Екскурзија 1 дан 1.Смедерево Ђердап ,Лепенски вир ,Виминацијум 2.Царска бара ,Идвор  ,Ечка,Зрењанин ,Нови Сад Петроварадинска тврђава ,.3.Београд ,Ботаничка башта ,Храм Светог Саве ,Калемегдан ,Кнез Михајлова ,стадион ,Авалски торањ.
VIII Екскурзија 2 дана                       Златибор

8.4. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Врста активности Васпитни задаци Време реализације
  Упознавање деце   Навикавање на норме понашања у боравку Неговање навика за редовно одржавање личне хигијене Септембар
Хигијена простора у којем се живи и ради:учионица, боравак, купатило, ходник, кухиња Развијање личне одговорности, самосталности, смисла за сарадњу, тачност, уредност, критички однос према неуредности     Током године
Послуживање и самопослуживање ужине Развијање колективизма, другарства, равноправних и хуманих односа међу половима; развијање радне дисциплине, дисциплине понашања и односа према имовини Током године
Естетско уређење просторије боравка, учионице Развијање колективне одговорности и личног доприноса уређењу просторије која се користи Током године
Гимнастика- вежбе за правилно држање тела Развијање потребе за свакодневном физичком активношћу Током године
Такмичарске игре Развијање такмичарског духа, пожртвованости, »фер-плеја« у спорту и свакој игри Током године
Елементарне игре Неговање другарства Развијање свести о постигнутим резултатима Током године
Упознавање ученика са условима успешног учења, Организовање радног места Развијање интелектуалних способности, развијање потребе за сазнањем и навикавање на редовно учење Током године
Свакодневно учење, коришћење разних извора информација, понављање градива, помоћ друговима у учењу Оспособљавање за припрему и организацију радног места, планирање рада, формирање радних навика Током године
Квалитетно обављање свих радних задатака Оспособљавање ученика за технику учења, коришћење додатне литературе (мапе, енциклопедије); за истрајност у раду; навику да се задаци раде прегледно, да се градиво учи истог дана Током године
Рад са папиром, плодовима биљака, текстилом, пластелином, конструкторским материјалима Изграђивање радне културе, особина личности потребних у раду Неговање и развијање техничке културе, развијање маште Током године
Свакодневно кретање и понашање на улици Развијање саобраћајне културе Током године
Цртање, сликање Развијање способности ликовног изражавања, потребе за стварањем и доживљавањем лепог Током године
Примењена уметност Естетско процењивање Неговање и подстицање стваралачких потенцијала ученика, развијање потребе за посећивањем излозби и музеја Током године
Гласно изражајно читање Оспособљавање ученика за усвајање технике читања, читања са разумевањем, изражајно читање Током године
Интерпретација прочитаног, читање у себи, читалацки часови (посета библиотеци) Изразајно преприцавање прочитаног, развијање љубави према књизи Оспособљавање за читање са разумевањем у себи Током године
Певање песама по слуху, дечије музичке игре Слободно изражавање Развијање музичких способности, слушање музичких дела, развијање слуха, оплемењивање дечијег музичког укуса Током године
Рад са папиром, плодовима биљака, текстилом, пластелином, конструкторским матер. Изграђивање радне културе, особина личности потребних у раду Неговање и развијање техничке културе. развијање маште Током године
Свакодневно кретање и понашање на улици Развијање саобраћајне културе Током године
Цртање, сликање Развијање способности ликовног изражавања, потребе за стварањем и доживљавањем лепог Током године
Примењена уметност Естетско процењивање Неговање и подстицање стваралачких потенцијала ученика, развијање потребе за посећивањем излозби и музеја Током године
Гласно изражајно читање Оспособљавање ученика за усвајање технике читања, читања са разумевањем. изражајно читање Током године
Интерпретација прочитаног, читање у себи, читалачки часови (посета библиотеци)   Изразајно препричавање прочитаног, развијање љубави према књизи Оспособљавање за читање са разумевањем у себи Током године
Певање песама по слуху, дечије музичке игре Слободно изражавање Развијање музичких способности, слушање музичких дела, развијање слуха, оплемењивање дечијег музичког укуса Током године

8.5.ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент  се организује ради:

1.Давања мишљења  и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља  и директору о правилима понашања  у школи, годишњем програму  рада слободним и ван наставним  активностима, учешћу на спотским  и другим такмичењима и организацији  свих манифестација ученика у  школи и ван ње.

2.Разматрање односа  сарадње ученика и наставика  или стручног сарадника.

3.Обавештење ученика  о питањима од посебног значаја  за њихово школовање.

                        Парламент чине по 2 представника VII и VIII разреда.

                        Парламент се бира сваке године  и има председника.

                        Програм рада парламента је  саставни део програма рада  школе. 

Програм рада ученичког парламента ОШ “Коста Стаменковић“ за школску 2018/2019.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Октобар -Оснивање парламента -Избор председника,  заменика и записничара -Подела задужења  за дечју недељу Одељенска заједница. Одељенски старешина, Педагог
Новембар -Доношење пословника  о раду -Упознавање чланова  парламенра са Статутом, Правилником  о раду школе и стручним  органима -Предлози чланова  парламента за активниом настваном Председник ученичког  парламента Педагог
Децембар -Утврђивање активности  школског паламента -Предлог активности -Време реализације -Формирање група  за поједнине активности Чланови ученичког  палрамента, одељенске заједнице
Фебруар -Анализа успеха  ученика на првом полугодишту -Предлози за побољшање  успеха Чланови ученичког  палрамента
Април -Планирање активности:спортска  такмичења, уређење школског простора, забавне активности, ван наставне активности, реализација активности -Разматрање сарадње  са наставницима, стручним сарадником -Предлози за унапређење  сарадње -Разговор око  уписа у средње школе Чланови ученичког  палрамента, одељенске заједнице

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

9.1.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Циљеви програма:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
 • Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља
 • Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиљаa
 • Успостављање система ефикасне заштите
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
 • Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља

       9.1.1.Акциони план превентивних активности за спречавање насиља

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци и сарадници
IX Дефинисање правила понашања за ученике; Израда правилника о понашању у одељењу, одељењу Ученицима треба указати на правила понашања која морају да поштују у школи и одељењу од стране одељенског старешине и од стране предметних наставника који треба јасно да дефинишу правила понашања за време својих часова и да о томе обавесте ученике на почетку школске године.
Ученици ће бити свесни правила и обавеза везаних за понашање у школи и упознаће се са последицама евентуалног непоштовања истих.
ОС,
Предметни наставници,
Одељенска заједница

X Анализа стања и увид у присутност насиља у установи. Утврђивање врсте и учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља, заступљености различитих врста насиља, број повреда, сигурности објекта. Тим за заштиту ученика од насиља,
ОС,
педагог
X Интерна, анонимно анкетирање ученика, истраживање са централним питањем: Да ли се у школи осећам безбедно-сигурно? Упознавање са осећањима ученика и њиховим ставом о томе да ли се у школи осећају безбедно.
Ученици ће бити у могућности да укажу на евентуално/потенцијално вршење насиља у школи, а да не брину о последицама јавног иступања.
Омогућено је стицање увида у могуће проблеме у школи и обезбеђене информације за планирање даљих активности
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
XI Предавање на тему: „Насиље, злостављање и занемаривање – дефинисање и препознавање“ Дефинисање насиља, злостављања и занемаривања у свим формама и облицима.
Запослени у школи, ученици и родитељи ће бити оспособљени да препознају насиље
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
ОС
XI Ликовна радионица Деца су украс света Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости.
Наставник ликовне културе, секција
XII Израда паноа, натписа, плаката на тему: Дете и његова права Да ли знаш која су твоја права? Твоја права и обавезе Радионица: Упознавање ученика, родитеља и наставника са одредбама Конвенције УН о правима детета.
Сви укључени у спровођење Протокола биће упознати са правима која су гарантована деци у циљу адекватног реаговања у случају нарушавања истих.
Тим за заштиту ученика од насиља Редакција школског листа
III Предавање за наставнике и запослене у школи на тему: Ефикасно реаговање у ситуацијама насиља Развијање вештина и способности наставног и ваннаставног особља да  реагују у случају препознавања насиља, сазнања о вршењу насиља или присуствовања вршењу насиља.
Наставно и ваннаставно особље ће бити оспособљено да адекватно и благовремено реагује.
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
III Ликовна радионица Сви различити, а сви једнаки Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
Ученици ће схватити значај међусобног уважавања и превазилажења различитости
Тим за заштиту деце/ученика од насиља
Ликовна секција
Одељенске старешине
Родитељи
IV Међуодељенско такмичење Квиз о познавању права детета и правила понашања у школи Ученици ће моћи да се такмиче и кроз фер надметање покажу стечена знања о својим правима и обавезама.
Кроз формирање два тима, афирмативног и негативног, ученици ће показати своја осећања и ставове о школи, о атмосфери, условима за рад, настави, дружењу, својој безбедности.
Тим за заштиту ученика од насиља
Ученици
Родитељи
VI Анализа примене Програма превентивних активности Утврђивање броја и ефеката реализованих активности које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ.
Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања.
Укључени у процес примене Протокола ће имати увид у оставреност предвиђених циљева и искористити те податке за наредни циклус превентивних активности.
Директор
Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља

       9.1.2. Акциони план интервентних активности за спречавање насиља

Време реализације Caдpжaj, активности Начин реализације Носиоци и сарадници
Активности у случају насиља међу ученицима
током године Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник); Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи Дежурни наставники Одељенске старешине
током године Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере. Директор
током године Пријава директору Директор школе ће бити информисан о томе да се насиље десило и о околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да се насиље дешава. Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током године Консултације у установи Биће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школе Сви запослени у школи
током године Информисање родитеља Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља. Одељенске старешине Педагог Директор Тим за заштиту ученика од насиља
током године Оперативни план заштите Израда оперативног плана заштите за све ситуације другог и трећег нивоа за све ученике (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања) Одељенске старешине Тим за заштиту ученика од насиља
током године Заштитне мере према ученику Ученик ће бити заштићен од даљег насиља, биће заштићена његова приватност и омогућена реинтеграција у заједницу. Сви запослени у школи
Тим за заштиту ученика од насиља
током године Информисање надлежних служби Спроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослени Директор
током године Праћење ефеката предузетих мера Доношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању.
Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи.
Сви запослени у школи
Директор
Активности у случају насиља од стране запослених у установи
током године Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник); Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи Сви запослени у школи
Директор
током године Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере. Директор
током године Пријава директору Директор школе ће бити информисан о томе да се насиље десило и о околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да се насиље дешава. Директор
Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током године Консултације у установи Биће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школе Сви запослени у школи
током године Предузимање мера према запосленом У случају потврде сумњи да је насиље извршено биће предузете мере према запосленом у складу са законом. Директор
током године Информисање родитеља Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља. Одељенске старешине Педагог Директор Тим за заштиту
током године Заштитне мере према детету/ученику Дете/ученик ће бити заштићено од даљег насиља, биће заштићена његова приватност и омогућена реинтеграција у заједницу. Сви запослени
Тим за заштиту ученика од насиља
током године Информисање надлежних служби Спроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослени Директор
током године Праћење ефеката предузетих мера Доношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању.
Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи.
Сви запослени у школи
Директор
Активности у случају насиља од стране одрасле особе која није запослена у установи
током године Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља или треће особе вршњак, родитељ, старатељ, наставник); Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи. Директор
Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
током године Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; Зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима. Обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере. Сви запослени у школи
током године Смањивање напетости Треба предузетим мерама обезбедити избегавање конфузије и спречити некоординисане акције Сви запослени у школи
током године Консултације у установи Биће обезбеђена, извршена процена  нивоа ризика и одређена одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји неопходност консултација ван школе. Сви запослени у школи
током године Информисање родитеља Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о приватности ученика,жртве насиља и вршиоца насиља. Директор
током године Договор о заштитним мерама Израда плана спровођења заштитних мера. Биће пружена подршка ученицима који су жртве насиља и омогућена њихова што безболнија реинтеграција у заједницу. Одељенске старешине
Педагог
Директор
Тим за заштиту ученика
током године Информисање надлежних служби Спроводи се по потреби, у случају неопходности хитне акције или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени запослени. Биће контактирани :МУП у случају неопходности заштите за дете или постојања сумње да је извршено кривично дело или прекршај, Специјализована служба локалне здравствене установе, служба Центра за социјални рад Директор
током године Праћење ефеката предузетих мера Доношење одлуке о начину реаговања и праћења. Стицање искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању.  Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
Директор
током године Евидентирање случајева насиља Увид у обим и степен постојања насиља у школи и у учесталост облика и  форми у којима се насиље јавља. ОС Тим за заштиту ученика од насиља
Педагог
Директор
током године Праћење ефеката спровођења интервентних активности   Одељенске старешине
Тим за заштиту ученика од насиља
педагог
Директор

9.2. ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доносе реалне одлуке у погледу избора средње школе.

Координатори  активности професионалне оријентације на нивоу школе су   педагог и одељенске старешине .

               Кроз рад на овом програму:

 • сарађују са родитељима ученика VIII разреда

               Задаци професионалне оријентације остварују се кроз све облике образовно – васпитног рада: у оквиру редовне наставе, додатне наставе, изборних и факултативних програма, слободних активности и одељењских заједница.

9.3. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

              Циљ наставе здравственог васпитања је да ученици овладају основним знањима из области здравственог васпитања.

             Рад на реализацији програма здравственог васпитања одвија се у оквиру:

 • редовне наставе, интеграцијом здравствено – васпитних садржаја
 • изборне наставе
 • ваннаствних активности – спортских секција, акција за унапређивање школских простора, као и простора око школе, обележавањем Дана здраве хране и активности у складу са календаром здравља,
 • ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадњом са друштвеном заједницом у организовању културних активности и креативном коришћењу слободног времена,
 • часова одељењског старешине.

              За реализацију појединих тема ангажоваћемо здравствене раднике који се баве одређеном проблематиком (болести зависности, ХИВ инфекције, орална хигијена, исхрана) и сарађиваћемо са Црвеним крстом, СРЦ „Младост“, Домом културе, Центром за социј ални рад.

             Програмом су обухваћени ученици од првог до осмог разреда основне школе.   

Време реализације Програмски саджаји по тематским целинама Учесници Начин реализације Носиоци реализације
септембар – Сазнавање о себи – Изграђивање личног концепта (²Ја сам…²) – Правилно вредновање понашања – Препознавање осећања I – IV редовна настава, ваннаставне активности,ЧОС, разговори   наставници разредне наставе  
септембар – Свест о сличностима и разликама нашим акција, осећања, изгледа – Евидентирање промене у развоју,   формирање културног идентитета – Проналажење начина за прелазилажење психолошких V – VIII редовна настава, ваннаставне активности, ЧОС, разговори предметни наставници и одељењске старешине
у току школске године – Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем – Разноврсна исхрана – Препознавање различитих физичких способности и фаза у развоју организма – Време за јело, оброци                                     – Формирање навика у вези са правилном исхраном  I – IV групни  и      индивидуални разговори   наставници разредне наставе
у току школске године Испитивање фактора који утичпу на навике о правилној исхрани – Формирање ставова у погледу исхране – Балансирање хране са енергетским потенцијалом V – VIII групни и индивидуални разговори    предметни наставници и одељењске старешине
у току школске године -Стицање основних хигијенских навика:прање руку,купање,хигијена уста и зуба,хигијена одевања и хигијена становања I – IV редовна настава и ЧОС наставници разредне наставе  
у току школске године -Развијање личне одговорности за бригу о телу:коси,устима ,носу;чистоћа тела, брига о одећи,здраве навике, непушење V – VIII редовна настава и ЧОС нас.биологије нас. физичког васпитања, одељењске старешине
у току школске године – Налажење задовољства у физичким активностима: – стицање базичних способности покретљивости – игра – значај одмарања I – IV редовна настава, ваннаставне активности, разговори на ЧОС-у наставници разредне наставе
у току школске године – Примењивање физичких активности у току дана: – развијање позитивних ставова за прикладност -коришћење времена и  рекреације -избор активности,спортова и клубова за вежбу V – VIII ваннаставне активности, ЧОС наставник биологије, наставник физичког васпитања, одаљенски старешина
у току школске године – Утврђивање здравог понашања – Потреба за одмором – Спавање и релаксација – Начини за савладавање лаких здравствених проблема I – IV редовна настава, ЧОС наставници разредне наставе
у току школске године – Научити како да се спречи болест: – природне одбране организма – спречавање инфекције – суочавање са развојним  страховима и анксиозношћу V – VIII редовна настава, ЧОС, систематски преглед нас.биолог. нас. физ. вас., ОС, здравствени радници
у току школске године – Научити основна правила о безбедности  у кући, школи и заједници – Спречавање инцидената – Безбедно кретање у саобраћају I – IV редовна настава, ваннаставне активности, ЧОС наставници разредне наставе
у току школске године – Стицање поуздања у следећем опсегу активности:безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедност понашања V – VIII редовна настава, ваннаставне активности, ЧОС ОС, наставник ФВ, наставник ТО
у току школске године – Упознати се са односима у породици и пријатељима: – склапати пријатељства са другом децом – сарађивати у породици и школи – савладавати конфликтна и туђа нерасположења – савладати широк дијапазон интеракција са људима различитих узраста, културе и традиције I – IV групни и индивидуални разговори,ЧОС   родитељи, наставници разредне наставе  
у току школске године – Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи рачуна о њима, прихватајући различите традиције – Адаптирати се на промене у социјалним односима V – VIII групни и индивидуални разговори,ЧОС родитељи,одељењске
у току школске године – Оспособити ученике да: – перципирају индивидуалне   разлике међу половима – сарађују са супротним полом – науче да помажу другима када је то потребно I – IV групни и индивидуални разговори,ЧОС родитељи, наставници разредне наставе
у току школске године – Оспособити ученике да: – правилно препознају своја осећања – спознају физичке разлике међу половима – стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротан пол – сазнају све што их интересује о сиди V – VIII групни и индивидуални разговори,ЧОС родитељи, одељењске старешине, здравствени радници, педагог
у току школске године – Упознавање и први контакти са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, здравственим установама, болницама, домовима здравња I – IV ЧОС, разговори одељењске старешине, здравствени радници
у току школске године – Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ појединцу, организацији,различитим социјалним групама, заједници у  целини V – VIII ЧОС, разговори одељењске старешине, здравствени радници
у току школске године – Знати како сачувати здраву околину I – IV ЧОС, разговори одељењски старешина, родитељи, педагог
у току школске године – Допринети здрављу околине:  -чувати животну средину  -открити начине социјалне интеракције са људима из заједнице V – VIII ЧОС, разговори одељењски старешина, родитељи педагог

9.4.ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ

    (Превенција насиља и употребе средстава зависности и наркотика)

Време реализације ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Начин реализације Носиоци реализације
током године Шта су правила и вредности радионице одељенски старешина
током године Шта је одговорно понашање радионице одељенски старешина
током године Како потреба да нас други прихвате утиче на понашање радионица одељенски старешина
по потреби Сарадња са кадром у полицији и социјалној служби који је задужен за пружање помоћи школи   колектив
током године Информисање родитеља о порасту насиља међу школском децом и укључивање родитеља у рад на сузбијању оваквог понашања. излагање на родитељским састанцима одељенски старешина, директор
Новембар Истраживачки рад о ставовима младих везаних за наркоманију и присутност болести зависности међу ученицима                                                                         валидни инструменти актив стручних сарадникаа
Децембар Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које их користе предавање Медицински радник
током године Оформити фонд знања и навика код ученика који ће им омогућити да кажу “НЕ“ када се нађу у ситуацији да им се понуди ПАС. све методе психолог, одељенски старешина
јануар, фебруар Обрада проблема везаних за алкохолизам, пушење. Последице коришћења алкохола и дувана. предавања, разговори, радионице, квиз, такмичења, плакати Медицински радник
Април Презантација резултата анкете ученицима, родитељима и наставницима; Предавање за родитеље и наставнике о Проблемима болести зависности предавање педагог,  медиц. радници
Април Ангажовање ученика у прикупљању и презентовању података везаних за болести зависности    зидне новине, писане вежбе…. одељенски старешина

     9.5. ПЛАН  ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ

Циљ овог програма је подстицање и развијање код ученика естетских, еколошких и хигијенских опажања, разумевања и поступања у процесу стваралачког живљења.

Задаци овог програма су :

 • стварање услова за реализацију естетских, еколошких и хигијенских потреба у школи;
 • развијање амбијента и околине у духу естетике и обичаја своје средине ;
 • развијање свести код деце о значају естетике, еколошке и хигијенске потребе у свакодневном животу и раду ;
 • подстицање индивидуалног деловања деце и наставника у развоју естетике, еколошке и хигијенске свести.
Време реализације Активности Начин реализације Носиоци активности
септембар Обићи школско двориште, утврдити постојеће стање и предложити санацију одређених врста. Рад на терену наставник биологије, директор
септембар Решавање проблема отпада (постављање контејнера, металних и жичаних корпи са еколошким обележјима) Рад на терену  
октобар Наставити са редовном негом постојећег садног материјала, орезивањем грмља, уклањање пањева, папирића, шибља, кошењем травњака. одржавање одељенске старешине са својим одељењима, наставник биологије
новембар Уређење, неговање, заштита и аранжирање цветног материјала у ентеријеру. одржавање наставник биологије
децембар Уређење учионица и унутрашњости школе као естетске целине. уређење одељенске старешине са својим одељењима
фебруар Процена постојећег стања. Обилазак школског дворишта, ходника и учионица. Учествовање на такмичењима на тему заштита природе и уређења животне средине. закључак наставник биологије, директор
фебруар Обезбеђење финансијских средстава за куповину садног материјала. Прикупљање средстава директор
март Формирати цветну башту у жардињерима на службеном улазу у школу. Формирање еко патроле за праћење стања у школском дворишту. садња наставник биологије са ученицима
март, април Садња нових врста и грмља. Акција – учешће свих одељења. Направити и поставити дрвене табле са еколошким порукама на травнатим
површинама.
садња одељенске старешине са својим одељењима, наставник биологије
април, мај, јун Неговање постојећег садног материјала у дворишту и ентеријеру школе. Постављање декоративних клупа. Направити пројекат за изградњу летње позорнице у школском дворишту. одржавање наставник биологије са ученицима

     9.6. ПЛАН  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА

                      Програм корективно-педагошког рада организоваће се индивидуално за ученике са блажим сметњама у психолошком, емоционалном, социјалном и физичком развоју. Идентификацију таквих ученика врше одељенске старешине и педагог. Посебан акценат ставља се на идентификацију  и рад са ученицима који имају тешкоће у учењу. Добрим одабиром техника и метода рада као и сарадњом предметних наставника са одељенским старешинама и педагогом, сваком ученику биће омогућени једнаки услови за учење и развој и оптимално укључивање у редован образовно васпитни рад и вршњачки колектив.

Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације
септембар, октобар Евидентирање ученика којима је потребан корективно педагошки рад, упознавање са околностима у којима такво дете живи Евиденциона листа одељенски старешина, педагог
током године Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потребан корективно педагошки рад Разговор Педагог, Тим за ИО
током године Индивидуални рад са ученицима Разговор Педагог, Тим за ИО
током године Сарадња у утврђивању нивоа захтева за ученике у појединим наставним предметима Утврђени ниво захтева Педагог наставници
током године Сарадња са различитим институцијама због ученика чија природа проблема превазилази оквире школског бављења Захтеви дописи Директор педагог
септембар, октобар Евидентирање ученика са проблемима у физичком развоју Часови физичког васпитања наставник физич. вас.
током године Саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у физичком развоју разговор наставник физич. вас.
током године Групна и индивидуална корективна гимнастика Ваннаставна активност наставник физич. вас.
септембар, октобар Евидентирање ученика са проблемима у говору Евиденциона листа ОС
током године Саветодавни рад са родитељима ученика који имају говорних проблема – упућивање код логопеда разговор педагог
Током године Рад са ученицима који имају сметње у учењу и напредовању и специфичне интелектуалне сметње Индивидуални рад Наставници, педагог,
Током године Рад са ученицима који испољавају поремећаје у социјалном и моралном развоју. Разговор Одељењске старешине, педагог
По потреби Сарадња са здравственим установама, социјалним установама, надлежним општинским органима, комисијима и сл на доношењу адекватних и правовремених мера за пружање помоћи ученицима који имају тешкоће у психофизичкком развоју. Захтеви дописи Директор, Тим за ИО, Педагог
Током године Рад на образовању родитеља Саветодавни рад, разговор ОС, педагог
Током године Индивидуализација и унутрашња диференцијација у настави Дневне припреме наставника Наставници
Квартално Праћење и анализирање резултата корективно педагошког рада и утврђивање праваца и мера за даље деловање. Анализа извештај Одељењски старешина, педагог, Тим
Током године Вођење евиденције о ученицима и документације о корективном раду. Писана евиденција Наставници, педагог

10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Стручно усавршавање планира се у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика,приоритетним областима и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручних сарадника.  

              Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја запослених, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља.

             Стручно усавршавање ће се одвијати учешћем на акредитованим семинарима, стручним скуповима, конгресима, саборима – ван школе у оквиру прописаних 24 часа стручног усавршавања годишње.

             На нивоу школе, у оквиру прописаних 44 часа годишње: праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога, и директора са приправницима.

Наставници и стручни сарадници дужни су да током школске године учествују у остваривању различитих облика стручног усавршавања у школи, и то да:

 1. Прикажу поједине облике стручног усавршавања које су похађали, примене научено са стручног усавршавања
 2. Одрже угледни час наставе, односно активност, воде радионицу
 3. Присуствују горе наведеним активностима

       10.1.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА

Садржај Област усавршавања Начин реализације Ниво Време реализације Реализатор
ПРЕТПОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ К3 П4 Акредитован семинар На нивоу школе Прво полугодиште Аутори семинара
Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави Општа питања наставе К3 П1 Акредитован семинар Ваншколско Током године Педагошко друштво Србије:
Информисање и промоција програма ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – Петофазни модел Васпитни рад К3 П6,7 ПП презентација, преношење сазнања са базичне обуке На нивоу школе Током године Тим за ПО
„Насиље, злостављање и занемаривање“ – примена посебног протокола Васпитни рад К3 П1 Предавање за ученике, наставнике и родитеље На нивоу школе Током године Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља
Ефикасно реаговање у ситуацијама насиља Васпитни рад К3 П1 Предавање за наставнике и запослене у школи На нивоу школе Током године Педагог
Тим за заштиту ученика од насиља

       10.2.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

Садржај Област усавршавања Начин реализације Ниво Време реализације Реализатор
Међународни симпозијум за директоре основних школа управљање, руковођење и норматива Симпозијум Ваншколско Октобар ,Фебруар / март Klett

       10.3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

       11.1. ПЛАН  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

                           Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

                          Сарадња школе са родитељима се одвија:

 • индивидуалним контактима одељењских старешина, предметних наставника,
  педагога, специјалног педагога  и директора са родитељима, у којима се разматрају развојни,
  социјални, здравствени проблеми ученика, као и понашање ученика.
 • одржавањем родитељских састанака на којима се родитељи информишу о
  успеху и владању у одељењу, праве се и договори у вези екскурзија и наставе у
  природи, врши се здравствено и педагошко-психолошко образовање родитеља.
 • укључивањем родитеља у живот и рад школе – појединачно или кроз рад
  одељењских савета и Савета родитеља школе.
 • у случају посебних проблема, педагошко- психолошка служба сарађиваће са
  родитељима ученика који имају тешкоће.

                 11.1.1.  План рада Савета родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег

плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности

установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом

ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Број чланова Савета родитеља је 12.

Име и презиме Представник одељења
Илијана Босић 1
Миља Коцић 2
Недина Филиповић 3
Милица Бељански 4
Лидија Јовановић 5-1
Соња Раденковић 5-2
Драгана Ђорђевић 6-1
Весна петковић 6-2
Ана Ђорђевић 7-1
Славица Кнежевић 7-2
Јелена Анђелковић 8
   
Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 1.Упознавање са извештајем о раду школе у протеклој години 2.Информације о припремљености школе за текућу школску годину 3.Упознавање са ГПРШ за школску 2018/19. 4.Информисање о школском календару 5.Давање сагласности са програмом екскурзија и наставе у природи и избор најповољније понуде 6.Разматрање правила понашања у школи и примене протокола о безбедности ученика 7.Разматрање новчаних обавеза ученика – осигурање ученика 8.Упознавање родитеља са Инклузивним образовним програмом и школским Тимом за ИОП Извештаји Планови Програми   Директор Секретар Педагог Чланови савета родитеља
Фебруар Компарација успеха ученика на крају првог квартала и на крају првог полугодиштаИзвештаји о самовредновању рада школеИнформација о набавци уџбеника и прибораУкључивање родитеља у обезбеђивање материјалних и других  услова за реализацију активности (такмичења…) Анализа Извештаји договор Директор Педагог Чланови савета родитеља
Април Успех и владање ученика на крају трећег квартала 2.Извештај о реализованим школским такмичењима 3. Учешће у реализацији програма професионалне оријентације ученика   Анализа Извештаји Информације Директор Секретар Чланови савета родитеља
Мај Организација прославе матурске вечериРеализација програма професионалне оријентације Припрема за полагање завршног испита – избор родитеља посматрача Анализа Договор Директор Секретар Чланови савета родитеља
Јун. Успех и владање ученика на крају 2. ПолугодиштаИзвештај са реализованих екскурзијаОдлука о расписивању јавног огласа о извођењу екскурзија и рекреативне наставе за школску 2018/2019 годинуОстварени резултати ученика на такмичењимаИзвештај о реализованим екскурзијама и настави у природиАнализа и вредновање резултата рада Савета родитеља школеИзвештај о самовредновању рада школе Анализе извештаји Директор Секретар Чланови савета родитеља

                 11.1.2.  Родитељски састанци

                        На нивоу школе планирано је одржавање најмање пет родитељских састанака, и то са следећом временском динамиком и уобичајеним темама:

  Теме   Време реализације  
1. План рада за текућу школску годину Школски календар Примена протокола о безбедности ученика Правила понашања ученика, родитеља и запослених Избор члана савета родитеља Програм извођења екскурзија Уџбеници Осигурање ученика   Септембар
2. Успех ученика на крају првог квартала Владање ученика   Октобар / новембар
3. Успех ученика на крају првог полугодишта Владање ученика Организација допунске и додатне наставе за време зимског распуста Реализација активности предвиђене програмом ПО   Децембар
4. Успех ученика на крају трећег квартала Владање ученика Реализација активности предвиђене програмом ПО Припреме за полагање завршног испита   Март / април
5. Успех ученика на крају другог полугодишта Владање ученика Припремна настава за полагање поправних испита Јун

            Поред информисања, договарања, анализирања рада, успеха и владања ученика, решавања текућих проблема, на састанцима се обрађују и одређене теме у циљу педагошко-психолошког образовања родитеља за успешније остваривање васпитног деловања породице.

             Поред групних родитељских састанака наставници у току недеље имају испланиран дан и време за индивидуалну сарадњу са родитељима. Термини се налазе истакнути у холу школе.

Термин „Отворених врата“ за родитеље налази се на огласној табли школе.

       11.2. ПЛАН  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Институција са којом се сарађује Садржај сарадње Облик сарадње Време реализа. Реализатори
1.Спортски центар -спортске активности коришћење спор.терена јесен/пролеће Наставници физичког васп./Мин. спорта и омлад.
2.Музеј/гале-рија -садржаји из предмета (историја, лик. култура) – изложбе посета током школске године наставници , одељ.стар. и запослени у музеју, галерији
3. Дом културе -изложбе, -пројекције филмова, -извођење школских представа, -извођење позоришних представа посета, коришћење сале током школске године Наставници, одељ.стар. и запослени у Дому културе, актери представа
4.Средње школе -презентације образовних профила предавање II полуг. Проф. средњих школа ППС школе
5. Полицијска управа -предавања о вршњачком насиљу, -превентивне активности разговори, сарадње I полуг. током шк. године Службеници Полицијске управе , инспектори ПУ
6. Здравствени центар – превентивне активности предавања, систематски прегледи током школске године здравствени радници
7. Центар за социјални рад -упознавање са поремећеним породични односима појединих ученика, помоћ социјално угроженим породицама разговори, посета школи, праћење током школске године Стручни сарадници центра и ППС, наставници, родитељи
8. Дечји вртић -упознавање са карактеристикама деце која похађају предшколски програм сарадња, посета предшк. Групе школи, посета учитеља вртићу II полуг. Стручни сарадници Вртића, ППС школе
9. Месна заједница -обележавање значајних датума Посета, приредбе током школске године Стручни активи, секције,
10. Црвени крст -хуманитарне акције акција током школске године Активисти Црвеног крста школе
11.Ватрогасно друштво -обука такмичара   Ватрогасно Друштво- такмичења током школске године Ватрогасно друштво,задужени наставници
12.Медији – промоција значајних догађаја у школи гостовања, конф.за штампу, емисије током школске године  новинари, наставници, директор
13.СО Оџаци -пријем носилаца Вукове дипломе, пријем ученика поводом Дечје недеље посете октобар, Јун Коориднатори Дечјег савеза, градоначелник
14. Школска управа -дописи, посете просветних саветника, анализе и извештаји састанци, посете током школске године ШУ, школа, директор школе, ППС
15.Просветна инспекција -увид у законитост рада школе посете, састанци током школске године Просветна инспекција, Школа, Директор школе, секретар
16. Градска библиотека -набавка књига учлан.основаца стручно усавршавање, књижевни сусрети посете, разговори током школске године Библиотекар, наставници српског језика
17.Интерресорна комисија   -пружања помоћи деци и родитељима са посебним потребама Мишљење ИК и одобравање израде ИОП-а Након идентификације ученика Директор, тим за ИО  
18.КУД  Српски Милетић Фолклор Учешће ученика током школске године Уметнички руководиоци

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

                   Законом и Статутом директор је задужен за организацију и извођење ОВ рада у Школи. Сходно наведеном, у обавези је да прати реализацију Годишњег плана, као акта којим се регулише рад Школе у циљу остваривања прописаног наставног програма и свих осталих образовно – васпитних активности који као пратећи елементи доприносе остваривању циља и задатака образовања и васпитања.

                У том смислу, директор је носилац организовања и највећег дела праћења и анализе реализације Програма.

          1. Праћење реализације ГПРШ директор постиже:

 • обављањем својих радних обавеза утврђених Законом, Статутом и планом рада у овом Програму (посета часовима, увид у педагошку документацију, присуство другим облицима непосредног рада са ученицима и сл.);
 • преко стручних сарадника који имају обавезу праћења делова и облика рада у Школи и извештавањем о утврђеним чињеницама;
 • путем увида у периодичне извештаје наставника и стручних сарадника о реализованим обавезама;
 • уз помоћ указивања и утврђивања о затеченом стању у реализацији наставног програма од стране надзорника приликом прегледа рада из одређене наставне области или укупног рада Школе.

          2. Aнализу реализације директор постиже:

 • оцењивањем рада наставника у документационом листу за праћење (снимање) часа, а у складу са стандардима квалитета рада
 • анализом постигнутог квалитета рада наставника и стручних сарадника из извештаја надзорника, приликом стручно-педагошког надзора
 • анализом броја планираних и реализованих часова наставних и ваннаставних активности, квартално, полугодишње и на крају године (квантитативна оцена);
 • анализом постигнутог успеха и владања ученика – по предметима, одељењима и разредима;
 • анализом резултата завршног испита и уписа ученика у средње школе
 • на основу постигнутих резултата у реализацији васпитног дела програма.

          На основу наведених утврђених елемената којима се постиже праћење реализације и анализа реализације, директор Школе заједно са Наставничким већем утврђује резултате и чињеницу да ли је и у којој мери постигнут циљ.

        План праћења реализације Годишњег плана рада

Садржај праћењаи ередноеања Начини праћења и ередноеања Време Носиоци праћења и ередноеања
Програм Наставничког већа Увид у записнике Прво и друго полугодиште Директор,
Програми Одељењских већа Увид у записнике Одељењског већа и дневнике образовно-васпитног рада Прво и друго полугодиште Директор, пред.већа
Програми стручних већа (разредне наставе и за области предмета, учитеља продуженог боравка) Увид у записнике и евиденција у дневницима Прво и друго полугодиште Директор, председници стручних већа
Стручни актив за развој школског програма Увид у записнике Прво и друго полугодиште Директор,председник стручног актива
Стручни актив за развојно планирање Увид у записнике Прво и друго полугодиште Директор,председник стручног актива
Програм рада Педагошког колегијума Увид у записнике Прво и друго полугодиште Директор
Програм рада стручних сарадника Увид у дневник рада, у годишњи и оперативне планове и педагошко- психолошку документацију Прво и друго полугодиште Стручни сарадници, директор
Програм рада директора Увид у годишњи план и оперативне планове рада Прво и друго полугодиште Директор
Програм рада Школског одбора Увид у записнике Увид у планове Председник Шк. одбора, директор,секретар школе
Индивидуални планови наставника Увид у планове Током шк. године Директор, педагог, пред.већа
Програми ваннаставних активности   Увид у програме, у дневнике осталих облика обр.васп.рада Прво и друго полугодиште Директор, педагог, пред. већа
Програми одељ. старешина Увид у програме, увид у дневнике обр. васп. рада Прво и друго полугодиште Директор, пом. директора, педагог, психолог
Програм за заштиту ученика од насиља Увид у записнике Прво и друго полугодиште Тим, директор, пом. директора, педагог, психолог
Програм ПО, Програм зравствене превенције Увид у дневнике рада стручних сарадника, дневнике обр.васп. рада, увид у пед.псих.документацију Прво и друго полугодиште Директор, педагог, психолог
Еколошки програм Увид у дневник обр.васп.рада Прво и друго полугодиште Директор, координатор рада еколошке секције
Програм стручног усавршавања Увид у год.програма, евиденција код секретара школе, записник Педагошког колегијума Прво и друго полугодиште Директор, помоћници дир.,педагог, психолог, секретар, Педагошки колегијум, председници стручних већа
Програм рада Савета родитеља Увид у записнике Прво и друго полугодиште Директор, председник Савета родитеља
Сарадња са друштвеном средином Увид у евиденцију културних и јавних активности школе Прво и друго полугодиште Директор, помоћници директора

13.ПЛАН  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

                  Школски маркетинг се јавља као нова област и неминовност савременог друштва па и образовања. У ери јаке информативне делатности у глобалном смислу школа мора да одговара на начин који јој је примерен и у мери која је данас потребна.

                Школски маркетинг планира се у два нивоа: интерни и екстерни.

  13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Активност Извршиоци Време
Књига обавештења Ученици, запослени током године
Огласна табла за ученике и огласна табла за запослене Ученици, наставници, педагог, директор током године
Тематски панои Учитељи, наставници,ученици током године
Школска такмичења Ученици, наставници, фебруар
Угледни часови Наставници, педагог током године
Изложба ђачких радова Учитељи, предметни наставници,ученици током године

  13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Активност Извршиоци Време
Извештавање Министарства просвете о резултатима рада школе Директор током године
Учешће на такмичењима из свих наставних области Предметни наставници током године
Учешће у културним манифестацијама у Општини Оџаци, и у оквиру Покрајине Сви наставници током године
Комуницирање са јавношћу (“Наше новине“ – Оџаци, Радио Оџаци, Блу радио, Канал 25 ТВ Оџаци) Директор током године
Сарадња са родитељима Директор, одељенске старешине током године
Интернет страница/ ажурирање сајта школе Учитељ Младен Николић током године

14.ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА за школску 2017/2018

Развојни циљ 1 УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
Задатак 1.1. Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и области јачања професионалних компетенција наставника
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Израда Личног плана професионалног развоја наставници стручни сарадници директор септембар 2018. г (на пет година) израђени Лични планови професионалног развоја
Групно и индивидуално укључивање наставника у семинаре наставници стручна служба диртектор Групно према плану стручног усавршавања за 2017. 2018. 2019. 2020. – евиденција о стручном усавршавању наставника – сертификати о похађању семинара – план стручног усавршавања
Примена стечених знања у настави Наставници Први пут у полугодишту када је похађан семинар и надаље континуирано -Припрема за час -Протокол о праћењу часа
Преношење стечених знања Наставници и стручна служба У полугодишту када је похађан семинар -угледни час – припрема за час и протокол о праћењу часа -предавање – записник са састанка -радионице са ученицима – извештаји, материјали, продукти рада
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установе стручна служба   почетак шк. год. 2015. 2016. 2017. 2018. записник са седнице НВ   Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знања Учитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом) први квартал 2015. 2016. 2017. 2018. записници са састанака стручних већа   Провера остварености образовних стандарда за предмет наставници стручна служба најмање 4 пута  годишње, 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/18 материјали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби) Израда плана припреме за завршни испит наставници крај септембра текуће школске године планови наставника Полугодишњи тестови предметни наставници децембар, мај резултати тестова Организација диференциране припремне наставе наставници српског језика, математике септембар-мај извештај и план припремне наставе Оснивање математичке секције учитељи и наставници математике Септембар 2016. извештај и резултати са такмичења Мотивисање ученика за остваривање вишег нивоа образовних стандарда учитељи, наставници, родитељи, стручна служба током године портфолији ученика, педагошка документација, анкета Вођење личног портфолија Наставници и стручна служба Континуирана допуна портфолио
Праћење ефеката примене иновативних метода наставе Педагог и председници Разредних већа и Стручних већа Август 2017. 2018. 2019. 2020. упитници, тестови знања, -документација о праћењу наставе
Развојни циљ 2 УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Задатак 2.1. Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упознавање наставника са  резултатима самовредновања област „Образовна постигнућа ученика“ и са захтевима из стандарда квалитета рада установе стручна служба   почетак шк. год. 2017. 2018. 2019. 2020. записник са седнице НВ  
Анализа на стручним већима: а) резултати тестирања ученика 4. разреда б) анализа пробних композитних завршних тестова ц) анализа завршних испита д) планирање начина унапређивања рада у настави е) израда заједничких писмених провера знања Учитељи, предметни наставници (у сарадњи са стручном службом) први квартал .2017. 2018. 2019. 2020. записници са састанака стручних већа  
Провера остварености образовних стандарда за предмет наставници стручна служба најмање 4 пута  годишње, 2017. 2018. 2019. 2020. материјали за проверу остварености  задатака и стандарда (достављају се стручној служби) Статистички прикази након сваке провере (доставља се стручној служби)
Израда плана припреме за завршни испит наставници крај септембра текуће школске године планови наставника
Полугодишњи тестови предметни наставници децембар, мај резултати тестова
Организација диференциране припремне наставе наставници српског језика, математике септембар-мај извештај и план припремне наставе
Оснивање математичке секције учитељи и наставници математике Септембар 2017. извештај и резултати са такмичења
Мотивисање ученика за остваривање вишег нивоа образовних стандарда учитељи, наставници, родитељи, стручна служба током године портфолији ученика, педагошка документација, анкета
Задатак 2.2. Повећање степена корелације међу наставним предметима
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Постављање оперативних планова на заједнички линк наставници и учитељи Август 2017. 2018. 2019. 2020. Извештаји о сачињеној корелацији
Рад на усклађивању наставних тема међу предметима сви наставници и учитељи Август 2017. 2018. 2019. 2020. извештај о урађеним корелацијама
Тимска настава – сарадња два наставника на једној наставној јединици наставници током године припрема за наставну јединицу, извештај
Задатак 2.3. Већи обим диференцијације наставних садржаја
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Иницијални тестови сви наставници и учитељи почетак септембра анализа иницијалног теста
Обука наставног кадра – семинари везани за диференцијацију Просветни саветник, реализатори семинара новембар извештај са одржаних семинара
Посета часова ради праћења стручна служба, директор током године извештај о педагошко-инструктивном раду
Задатак 2.4. Увођење иновативних метода наставе
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Увођење Монтесори методе учења у наставу директор септембар 2016 извештаји
Индивидуализација наставе стручна служба, учитељи током године извештаји
Угледни часови наставника наставници/учитељи током године извештај о стручном усавршавању, евалуација угледних часова
Презентација научених садржаја са стручних усавршавања сви запослени током године евалуација, извештај
Задатак 2.5 Унапређивање додатне подршке ученицима у настави
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка наставници стручна служба први квартал 2017. 2018. 2019. 2020.   записници са састанака ИО тима записници са седница ОВ и НВ, иницијални тестови, психолошки тестови
Израда ИОП 1, 2 и 3. ИОП тимови тромесечно ИОП-ови
Сарадња са Интерресорном  комисијом, ОИСШ „Вук Караџић“-Сомбор Стручна служба ИОП тим континуирано Документација за Интерресорну комисију Записници ИОП тимова
Предлог мера након анализе успеха наставни кадар и стручна служба на крају првог квартала и полугодишта Извештај о ефектима предузетих мера на крају трећег квартала
Транзициони план – сарадња између наставника и учитеља на преласку у 5 разред стручна служба август, септембар Транзициони план, извештаји са састанака одељенског већа
Помоћ деци из осетљивих група Учитељи, наставници, стручна служба континуирано Пролазност разреда, извештаји о реализованим активностима
Израда акомпензаторних програма за ученике из осетљивих група стручна служба Август 2015/ 16   Програми
Радионице „Учење учења“ за децу, наставнике и родитеље учитељи и стручна служба једном у полугодишту Извештаји, евалуације, анкете задовољство родитеља
Обавештавања родитеља о (не)похађању и (не)напредовању у оквиру редовне, допунске и додатне наставе одељењске старешине континуирано Извештаји одељењских старешина
Развојни циљ 3 УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Задатак 3.1. Унапређивање мера превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Праћење реализације и ефеката програма  заштите Тим  за заштиту ученика Тромесечно Записници са састанака Тима за заштиту
Укључивање родитеља  у конципирању и реализацији ваннаставних  активности (сарадници или реализатори) одељ. старешине стручна служба август евиденција
Редефинисање Плана превентивних активности Тим  за заштиту ученика септембар 2017. 2018. 2019. 2020. анкете ученика, родитеља, наставника
Унапређивање квалитета програма Актив за развој ШП на крају школске године записници са састанака Актива за развој ШП
Смањивање толеранције на насиље Директор, стручна служба континуирано извештај о самовредновању
Активност Вршњачког тима педагог, ученици током године извештај, анкете
Развојни циљ 4 УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Задатак 4.1. Едукација и подизање свести о одговорности родитеља
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Радионице са родитељима стручна служба током године записници и евалуације
Упознавање Правилника о понашању у школи и Кућног реда, Протокола о поступању у ситуацијама насиља одељењске старешине септембар  2017. 2018. 2019. 2020. записници са родитељских састанака
Задатак 4.2. Укључивање родитеља у живот школе
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Заједничке активности у оквиру значајних датума одељењске старешине, родитељи, деца током године материјал, фотографије, извештаји
Израда различитог дидактичког материјала одељењске старешине, стручна служба, родитељи 2017. 2018. 2019. 2020. материјал и извештаји
Укључивање у рад тимова координатори тимова, стручна служба, родитељи континуирано извештај рада тима
Анкетирање родитеља стручна служба, родитељи Два пута годишње анализа и извештај

15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

       15.1. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

Област самовредновања Технике Инструменти Aктивности Носиоци активности Временска динамика
НАСТАВА И УЧЕЊЕ Анкетирање Упитник Израда упитника педагог новембар
Анкетирање наставника педагог децембар
Обрада података и израда извештаја педагог децембар
Посматрање часова Протокол за праћење часа   Израда протокола директор, педагог септембар
Посете часовима директор, педагог током године
Израда извештаја педагог јануар, јун
Анкетирање Упитник Израда упитника педагог новембар
Анкетирање родитеља педагог децембар
Обрада података и израда извештаја педагог децембар
Анализирање документације (дневника рада, планова рада наставника, портфолија ученика) Чек листа Израда чек листе педагог септембар
Увид у педагошку документацију директор, педагог јануар август
Израда извештаја педагог јануар август
Област самовредновања Технике Инструменти Aктивности Носиоци активности Временска динамика
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА Посматрање часова допунске и додатне наставе Протокол за праћење часа Израда протокола педагог септембар
Посете часовима директор, педагог током године
Израда извештаја педагог јануар јун
Анкетирање Упитник Израда упитника педагог октобар
Анкетирање ученика одељењске старешине фебруар
Обрада података и израда извештаја Тим за самовредновање април
Анализирање извештаја Чек листа Провера и анализа остварености образовних стандарда за предмет предметни наставници на крају квартала
Анализа пробних завршних тестова   предметни наставници, педагог април
Анализа резултата тестирања ученика 4. разреда учитељи, педагог јун, након тестирања
Анализа завршних испита педагог, предметни наставници јун
Анализа документације Документација Упоредна анализа резултата тестирања ученика 4. разреда, пробног завршног испита и завршног испита текуће и претходних школских године Тим  за самовредновање јун
Област самовредновања Технике Инструменти Aктивности Носиоци активности Временска динамика
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА Анализа реализације активности за развијање социјалних вештина Чек листа, упитник Израда чек листе и упитника педагог април
Чек листа Евидентирање позитивних промена одељенске старешине мај
Упитник Анкетирање ученика одељенске старешине мај
Обрада података и израда извештаја педагог јун
Анализа предузетих мера подршке ученицима Дневник рада и педагошка документација Разговор са ученицима и родитељима педагог, директор Квартално
План учења Израда инд. планова учења педагог По потреби
Дневник рада Анализа успеха ученика ОС, педагог квартално